Upcoming
Upcoming issue  
   

 

 

Pre-Proof Copies

 

 

Makaleler / Peer Reviewed Articles


Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Hale Sucuoğlu ve  İrfan Yurdabakan, pp. 803-814, [.pdf ]
Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri: Boylamsal Bir Araştırma
Self-Efficacy Perceptions and Success/Failure Attributions of Prospective Teachers:  A Longitudinal Study

Gökhan Akçapınar, Arif Altun ve Petek Aşkar, pp. 815-824, [.pdf ]
Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interaction with an Online Learning Environment
Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Etkileşim Verilerine Göre Öğrencilerin Akademik Performanslarının Modellenmesi

F. Dilek Gözütok, İlkay Doğan Taş , M. Emir Rüzgar , Ayşe Gülsüm Akçatepe ve Alper Yetkiner, pp.825-844., [.pdf ]
İlkokul Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Primary School First Grade Life Studies Books

Rafet Günay, pp. 845-861, [.pdf ]
Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Yapılandırmacı Öğretmen Algıları
Faculty of Education Members’ Perceptions on Constructivist Teacher

Asım Arı, pp. 862-873, [.pdf ]
Öğretmeni Seçmede Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesinin Önemi
Personality Characteristics of Teacher Candidate Students

Hale Ilgaz, pp. 874-884, [.pdf ]
Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
Adaptation of Game Addiction Scale for Adolescents into Turkish

Abidin Dağlı ve Bünyamin Ağalday, pp. 885-898, [.pdf ]
Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin Nedenlerine İlişkin Görüşleri
The Opinions of the Teachers Related to the Causes of Organizational Dissent

Suzan Beyza Kaptı ve Nuray Senemoğlu, pp. 899-913, [.pdf ]
Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği
Effectiveness of Case Based Curriculum

Mehmet Özenç ve Mustafa Çakır, pp. 914-933, [.pdf ]
Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerinin Belirlenmesi
Exploring Primary School Teachers’ Competencies of Alternative Assessment and Evaluation

Turgay Alakurt, pp. 934-945, [.pdf ]
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamlarındaki Informal Öğrenme Davranışları
Workplace Informal Learning Behaviors of Information Technology Teachers

Cemal Tosun  ve Murat Genç, pp. 946-960, [.pdf ]
İlköğretim Öğrencileri için Geliştirilmiş Fen Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of Science Attitude Scale Developed for Elementary School Students to Turkish: Validity and Reliability Study

Sefa Dündar ve Nazan Gündüz, pp. 961-973, [.pdf ]
Öğrenme Yörüngeleri ve Matematik Eğitimindeki Yeri
Learning Trajectories and Place in Mathematics Education
 
Arife Figen Ersoy ve Fatih Öztürk, pp. 974-992, [.pdf ]
Bir Vatandaşlık Değeri Olarak Yurtseverlik: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algısı
Patriotism as a Citizenship Value: Perceptions of Social Studies Teacher Candidates

Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper ve Kutlay Yağmur, pp. 993-1004, [.pdf ]
Öğrencilerin Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Becerileriyle Kavrama Başarıları Arasındaki İlişki
Relationship between Students' Accurate and Fluent Silent Word Reading Skills and Their Comprehension

Serpil Yalçınalp ve Emine Cabı, pp. 1005-1016,[.pdf ]
Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması
A Scale Development Study: Educational Technologies Anxiety Scale (ETAS)

Şirin Karadeniz ve Sinem Vatanartıran, pp. 1017-1028,[.pdf ]
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Primary School Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge

Tuba Gökmenoğlu ve  Yaşar Kondakçı, pp. 1029-1043, [.pdf ]
Atatürk’ün Söylev ve Demeçlerinde Eğitim
Education at Atatürk’s Speeches and Statements

Hediye Can, pp. 1044-1059,[.pdf ]
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliği İnanç Kaynakları
Sources of Teaching Efficacy Beliefs in Pre-service Science Teachers

Fatih Kaya, Joyce Juntune ve Laura Stough, pp. 1060-1078,[.pdf ]
Zekâ ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkisi
Intelligence and Its Relationship to Achievement

Serdar Malkoç ve Erdoğan Kaya, pp. 1079-1095,[.pdf ]
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanımı
The Usage of Non-Classroom Environments in Social Studies Education

Eylem Yalçın Incik,  Özler Çakır,  Devrim Özdemir Alıcı, pp. 1096-1105,[.pdf ]
İlkokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Öğrenme Tutumlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması A Study of Scale Development on Primary School Students’ Attitudes towards Project Based Learning

İlhan İlter, pp. 1106-1129, [.pdf ]
Sosyal Bilgilerde Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Frayer Modelinin Etkisinin İncelenmesi
The Investigation of the Effects of Frayer Model on Vocabulary Knowledge in Social Studies

Aliye Erdem  ve Mukaddes Erdem, pp. 1130-1148, [.pdf ]
Yapılandırmacı Karma Öğrenme Ortamlarının Dinleme ve Konuşma Becerilerine Etkisi
The Effect of Constructivist Blended Learning Environment on Listening and Speaking Skills?

Ali Karababa ve  Bülent Dilmaç, pp. 1149-1158, [.pdf ]
Ergenlerde İnsani Değerlerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerini Yordamadaki Rolü
The Role of Human Values in Predicting Trait Anger and Anger Expression Styles Among Adolescents