Upcoming
Upcoming issue  
   

 

 

Pre-Proof Copies

 

 

Makaleler / Peer Reviewed Articles


 

Hakan Sarıçam,  pp.1135-1144 [.pdf ]
Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formunun Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale- Adolescent Form

Koray Kasapoğlu, Nil Duban ve Aslı Yüksel, pp.1145-1155[.pdf ]
Fen ve Teknoloji Öğretimi I Dersindeki Öğrenme Ortamının Karma Yöntem İle Değerlendirilmesi
A Mixed Methods Assessment of the Learning Environment in Teaching Science and Technology I Course

Filiz Zayimoğlu Öztürk, pp.1156-1170[.pdf ]
“İlköğretim Kurumları Standartları”nın Uygulanmasına Yönelik İl Eğiticilerinin Görüşleri
Educators Opinions About Applications of “Primary School Standards”

Timur Koparan ve Bülent Güven, pp.1171-1184[.pdf ]
8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi
Determination of the Statistical Literacy Levels towards Sampling of 8th Grade Students

Işıl Kabakçı Yurdakul, H. Ferhan Odabaşı, Kerem Kılıçer, Ahmet N. Çoklar, Gürkay Birinci ve A. Aşkım Kurt, pp.1185-1202[.pdf ]
Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması
Constructing Technopedagogical Education based on Teacher Competencies in terms of National Standards

Canay Demirhan İşcan, pp. 1203-1222[.pdf ]
Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimindeki Tercihleri
Values Education Preferences of Teacher Candidates

Tuğrul Kar ve Cemalettin Işık, pp.1223-1239[.pdf ]
Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle Çıkarma İşlemine Kurdukları Problemlerin Analizi
Analyzing Problems Posed by Seventh Grade Middle School Students for Subtraction Operation with Fractions

Esin Özer ve M. Engin Deniz, pp.1240-1248[.pdf ]
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi
An Investigation of University Students’ Resilience Level On The View Of Trait Emotional EQ

Zehra Duygu Şahin ve Taner Altun, pp.1249-1277[.pdf ]
Parçalanmış Aileye Sahip Çocukların Hayat Bilgisi Dersi Benim Eşsiz Yuvam Temasının İşlenişine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Participation Levels of Students with Broken Families to the Activities of My Unique Family Theme in Life Science Course

Salih Birişçi ve Selcen Çalık Uzun, pp.1278-1295[.pdf ]
Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri: Artvin İli Örneği
Mathematics Teachers’ Views on Interactive Whiteboard Use in Their Courses: A Sample of Artvin Province

Mehmet Hayri Sarı, pp. 1296-1310[.pdf ]
Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme
Developing a Mathematics Teaching Anxiety Scale For Classroom Teachers

Mehmet Teyfur, pp.1311-1330[.pdf ]
Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Events Reported in the Media about Violence in Schools
 
Turgay Alakurt ve Hafize Keser, pp.1331-1351[.pdf ]
Sanal Uygulama Topluluğu Üyelerinin Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi
An Examination of the Knowledge Sharing Behaviors between Members of Virtual Communities of Practice

Münir Şahin ve Mehmet Üstüner, pp.1352-1372[.pdf ]
Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri
The Opinions of School Administrators about Human Rights

Tuba Demircioğlu ve Sedat Uçar, pp. 1373-1386[.pdf ]
Akkuyu Nükleer Santrali Konusunda Üretilen Yazılı Argümanların İncelenmesi
Investigation of Written Arguments about Akkuyu Nuclear Power Plant

Necmi Gökyer ve Murat Tuncer, pp. 1387-1399[.pdf ]
Rehberlik ve Denetim Sürecinde İl Eğitim Denetmenleri Kaynaklı İletişim Engellerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
The Teachers' Opinions about The Communication Barriers Sourced Provincial Education Supervisor Through by The Process Of Guidance And Supervision

Eren Can Aybek ve R. Nükhet Demirtaşlı, pp.1400-1413[.pdf ]
Bilgisayar Ortamında ve Kağıt-Kalem Formunda Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Psychometric Properties of a General Ability Test Which Administered In Paper-Pencil and Computer Based Form

Gülay Ekici, pp.1414-1448[.pdf ]
Öğretmenin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Başarısızlığından Sorumluluk Algısı Konusunda Görüşler: Biyoloji Öğretmen Adayları Örneği
Views of Teachers on Responsibility Perceptions about Students’ Academic Achievement and Failure:
The Case of Pre-service Teachers of Biology
 
Cevriye Ergül, Gökçe Karaman, Gözde Akoğlu, Mümin Tufan, Ayşe Dolunay Sarıca,  Zeynep Bahap Kudret, pp.1449-1472[.pdf ]
Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları
Early Childhood Teachers’ Knowledge and Classroom Practices on Early Literacy

Senar Alkın-Şahin,  Nihal Tunca ve  Özgür Ulubey, pp.1473-1492[.pdf ]
Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs and Their Critical Thinking Tendencies

Enver Sarı, pp.1493-1501[.pdf ]
Affetmenin Kendini Gerçekleştirme Üzerindeki Etkileri
Effects of Forgiveness on Self Actualization

Abdullah Kaplan ve Mesut Öztürk, pp.502-1515[.pdf ]
2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Analysis of 2nd-8th grade students’ thinking approaches toward understand the concept of symmetry

Feyzullah Şahin, pp.1516-1530[.pdf ]
Yaratıcılık – Zekâ İlişkisi: Yeni Deliller
The Relationship between Creativity and Intelligence: New Evidence

İbrahim Bilgin, İdris Aktaş ve Abdullah Çetin, pp. 1531-1551[.pdf ]
Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Yapılarına Etkisi
The Effect of Student-Team Achievement Division Technique on Mental Ability of Elementary Students

Fatih Özdinç ve Arif Altun, pp.1552-1562[.pdf ]
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler
Pre-service Information Technology Teachers and Programming: Factors Affecting the Programming Process

Sinan Olkun, Emel Yıldız, Mehmet Hayri Sarı, Aslıgül Uçar ve Nazlı Aybala Turan, pp. 1563-1574[.pdf ]
Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık, Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı
Computational Fluency, Multiplication Table and the Performance in Solving Verbal Problems in Middle School Students