Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 3

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Akran Arabulucuların Perspektifinden Çatışan Öğrencilerin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadığı Zorluklar
Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü
PDF
Aritmetik ile Cebir Arasındaki Farklılıklar: Cebir Öncesinin Önemi
Yaşar Akkan, Adnan Baki, Ünal Çakıroğlu
PDF
Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kuruluşundan Günümüze 4. ve 5. Sınıf Fen Öğretim Programlarının Öğretim Programının Öğelerine GöreDeğerlendirilmesi
Necdet Aykaç, Hilal Küçük, Merve Kartal, Şafak Tilkibaş, Güneş Keskin
PDF
Satisfaction State of Computer Education and Instructional Technologies Students: Karadeniz Technical University Case
Zeynep Haliloğlu Tatlı, Mehmet Kokoç and Hasan Karal
PDF
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Servet Demir, Ali Bozkurt
PDF
Lise Öğrencilerinde Okul Öfkesinin Yordayıcıları Olarak Okula Yabancılaşma ve Algılanan Sosyal Destek
Nazmiye Çivitci
PDF
Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerini Yürütmelerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Nuri Gömleksiz, Ümmühan Öner, Ebru Bozpolat
PDF
Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanterinin (YİYDDE) sağlıklı bir Türk örneklemde güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
S. Nazlı Batan, Öget Öktem-Tanör, Erkan Kalem
PDF
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları
Idris Şahin, Uğur Altunay
PDF
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri ve Algıladıkları Sınıf Atmosferinin Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Eda Cananoğlu, Songül Tümkaya
PDF
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tutumları
Evrim Oğuz, A. Murat Ellez, Güzin Özyılmaz Akamca, Teoman İ. Kesercioğlu, Günseli Girgin
PDF
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri
A.Seda Saracaloğlu, Nuri Karasakaloğlu
PDF
Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Özgen Korkmaz, Ayfer Şahin, Rüştü Yeşil
PDF
Duygusal ZekA ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: Eğitim Müfettişleri Üzerinde Bir Araştırma
Semiha Şahin, Bülent Aydoğdu, Cenk Yoldaş
PDF
Türkiye Cumhuriyeti\'nin İlk Müfredatlarında İlköğretim Matematiği
Erdal Aslan, Sinan Olkun
PDF
Türkiye\'de Bilgisayar Eğitiminde 1960-1988 Yılları Arasındaki Gelişmelerin İncelenmesi
Hafize Keser, Necmettin Teker
PDF
İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Konya İli Örneği
Veysel Demirer, Derya Çintaş Yıldız, Ali Murat Sünbül
PDF
Teaching the Nature of Science in the Nature: A Summer Science Camp
Gülşen Leblebicioğlu, Duygu Metin, Esra Yardımcı, İsmail Berkyürek
PDF
Çevre Konularıyla İlgili Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Mustafa Kahyaoğlu
PDF
Çocuk Resimlerine Yansıyan Çevre Sorunlarının Sosyo-Ekonomik Farklılıklara Göre Analizi
Fatma Sadık, Halil Çakan, Kazım Artut
PDF
Assessing Grade 8 Elementary School Mathematics Curriculum and Textbooks within the Scope of Fractal Geometry
Fatih Karakuş, Adnan Baki
PDF
Okul Öncesi Dönem Çocukların Geometrik Şekilleri Tanıma Düzeylerinin İncelenmesi
Oğuz Serdar Kesicioğlu, Fatma Alisinanoğlu, Adeviye Tuğba Tuncer
PDF
Hipotez Testi, Güven Aralığı, Etki Büyüklüğü ve Merkezi Olmayan Olasılık Dağılımları Üzerine
Hüseyin Hüsnü Yıldırım, Selda Yıldırım
PDF
Ergenlerde Davranış Problemlerinin, Anne-Babadan ve Öğretmenlerden Algılanan Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi
Sinem Şimşek, Fulya Cenkseven - Önder
PDF
Teaching English in Unified-Classroom Primary Schools: A Case Study
Mustafa Şevik
PDF
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Ayşe Yayla, Feride Bacanlı
PDF
İlköğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesine Yönelik Araştırmaların Analizi
Zeynel Kablan
PDF
Derse katılmama durumundaki zaman yönelimi ölçeğinin psikometrik özellikleri
Ali Eryilmaz, Esra Dereli
PDF
4th, 6th, and 8th Grade Turkish Elementary Students\' Epistemological Beliefs
Yezdan Boz, Murat Aydemir, Nurdane Aydemir
PDF
Türkiye\'deki Arkeoloji Müzelerinde Müzik Kültürüne İlişkin Nesnelerin İncelenmesi ve Müzelerde Müzik Eğitimi
Ferda Öztürk, Ayşe Çakır İlhan
PDF
Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri: İzmir İli Örneği
Burak Feyzioğlu, Barış Demirdağ Alev Ateş, İlker Çobanoğlu, Eralp Altun, Murat Akyıldız
PDF
Örüntü ve İlişkiler: Eski Çin Matematiğinden Alınmış Birim Küp Modelleri
Suphi Önder Bütüner
PDF
Taşkıran, N.Ö. (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. 2. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
Akan Deniz Yazgan
PDF