Upcoming
Upcoming issue  
   

 

 

Pre-Proof Copies

 

 

Makaleler / Peer Reviewed Articles


 

Tuncay Oral  ve Sevgi Özgüngör, pp. 1-12, [.pdf ]
Ergenlerde Kimlik Statülerinin Başarı Amaç Yönelimlerini Yordama Gücü
The Role of Identity Status in Predicting Achievement Goal Orientation Among Adolescents

Seher Bayat  ve Süleyman Çelenk, pp. 13-28, [.pdf ]
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Becerileri Başarı Düzeylerinin Belirlenmesi
Elementary First Year Students’ Success on Reading-Writing

Sakıp Kahraman, Yaşar Demir ve Nazan Demir, pp. 29-54, [.pdf ]
Fen Eğitiminde Dijital Teknoloji Ürünü Dinamik Görsel Kullanımı – Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları
Using Digital Technology-Generated Dynamic Visualization in Science Education – Perceptions of Pre-Service Science Teachers

Burçin Gökkurt,  Ömer Şahin,  Yasin Soylu ve  Yusuf Doğan, pp. 55-71, [.pdf ]
Öğretmen Adaylarının Geometrik Cisimler Konusuna İlişkin Öğrenci Hatalarına Yönelik Pedagojik Alan Bilgileri
Pre-service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Mistakes on the Subject of Geometric Shapes

Celal Teyyar Uğurlu ve  Cihat Arslan, pp. 72-85, [.pdf ]
An Examination of Teachers’ Organizational Identity and Their Level of Trust on School by Means of Some Variables

K. Büşra Kaynak, Büşra Ergin, Emel Arslan ve Özge Pınarcık, pp. 86-96, [.pdf ]
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları İle Çocuk Sevmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Examination of The Relationship Between the Self-Esteem of  Pre-School Teacher Candidates and Their Liking of Children

Zuhal Çeliktürk ve Ahmet Yamaç, pp. 97-107, [.pdf ]
İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of the Reading Anxiety Scale for Elementary and
Middle School Students: Validity and Reliability Study

Kaan Zülfikar Deniz, Ersin Türe, Aslı Uysal ve Tuba Akar, pp. 108-117, [.pdf ]
Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenlerinin Kümeleme
Analizi ile Belirlenmesi
Determining Socio-economic Status Variables through Cluster Analysis

Zeynep Başer,  A. Cendel Karaman, pp. 118-132, [.pdf ]
Enacting the National Curriculum in a Rural Elementary School: A Qualitative Study of a Beginning Language Teacher's Experiences
Kırsal Bir İlköğretim Okulunda Milli Eğitim Müfredatının Uygulanması: Göreve Yeni Başlayan Bir İngilizce Öğretmenin Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma

İsmail Gürler, Özden Demir, Pınar Özmutlu ve  Seda Arslan Han, 133-150, [.pdf ]
Orta Öğretim Öğrencilerinin Orijinal Düşünmeye İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Kars Örneği
Investigating Secondary School Students’ Views about Original Thinking Regarding Several Variables: An Example from Kars

Gökçe Özdemir, Aykar Tekin Bozkurt ve Tuba Aydin, pp. 151-163, [.pdf ]
Okul Yöneticilerinin İnsancıl Yeterlikleri
Humanistic Qualifications of School Principals

Özlem Erkek ve Mine Işiksal-Bostan, pp. 164-181, [.pdf ]
Uzamsal Kaygı, Geometri Öz-Yeterlik Algısı ve Cinsiyet Değişkenlerinin Geometri Başarısını Yordamadaki Rolleri
The Role of Spatial Anxiety, Geometry Self-Efficacy and Gender in Predicting Geometry Achievement

İbrahim Bilgin, İdris Aktaş ve Abdullah Çetin, 182-202, [.pdf ]
Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Yapılarına Etkisi
The Effects of Student-Team Achievement Division Technique on Mental Ability of Elementary Students

Ümit Morsünbül, pp. 203-209, [.pdf ]
Bal, Süt ve Yumurta Filmlerinin Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Açısından Analizi
Analyzing Honey (Bal), Milk (Süt) and Egg (Yumurta) Movies in Terms of Erikson’s Theory of Psychosocial Development

Yüksel Deniz Arikan, Saliha Handan Duymaz, pp. 210-221, [.pdf ]
Bilişim Etiği Öğretimi Uygulaması
Practice of Information Technology Ethics Education

Kemal Kayıkçı, Tayfun Yörük, İzzet Özdemir, 222-237, [.pdf ]
İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri
City and County Education Managers’ Opinions on Implementation of Rotation

İsmail Seçer, Fatih Veyis ve  Ramazan A. Gökçen, 238-251, [.pdf ]
Eğitim Stres Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Recai Akkus, pp. 252-264, [.pdf ]
Matematikte Dil ve Söylem
Language and Discourse in Mathematics

Abdurrahman Kılıç ve Osman Aktan, pp. 265-298, [.pdf ]
İlköğretim Okulları İçin Tavsiye Edilen 100 Temel Eserde Vurgulanan Değerler
Values Emphasized in the List of Recommended Books for Primary Schools as 100 Primary Works

Kerim Gündoğdu, A. Seda Saracaloğlu, Mehmet Altın, ve  Nurtaç Üstündağ, pp. 299-317, [.pdf ]
Okul Nöbetlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi: Problemler ve Öneriler
Analysis of Lunch/Recess Duty through Teachers’ Views: Problems and Recommendations

F.Selda Öz, Orkide Bakalım, Aslı Uz Baş ve Ferda Aysan, pp. 318-333, [.pdf ]
İzmir İline İç Göç Yoluyla Gelen Ailelerin Ekolojik Sistem Yaklaşımı Açısından İncelenmesi
A study of Domestic Migrant Families in Izmir in relation to Ecological Systems Theory

Aslı Bugay, Petek Aşkar, Mana Ece Tuna, Müge Çelik Örücü ve  Figen Çok, pp. 334-345, [.pdf ]
Okul İklimi Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire

Feride Özyıldırım Gümüş ve Yeter Şahiner, pp. 346-356, [.pdf ]
Problem Çözme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Problem Çözümüne İlişkin Düşüncelerine Etkisi
The Effects of Teaching Problem Solving Strategies on Pre-service Teachers’ Views about Problem Solving

Hediye Can, pp. 357-372, [.pdf ]
Sources of Teaching Efficacy Beliefs in Pre-service Science Teachers
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliği İnanç Kaynakları