Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 3

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Normal Gelişim Gösteren ve Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözcük Dağarcığı İle Dili Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
S.Sunay Yıldırım Doğru, Erhan Alabay  ve Gökhan Kayılı
PDF
İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi 841-850
Derya Arslan  ve  Alper Aytaç
PDF
Matematik Öğretiminde Öğretmen ve Öğrencilerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeyi Algılamaları
Ayten Pınar Bal, Ahmet Doğanay
PDF
Algılanan Okul Güvenliğinin Öğretmen Adaylarının Öfke Düzeylerine Etkisi
İbrahim H.Çankaya, İ.Bakır Arabacı
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Resimsel Anlatımlarında Popüler Kültür Algısı (Norveç Çok Kültürlü Fjell İlköğretim Okulu Örneği)
Suzan Duygu Eristi
PDF
Adaptation of The Child and Adolescent Perfectionism Scale To Turkish: The Validity and Reliability Study
Aslı Uz Baş, Diğdem Müge Siyez
PDF
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler
Gökhan Özsoy,  Sibel Özsoy, Yasin Özkara, Aysel D. Memiş
PDF
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme
Çiğdem Şahin Taşkın, Güney Hacıömeroğlu
PDF
İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri
Sabahattin Çiftçi
PDF
Öznel İyi Oluş İle Algılanan Kontrol Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ali Eryılmaz, Leyla Ercan
PDF
Çocuğun Bireysel Toplumsal ve Kültürel Gelişiminde Amatör Müzik Eğitiminin Yeri Problemleri ve Çözüm Önerileri
Uğur Türkmen
PDF
Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler
Hatice Uysal, Sadegül Akbaba Altun, Ege Akgün
PDF
Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması
Hilal Aktamış, Sanem Uça
PDF
Otizm Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Uygulanan Bilişsel Süreç Yaklaşımına Dayalı Sosyal Beceri Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Alev Girli , Selin Atasoy
PDF
Öğretmenlerin Sorun Tanımlamaları ve Direnç Stratejileri: Öğretmen Anlatıları Üzerine Toplumbilimsel Bir Çözümleme
Yasemin Esen pp. 1007-1026
PDF
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sorunları: Sorun Kaynakları ve Destek Stratejileri
Sakir Cinkir
PDF
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
Aycan Gençtürk, Aysel Memiş
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik İmajları
Hünkar Korkmaz, Gözde Kavak
PDF
Kırsal Bölgelerde Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Sosyal Etkinlikler Hakkında Öğrenci, Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Özsaygıları Açısından Değerlendirilmesi
Nail Yıldırım
PDF
Türkiye ve İrlanda Fen Öğretimi Programlarının Karşılaştırılması
Hüseyin Eş, Mustafa Sarıkaya
PDF
Reflection of an In-Service Education Course Program: Pedagogical Content Knowledge about alternative measurement and assessment techniques and Attitude Development
Tülay Şenel Çoruhlu , Salih Çepni
PDF
Çocukların Gözünden Çevre ve Çevre Sorunları
Esra Yardımcı, Gülşen Bağcı Kılıç,   pp.1122-1136
PDF
Zıt Yönlere Doğru Hareketten Yola Çıkılarak Benzetim Yoluyla Özdeşliklerin Elde Edilmesi
M. Faysal Akın, Aziz Harman, Selahattin Gönen
PDF
Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri
Hakkı Kontaş
PDF
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Zorbalığı Yordamada Sosyal Beceri ve Yaşam Doyumunun Rolü
Sehir Hilooğlu, Fulya Cenkseven-Önder
PDF
1999-2007 TIMSS Fen Bilimleri ve Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sınavda En Başarılı İlk Beş Ülke-Türkiye Örneği
Salih Uzun, Suphi Önder Bütüner, Nevzat Yiğit
PDF
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Yönteminin Uygulanması ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Melek Şahin Civelekoğlu , Şafak Öztürk
PDF
İlköğretim Programında Yer Alan Kazanımlara Dayalı Soru Yazma ve Puanlama Çalışması
Ömer Kutlu, Seher Yalçın, E. Burcu Pehlivan
PDF
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi
F.Ebru Ikız, Sümeyra Kırtıl Gormez
PDF
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar:  Çokkültürlü ve Küresel Eğitim
Mehmet Açıkalın
PDF
Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi
Hüseyin Çalışkan, Refik Turan
PDF
Mitoz Bölünme Konusunun Öğretimi İçin Örnek Bir Etkinlik
Olcay Sinan ve  Özge Karadeniz
PDF
Yaylagül, L. ve Korkmaz, N. (Editör) (2008). Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji. Ankara: Dipnot Yayınları.
Akan Deniz Yazgan
PDF
Gagni, R. (1985). The conditions of learning and theory of instruction. 4th edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Florida-ABD.
Alev Ateş
PDF