Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

The Quality of Life of Students with Visual Impairments in Israel - Current Situation and Methodological Issues
Hess I. and Reiter S
PDF
Social integration of children with visual impairment: A developmental model
Marie Celeste and Darja Kobal Grum
PDF
Konuşma Bozukluğu Olan Çocukların ve Ailelerinin Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri
Nigar İpek, Meral Taner Derman and Ömür Sadioğlu
PDF
Okul Öncesi Dönemde Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların İnsan Figürü Çizimleri
H.Elif Dağlıoğlu,  Fatma Çalışandemir,   Meral Alemdar and Saniye Bencik Kangal
PDF
Opinions of Classroom Teachers and Prospective Classroom Teachers about the Learning Difficulties Encountered in the Teaching Process of Reading and Writing
Seyit Ateş, Kasım Yıldırım and Mustafa Yıldız
PDF
4 ve 5. sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi
Ece Zehir Topkaya and Özge Küçük
PDF
Matematik Öğretiminin Bireyselleştirilmesinde Etkileşim Biriminin Kullanımının Başarıya ve Tutuma Etkisi
Ahmet Şükrü Özdemir, Ali Rıza Küpcü
PDF
Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma
Kasım Yıldırım
PDF
İlköğretim Okullarında Saldırganlık ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı
Aslı Uz Baş, Zekavet Topçu Kabasakal
PDF
Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Farkındalık Becerilerine ve Kalıcılığa Etkisi
Özden Demir , Ahmet Doğanay
PDF
Piyano ve Keman Alanında İki Harika Çocuk:İdil Biret-Suna Kan (Görüş ve Önerileri)
Burcu Sezginsoy, Elif Güven
PDF
İlköğretim Matematik Dersi (1-5) Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Geometri Kavramlarının Sunuluşunun İncelenmesi
Veli Toptaş
PDF
İlköğretim Okulu Sınıf ve Özel Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
İlhan Günbayı  and Durak Toprak
PDF
Klasik Test ve Madde Tepki Kuramlarına Göre Çoktan Seçmeli Testlerde Farklı Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Göksu Gözen Çıtak
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği
Gül Ünal Çoban, Ömer Ergin
PDF
Sosyal Beceri Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi
Zekavet  Kabasakal, Neslihan Çelik
PDF
Cebirsel Düşünme Sürecinde Örüntüden Fonksiyona Öğretim
Tangül (Uygur) Kabael, Dilek Tanışlı
PDF
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları
Zeki Arsal
PDF
Sosyal Bilgiler Öğretimi Kapsamında İlköğretim Öğrencilerinde Nedensellik Kavramının Gelişimi
Bayram Tay, Şefika Kurnaz, Mehmet Taşdemir
PDF
6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma
Belma Yolcu, Aytaç Kurtuluş
PDF
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Ait Konu Alan Bilgileri ile Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sedef Canbazoğlu, Havva Demirelli, Nusret Kavak
PDF
Krizler, Reformlar ve Bilimsel İlerlemeler: Son İki Yüzyılda Davranışçılık
Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret  and Ercan Kiraz
PDF
İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği
Sevgi Aydın , Jale Çakıroğlu
PDF
Seviye Belirleme Sınavına (SBS) İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri (Erzurum il örneği)
Kerim Gündoğdu, Emine Kızıltaş, Nesrin Çimen
PDF
Geometrik Yapıların İnşasında Pergel ve Çizgecin Kullanımı
Ayten Erduran, Sibel Yeşildere
PDF
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme İhtiyacına Göre Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Ruşen Hatay Polat , Songül Tümkaya
PDF
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Bilişbilgilerine İlişkin Görüşleri
Meral Güven, Ş. Dilek Belet
PDF
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi
Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Emel Arslan, Yeliz Saygın
PDF
Educational technology usage of pre-service and in-service science and technology teachers
Şenol Beşoluk, N. İzzet Kurbanoğlu and İsmail Önder
PDF
İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretmen Performansını Değerlendirme Model ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Betül Balkar, Sevilay Şahin
PDF
Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilgilerinin Kalıcılığı Üzerine Etkisi
Mustafa Sarıkaya, Ezgi Güven, Volkan Göksu, Elvan İnce Aka, pp. 413-423
PDF
Kendini Gizleme Ölçeğinin Ergenler İçin Uyarlanmasi Ve Psikometrik Nitelikleri
Metin Deniz,  Figen Çok
PDF
Fraktal Kart Etkinliğiyle Fraktal Geometriye Giriş
Fatih Karakuş
PDF
Küçüköncü Y. H. (2007). Müzik Eğitimi ve Öğretimi. G.Ü.V. İlke Yayınevi. Ankara
Ömer Can Satır
PDF
Binark, M. ve Bek, M.G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Akan Deniz Yazgan
PDF
Potter, W.J. (2005). Media Literacy: 3rd Edition. Sage Publications. Thousand Oaks. U.S. 467 pages.
Akan Deniz Yazgan
PDF