Upcoming
Upcoming issue  
   

 

 

Pre-Proof Copies

 

 

Makaleler / Peer Reviewed Articles


Mustafa Bektaş ve Ebru Uzunkol, pp. 364-378, [.pdf ]
Hayat Bilgisi Dersi ve Çoklu Zekâ Alanları: İkinci Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarının Değerlendirilmesi
Life Study Lesson and Multiple Intelligences: Evaluation of the Student Workbooks in the Second Year

Ahmet Ayık ve Gönül Şayır, pp.379-394, [.pdf ]
Öğretmenlerin Algılarına Göre Öğrenen Örgüt ve Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Learning Organization and School Culture according to Perceptions of Teachers

Mustafa Güler, Taner Altun ve Ali Türkdoğan, pp. 395-406, [.pdf ]
Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Investigating the Views of Mathematics Teachers on the Effectiveness of Branch Teachers’ Committee Meeting

Betül Yeniterzi ve Mine Işıksal, pp. 407-420, [.pdf ]
7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematik ve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi
An examination of the 7thgrade mathematics teacher’s guidebook in terms of the relationship between mathematics and science

Özlem Karaman  ve Filiz Yurtal, pp. 421-429, [.pdf ]
Şiddetin Yaygın Olduğu Okullarda Öğrencilerin Okul İklimine İlişkin Algıları
Students' perceptions of school climate where violence is prevalent in schools

Tuğba Yılmaz-Bingöl ve Recep Uysal, pp. 430-437, [.pdf ]
Empati Geliştirme Grup Rehberliği Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Etkisi
The Effect of Empathy Development Program on Emphaty Levels of Second Grade Elementary School Students

Bilge Gök, Kübra Atalay Kabasakal ve Sevda Çetin, pp.438-448, [.pdf ]
Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi
The Development of Self-Efficacy Scale about the Method Sections of the Research Papers

Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Emine Muslugüme, Çiğdem Huz, Gülhan Yilmaz ve Beste Öztürk, pp.449-458, [.pdf ]
Okul Öncesi Eğitimi Döneminde İsim Yazma Becerilerinin İncelenmesi
The Examination of Name Writing Skills in the Preschool Period

Bülent Özden, Alev Önder, ve Yücel Kabapınar, pp. 459-471, [.pdf ]
Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Hazırlama Becerileri ve Becerileri Kullanma Sıklıklarına Etkisi
The influence of reflective thinking on prospective teachers’ skills and frequencies of their use of constructivist learning principles

Nursen Azizoğlu, Sevgi Aslan ve  Saadet Pekcan, pp. 472-488, [.pdf ]
Periyodik Sistem Konusu ve Analojilerle Öğretim Modeli: Yöntem, Cinsiyet ve Motivasyon Faktörlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
The Periodic System and Teaching with Analogies Model: The Effects of Teaching Method, Gender and Motivation on Students’ Achievement

Süleyman Nihat Şad ve Okay Demir, pp. 489-510, [.pdf ]
Sınıf Öğretmeleri İçin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Özyeterlilik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Computer and Internet Use Self-Efficacy Scale for Elementary Teachers: Validity and Reliability Studies

Fatih Özdinç ve Arif Altun, pp. 511-521, [.pdf ]
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler
Pre-service Information Technology Teachers and Programming: Factors Affecting the Programming Process

Mehmet Ali Yıldız ve Baki Duy, pp. 522-537, [.pdf ]
Sokakta Çalışmak ve Gelir Düzeyi Erinlerin Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Etki Eder mi?
(Diyarbakır İli Örneği)
Do Working on Streets and Income Level Affect Self-esteem, Life Satisfaction and Depression Levels of Early Adolescents?

Salim Sever, pp. 538-556, [.pdf ]
İlköğretim Öğrencilerinin Resimsel Anlatımlarında Müzik İmgesi ve Okuldaki Müzik Dersiyle İlişkisi
Primary School Students’ Musical Images in their Pictures and Its’ Relationship with the Music Lessons at School

İlkay Abazaoğlu, Yılmaz Yıldızhan ve Murat Yatağan, pp. 557-573, [.pdf ]
Türkiye’de Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Science and Mathematics Education in Turkey

Tuba Gokmenoglu,  Gizem Beyazova ve Alçin Kılıçoğlu, pp. 574-592, [.pdf ]
Mesleki Gelişim: Öğrenen olarak Öğretmen Eğitimcileri
Professional Development: Teacher Educators as Learners

Nurhayat Gürel  ve Sadık Kartal, pp. 593-608, [.pdf ]
Türkiye’de Eğitime Erişimin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Examining Access to Education in Turkey According To Some Variables

Özge Sarı Ay ve Serkan Yılmaz, pp. 609-620, [.pdf ]
Effects of Virtual Experiments Oriented Science Instruction on Students’ Achievement and Attitude
Sanal Deneylere Dayalı Yapılan Öğretimin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi

İdris Şahin, pp. 621-633, [.pdf ]
Okul Müdürlerinin Okul Geliştirme Yönetim Ekibine İlişkin Görüşleri
The Opinions of Principals about the School Development Management Team

Suzan Canlı, Hasan Demirtaş ve Niyazi Özer, pp. 634-646, [.pdf ]
Okul Yöneticilerinin Değişime Yönelik Eğilimleri
School Administrators’ Tendencies towards Change

Dilek Gençtanırım ve  Bayram Tay, pp. 647-656, [.pdf ]
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları
The Psychological Needs of Prospective Classroom Teachers

Mehmet İkbal Yetişir ve Eren Ceylan, pp. 657-670, [.pdf ]
Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması
The Adaptation of Students’ Adaptive Learning Engagement in Science Scale into Turkish

Orhan Çakıroğlu, pp.671-681, [.pdf ]
İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluating the Readability Levels of Elementary School Textbooks Regarding Students with Learning Disabilities

Orhan Iyitoğlu ve  Bülent Alçı, pp. 682-696, [.pdf ]
A Qualitative Research on 2nd Grade Teachers’ Opinions about 2nd Grade English Language Teaching Curriculum
İkinci Sınıf İngilizce Dersi Programı İle İlgili İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Murat Topal ve  Özcan Erkan Akgün, pp. 697-712, [.pdf ]
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanan Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterliğini Geliştirme Programının Etkililiği
Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education

Bilge Öztürk ve Murat Günel, pp. 713-733, [.pdf ]
Öğretmen Perspektifinden Yazma ve Yazmanın Öğrenme Amaçlı Kullanımı: Ölçme Envanteri Geliştirme ve Pilot Uygulama
Writing and Its Use as a Learning Tool from Teachers’ Perspective: Instrument Development and a Pilot Implementation

Mesut Saçkes ve Halil İbrahim Korkmaz, pp. 734-743, [.pdf ]
Anaokulu Çocuklarının Dünyanın Şekline İlişkin Zihinsel Modelleri
Kindergartners’ Mental Models of the Shape of the Earth

Elif Nur Akkaş ve Elif Türnüklü, pp.744-756, [.pdf ]
Middle School Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Knowledge about Quadrilaterals
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenler Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bileşeninde Incelenmesi

Faika Şanal Karahan ve Erdal Hamarta, pp. 757-769, [.pdf ]
Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
The Solution Focused Inventory: Reliability and Validity Study

Birsel Aybek ve Serkan Aslan, pp. 770-786, [.pdf ]
Ortaokul Öğretmenlerinin 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Yaşadıkları Sorunlar(Elazığ İli Örneği)
Secondary School Teachers’ Problems Encountered In the 4+4 +4 Intermittent Compulsory Education System (Elazığ Case)

Mehmet Fatih Ayaz,  Behçet Oral ve Mikail Söylemez, pp.787-802, [.pdf ]
Türkiye’de Öğretmen Eğitimi İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Post-Graduate Theses on Teacher Education in Turkey