IOO-Mayıs/May- 2012
2012 Cilt 11, Sayı 3,  
   

2012 Vol 11, Issue 3

 

 

Makaleler / Peer Reviewed Articles


İsmail Güven, pp.556-577, [.pdf ]
Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı  = Reform mu?
The resolution of 4+4+4 and the Fatih Project: is it a reform?

Figen Kılıç ve Özden Demir, pp.578-595 [.pdf ]
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe Dayalı Öğretim Ortamlarının Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri
Views of Prospective Classroom Teachers Regarding Creating Instructional Environment Based on Cognitive Coaching and Cognitive Flexibility 

Barış Çetin, pp.596-610 [.pdf ]
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Analysis of Elementary School Pre-service Teachers for Several Variables

Fatma Ağgül Yalçın, pp.611-628 [.pdf ]
Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı İmajlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of Prospective Teachers’ Image of Scientist with Respect to Some Variables

Mustafa Özmusul, pp.629-645 [.pdf ]
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme
Upper Primary School Students’ Views towards Scientific Knowledge: An Analysis for Information Literacy

Leyla Ayverdi, Erol Asker, Serap öz Aydın ve Tuncay Sarıtaş, pp. 646-659 [.pdf ]
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıkları ile Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Determination of the Relationship between Elementary Students’ Scientific Creativity and Academic Achievement in Science and Technology Courses

Adnan Küçükoğlu ve Emine Kızıltaş, pp.660-670 [.pdf ]
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması
A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey

Hüseyin Küçüközer, V.Nilay Kırtak AD, Leyla Ayverdi ve Saliha Eğdir, pp.671-688 [.pdf ]
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Turkish Adaptation of Constructivist Learning Environment Survey

Hasan Gürgür, Arzu Kış ve Gönül Akçamete, pp.689-701 [.pdf ]
Kaynaştırma Öğrencilerine Sunulan Bireysel Destek Hizmetlere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
Examining Pre-Service Teachers Opinions about Providing Individual Support Services to Mainstreaming Students

Orhan Çakıroğlu, pp.702-713 [.pdf ]
Characteristics of Supplemental Reading Classes in American Public High Schools
Amerika’da Devlet Liselerindeki Okuma Becerisini Arttırmaya Yönelik Destek Sınıflarının Özellikleri

Devrim Yaşar Aktaş ve Meral Cansız Aktaş, pp.714-728, [.pdf ]
8. Sınıf Öğrencilerinin Özel Dörtgenleri Tanıma ve Aralarındaki Hiyerarşik Sınıflamayı Anlama Durumları
Eighth Grade Students’ Understanding and Hierarchical Classification of Quadrilaterals

Neslihan Durmuşoğlu Saltalı ve Emel Arslan, pp.729-737, [.pdf ]
Ebeveyn Tutumlarının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal yetkinlik ve İçe Dönüklük Davranışını Yordaması
Parent’s Attitudes as a Predictor of Preschoolers’ Social Competence and Introverted Behavior

Şahin Kapıkıran ve Ufuk Yağcı, pp.738-747, [.pdf ]
Ergenlerin Yalnızlık ve Yaşam Doyumu: Çalgı Çalma ve Müzik Topluluğuna Katılmanın Aracı ve Farklılaştırıcı Rolü
Loneliness and Life Satisfaction of Adolescents: The Mediator and Moderator Role of Playing Musical Instruments and Joining a Band

Hasan Basri Memduhoğlu ve  Ersin Kuşci, pp.748-761, [.pdf ]
Yönetici ve Öğretmenlerin Algılarına Göre İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenme
Organizational Learning in Primary Schools in the Views of School Administrators and Teachers

Emine Kolaç  ve Ruhan Karadağ, pp.762-777, [.pdf ]
Türkçe Öğretmeni Adaylarının "Değer" Kavramına Yükledikleri Anlamlar ve Değer Sıralamaları
Meanings Assigned to the Notion of Value and Value Ranking by Pre-Service Turkish-Language Teachers

Berrin Baydık, Cevriye Ergül ve Zeynep Bahap Kudret, pp. 778-789, [.pdf ]
Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Akıcılığı Sorunları ve Öğretmenlerinin Bu Sorunlara Yönelik Öğretim Uygulamaları
Reading fluency problems of students with reading difficulties and their teachers’ instructional practices towards these problems

Ali Göçer  ve Gürkan Tabak, pp.790-799, [.pdf ]
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarının Görsel Okuma Etkinlikleri Bağlamında İncelenmesi
Analysis of the 5th Grade Students’ Turkish Workbooks in terms of Visual Reading Activities

Hülya Şahin ve  Abdullah Selvitopu, pp.800-812, [.pdf ]
Öğretmenlerin Emeklilik Dönemine ve Emekliliğe Hazırlık Eğitimine İlişkin Görüşleri
Teachers’ Views About Retirement and Pre-retirement Training

Tarık Totan ve  Zekavet Kabasakal, pp.813-828, [.pdf ]
Problem çözme becerileri eğitiminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları ve becerileri üzerine etkisi
The effect of problem solving skills training on the social and emotional learning needs and abilities of 6th grade students

Binyamin Birkan, pp.829-844, [.pdf ]
 Teaching, Maintaining and Generalizing Time Concepts for Students with Disabilities: How Many Sub-Aims Should be Thought?
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Saat Kavramı Kazandırma, Genelleme ve Sürdürme: Kaç Alt Amaç Öğretilmeli?

Türkan Doğan, Neslihan G. Karaman, Aysel E. Çoban ve Figen Çok, pp.845-855, [.pdf ]
Ergenlerde Arkadaşlık  İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler
Predictors of Adolescents’ Friendship Qualities: Gender and Family Related Variables