IOO-Ocak/January- 2009
 Ocak 2009 Cilt 8, sayı 1  
   

January 2009 Vol 8, Issue 1

 

Editörden   [.pdf ]


 

Makaleler- Articles


Ramiz Arabacı, pp.2-8 [.pdf ]

Atitudes toward physical education and class preferences of Turkish secondary and high school students

İlköğretim Ve Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları Ve Sınıf Tercihleri (Türkiye Örneği)

 

Özge Yazıcılar ve Bülent Güven, pp.9-23 [.pdf ]

Öğrenme Stili Özelliklerinin Dikkate Alındığı Öğretim Etkinliklerini Uygulamanın Akademik Başarı, Tutumlar ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi

The Effects of Learning Style Activities on Academic Achievement, Attitudes and Recall Level

 

Mehmet Seçer ve Tuğba Yanpar Yelken, pp.24-35 [.pdf ]

İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf Öğrencilerinin Taşımalı Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar (Gülnar Örneği)

Problems Encountered by the 6th -7th -8th Grade Primary School Students with Transported Education

 

Ayşe Sert Çıbık, pp.36-47 [.pdf ]

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

The Effect of the Project Based Learning Approach to the Attitudes of Students towards Science Lesson

 

Cüneyt Akyol ve Ayhan Dikici, pp. 48-56 [.pdf ]

Şiirle Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

The Effect of Poetical Teaching Technique on Academic Achievement and Attitude of the Students

 

Ali Ersoy ve Burçin Türkkan, pp. 57-73 [.pdf ]

İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde İnternet Algısı

Perceptions about internet in elementary school children’s drawings

 

Yılmaz Sağlam, pp.74-87 [.pdf ]

Türkçe Kavram Haritası Çiziminde Numaralandırma Yöntemi

Drawing a Turkish Concept Map: Numbering Method

 

Yasemin Temizöz ve S. Aslı Özgün-Koca, pp.88-102 [.pdf ]

Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Matematik Öğretiminde Uygulanması Konusunda Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Mathematics teachers’ views on the application of expository teaching approach in mathematics instruction

 

Fatma Şaşmaz Ören ve Ramazan Tezcan, pp.103-118 [.pdf ]

İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Tutumları Üzerine Etkisi

The Effectiveness of the Learning Cycle Approach on Learners’ Attitude toward Science in Seventh Grade Science Classes of Elementary School

 

Nimet Haşıl Korkmaz,   Faruk Korkmaz ve  Güven Özkaya, pp.119-128 [.pdf ]

İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi (Bursa İli Örneği)

Elementary School Physical Education Teachers’ Strategies against Discipline Problems (Bursa Province Case)

 

Canan Laçin Şimşek, pp.129-145 [.pdf ]

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları ve Kitapları Bilim Tarihinden Ne Kadar ve Nasıl Yararlanıyor?

How much and how science and technology curriculums and textbooks benefits from history of science?

 

Adnan Baki ve Suphi Önder Bütüner, pp.146-158 [.pdf ]

Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar

Reflections on the project implementation process in a primary school in rural area

 

Nilüfer Yavuzsoy Köse ve Aynur Özdaş, pp.159-175 [.pdf ]

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri Geometrik Şekillerdeki Simetri Doğrularını Cabri Geometri Yazılımı Yardımıyla Nasıl Belirliyorlar?
How do the fifth grade primary school students determine the line of symmetry in various geometrical shapes using Cabri Geometry software?

 

Michael U. C. Ejieh   ve Oluwatoyin B. Akinola, pp.176-182 [.pdf ]
Children's Rights and Participation in Schools: Exploring the Awareness Level and Views of Nigerian Primary School Children

 

Murat Gunel, Muhammed Ertac Atila  ve Erdogan Buyukkasap, pp.183- 199 [.pdf ]
Farklı  Betimleme Modlarının Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinde Kullanımlarının 6. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Konusunun Öğrenimine Etkisi
The Impact of Using Multi Modal Representations within Writing to Learn Activities on Learning Electricity Unit at 6th Grade

 

Murat Günel, pp.200-211 [.pdf ]

Writing as a Cognitive Process and Learning Tool in Elementary Science Education

Bilişsel Süreç ve İlköğretim Bilim Eğitiminde Öğrenme Aracı Olarak Yazma

 

Barış Çetin, pp.212-223 [.pdf ]

Çalışma Alışkanlıkları Ölçeğinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Yordaması

Utilizing a study habits scale for testing the academic success of fourth year/grade primary school students

 

İsmail Şahin ve Şahin Kesici, pp.224-230 [.pdf ]

Web-yardımlı Pozitif Davranış Desteği

Web-assisted Positive Behavior Support

 

Emin Aydın, Ali Delice, Bülent Dilmaç ve Erhan Ertekin, pp.231-242 [.pdf ]

İlköğretim Matematik Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet, Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin Etkileri

The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels

 

Gülçin Tan Şişman, Meral Aksu, pp.243-253 [.pdf ]

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Alan ve Çevre Konularındaki Başarıları

Seventh Grade Students’ Success on the Topics of Area and Perimeter

 

Pelin Yalçınoğlu, pp.254-267 [.pdf ]

Amerika ve Türkiye’de Evrim Karşıtlığının Eğitim Politikaları ve Uygulamalarına Yansıması

Impacts of Anti-Evolutionist Movements on Educational Policies and Practices in USA and Turkey

 

Mahire Aslan, Niyazi Özer  ve Aslı Ağıroğlu Bakır, pp.268-281 [.pdf ]
Okul Kültürüne İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Administrators’ and Teachers’ Views on School Culture: A Qualitative Study


Çeviri- Translation

Suphi Önder Bütüner [.pdf ]

Handal, B. (2003). Philosophies and Pedagogies of Mathematics, Philosophy of Mathematics Education Journal


Web İnceleme- Web review

Ünal Çakıroğlu ve Yaşar Akkan [.pdf ]

Dünyadaki ve Türkiye’deki Bazı Önemli Öğrenme Nesnesi Ambarları


Öğretim Uygulaması- Teaching Practice

Murat Peker [.pdf ]

Tamsayılarda Bölünebilme Kurallarının Öğretimi


Kitap İnceleme- Book Review

Sibel Özsoy [.pdf ]

Örnek, F., (2008). Örnek Aktivitelerle Fizik ve Günlük Yaşam. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Suphi Önder Bütüner [.pdf ]

Atatürk, K. (2006), Geometri (İkinci Baskı), İstanbul: Örgün Yayınevi.

Zeynep Çetinkaya [.pdf ]

Healy, J. M. (1999). Çocuğunuzun Gelişen Aklı (Doğumdan Ergenliğe Öğrenme ve Beyin Gelişimi). Çev. Ayşe Bilge Dicleli. Boyner Holding Yayınları. İstanbul.

Emel Okur [.pdf ]

Burke, P. (2004). Bilginin Toplumsal Tarihi (Çev: Mete Tunçay). Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Mikail Yalçın [.pdf ]

Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi. PegemA Yayıncılık, Ankara

Ahmet Erkoç [.pdf ]

Borak, S. (2004). Atatürk ve Din. Kırmızı Beyaz Yayınları: Ankara,