Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterlilikleri ile Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Oğuz Çetin, Erkan Çalışkan, Nihal Menzi, 273-291
PDF
Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri\'nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ergün Öztürk
PDF
Öğretimde Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi
Rabia Sarıca, Bayram Çetin
PDF
Okunabilir Bir Kitap Nasıl Seçilir?
Seyit Ateş, Çetin Çetinkaya, Kasım Yıldırım
PDF
Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları ve Mesleğe Yönelik Tutumlarının Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi
Ayşegül Tarkın, Esen Uzuntiryaki
PDF
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfa ve Sınıf Yönetimine ilişkin Metaforik Bakışları: Karşılaştırmalı bir Durum Çalışması
Deniz Örücü
PDF
Özel Eğitim Öğretmenleri ile Annelerin Zihin Engelli Çocukların Sosyal Becerilerine İlişkin Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Elif Sazak Pınar, İlknur Çifci Tekinarslan, Bülbin Sucuoğlu
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Mağdur Olma Durumu
Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum
PDF
Türkçe Öğretmeni Adaylarının "Kültür" Kavramına Yükledikleri Anlamlar ve Popüler Kültüre Bakışları
Ruhan Karadag, Emine Lolac, A. Halim Ulas
PDF
Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Aile Kavramı
Hülya Yazıcı Okuyan, Yasemin Gül Gedikoğlu, Sedat Karagül
PDF
Araştırma Topluluğu Ölçeğinin Türkçe\'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ebru Öztürk, pp.408-422
PDF
Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler ve İhtiyaçlar
Yalın Kılıç Türel
PDF
Kişiler Arası Sorun Çözme Beceri Eğitiminin Ergenlerin Yapıcı Problem Çözme ve Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi
Ahmet Bedel, Ramazan Arı
PDF
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom Kavramı ile İlgili Zihinsel Modellerinin İncelenmesi
Aytekin Çökelez, Sibel Yalçın
PDF
Viyolonsel Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Serpil Umuzdaş
PDF
5-6 Yaş Çocukları İçin Öğrenme Stilleri Ölçek Geliştirme Çalışması
Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Atiye Adak Özdemir
PDF
Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin mesleki eğitim ihtiyaçları
Ramazan Sağ, Ramazan Sezer
PDF
İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları (Afyonkarahisar Örneği)
Gürbüz Ocak, İjlal Ocak, Mehmet Yılmaz, Hasan Hüseyin Mergen
PDF
Serbest Etkinlik Dersinin Etkililiğinin Denetmen, Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ahmet Bozak, Çiğdem Apaydın, Hasan Demirtaş
PDF
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İklim, RüzgAr, Sıcaklık, Yağış, Erozyon, Ekoloji ve Harita Kavramlarını Anlama Düzeyi
Adnan Pınar, Hakan Akdağ
PDF
Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerine Göre İyimserlik ve Stresle Başaçıkma Stillerinin İncelenmesi
İzzet Parmaksız, Selahattin Avşaroğlu
PDF
Değerlendirme, değerleme, norm, norm geliştirme, normalleştirme nedir ne değildir?
Adnan Erkuş
PDF