The Effect of Network Based Science Teaching on Students Problem Solving Skills and Science Attitudes (Izmir Sample)

Uğur Çelik, Oğuz Serin

Abstract


The purpose of this research is to investigate the effect of network-based teaching on the problem-solving skills of high school first year students and their attitudes towards science. For the purpose of the research, a website has been developed which aims to attain the goals and behaviours of the “Cell Division” unit from the high school first class biology curriculum by the researcher. While developing the pages on the website, attention was paid to supporting the collaboration inherent in network-based education, accessing visual and auditory records, enabling student-student and student-teacher interaction and so on. The research was carried out as an experimental study in accordance with the "control group pre-test-post-test model". In the research, network-based teaching was used in the experimental group and traditional teaching methods were used in the control group. The research was carried out on 64 students studying in a high school in the city centre of Izmir (NExperiment =32, NControl =32). "Problem Solving Inventory" adapted in Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) as a data collection tool in the research, "Attitude Scale towards Science" and "Personal Information Form" developed by Baykul (1990) were used. In the analysis of the data, t-test was used to determine the significance of the difference between the experimental and control groups. As a result of the research; it was determined that network-based science teaching significantly improved students' problem-solving skills compared to traditional teaching and positively affected their attitudes towards science.

Keyword: Network-based teaching, Problem solving skill, Attitude


Full Text:

PDF

References


Açıkgöz, K. Ü. (2003) Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.

Alkan, C. (1995). Özel öğretim yöntemleri ve öğretim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayımcılık.

Alkan, M., Genç, Ö. ve Tekedere, H. (2003). İletişim teknolojileri ile bütünleşik bir uzaktan öğretim ortamının geleneksel sınıf öğretimine göre üstünlükleri ve sınırlamaları. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1.Ulusal Sempozyumu. (30 Nisan–2 Mayıs 2003), Ankara: ODTÜ.

Altun, M. (2000). İköğretimde problem çözme öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Altıboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konularıyla ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147-157.

Aydın, C, H. (2002a). Uzaktan eğitimin geleceğine ilişkin eğilimler. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. (23-25 Mayıs 2002). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Aydın, C, H. (2002b). Çevrimiçi (online) öğrenme toplulukları. Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. (23-25 Mayıs 2002). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Aydin, S., & Boz, Y. (2010). Pre-service elementary science teachers’ science teaching efficacy beliefs and their sources. Elementary Education Online, 9(2), 694-704.

Balcı, B. (2002). Öğretmen yetiştirmede teknoloji kullanımı. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. (16-17 Eylül 2002).

Başaran, S. ve Tulu, B. (1999). Bilişim çağında asenkron eğitim ağlarının konumu. Türkiye'de Internet Konferansı. (19-21 Kasım 1999) Ankara Üniversitesi: Tıp Fakültesi.

Bayam,Y., & Urin, M. (2002). Uzaktan eğitimde öğrenci takibi ve değerlendirilmesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Senpozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir.

Baykul, Y. (1990). İlkokul 5. sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Bodzin, A. M. (1999). Purposeful use of a non-restrictive, asynchronous public Web-based forum for facilitating reflective discourse with preservice science teachers.

Bulut Serin N., Pehlivan A., Serin O., Şahin S., & Saygılı G. (2012). Relationship between intelligence areas and interpersonal problem solving skills according to multiple intelligences theory. International Online Journal of Primary Education, 1(2), 16-24.

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cibik, A. S. (2009). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Elementary Education Online 8(1), 36-47.

Çakmak, O. (1999). Fen eğitiminin yeni boyutu: bilgisayar-multimedya-internet destekli eğitim. D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı. 11.

Çallı, İ., İşman, A., & Torkul, O. (2001). Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitimin dünü bugünü ve geleceği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3,1-8.

Çavaş, B., Kışla, T., & Twining, P. (2005). Türkiye’ de bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimdeki kullanımı: dICTatEd. Akademik Bilişim Konferansı (2-4 Şubat 2005). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çelik, S., & Çukadar, S. (2002). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu (23-25 Mayıs 2002). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Chan, T. W., Hue, C. W., Chou, C. Y., & Tzeng, O. J. L. (2000). Four spaces of network learning models computers & education. Computers & Education, 37(2), 141-161.

Daş, R., & Varol, C. (2002). Uzaktan eğitimde kurumsal ağların önemi ve sorunlara çözüm önerileri. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu (23-25 Mayıs 2002). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Demircioğlu, H., & Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.

Demirel, Ö. (2003). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dikici, A., & Demirli, C. (2003). Öğretimde web tabanlı uygulamaların öğrenci başarısına etkisi. International Educational Technologies Symposium and Fair III, (28-29 Mayıs, 2003). Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Federico, P. A. (2001). Academic departments and student attitudes toward different dimensions of web-based education. Journal of educational computing research, 25(2), 159-175.

Feyzioğlu, B. (2002). Kimya dersi çözeltiler konusu için web sayfası oluşturulması ve BDÖ’nin etkililiği. Unpublished Master Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Fidan, N. (1994). Öğrenme ve öğretme: kuramlar-ilkeler-yöntemler. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güneş, M., & Ertuğrul, İ. (2002). Ağ tabanlı eğitim ve öğretim (Network based educatıon and training). Bilgi Teknolojileri Kongresi. (6-8 Mayıs 2002) Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

http://www.mmistanbul.com/makaleler/e_ogrenme/eogren_etkilesim/eogreetkesim01.html (23 Kasım 2005).

İnceoğlu, M. (1993). Tutum algı iletişim. Ankara: V Yayınları.

İşman, A., Karslı, M., & Gündüz, H. (2002). Uzaktan eğitimin yönetimi: bir model önerisi. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu (23-25 Mayıs 2002). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Izgar, H., Gürsel, M., Kesici, Ş., & Negiş, A. (2004). Önder davranışlarının problem çözme becerisine etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı. (06-09 Temmuz 2004) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Karataş, İ., & Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. Elementary Education Online, 2(2).

Kaya, Z., & Odabaşı, F. (1996). Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (1),

Koç, A. & Böyük, U. (2012). Basit malzemelerle yapılan deneylerin fene yönelik tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 9(4), 102-118

Koçoğlu, Ç. (2002). Uzaktan eğitimin temelleri. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Litynski, D. M. (2005). How do we know? The Eighth IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. (29-31August 2005), Aruba.

Mathew, N. M. (1998). The effect of electronic networking on preservice elementary teachers' science teaching self-efficacy and attitude towards scienceteaching. http://proquest.umi.com/pqdweb?did=738056591&sid=22&Fmt=2&clientId

Mertoğlu, H., & Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir?. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 83-92.

Nacar, F. S., & Tümkaya, S. (2011). Analysis of the relationship between the communication of the class teachers and their skills to solve interpersonal problems. Elementary Education Online, 10(2), 493-511.

Neo, M. (2005). Web-enhanced learning: Engaging students in constructivist learning. Campus-Wide Information Systems, 22(1), 4-14.

Nistor, N. (1996). Educational aspects of learning in the computer network, ROSE'96, October 30 November 3, 1996 Bucharest.

Odabaş, H. (2003). Internet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.

Oğuzkan, F. (1989). Orta dereceli okullarda öğretim (2. Baskı). Ankara: Emel Matbaacılık.

Orhan, A., & Genç, S. Y. (2018). Bilişim teknolojisindeki gelişimin sosyoekonomik etkileri. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 264-275.

Özkal, N. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavramı, tutumlar ve akademik başarı üzerindeki etkileri. Unpublished Doctorate Thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Özturan, M., Egeli, B., & Darcan, O. (2000). Türk üniversitelerinde bilgisayar ağlarının uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 108-113.

Rudat, C. E. (2002). A comparison of online pre-laboratory simulations to traditional text methods in an inquiry-based high school biology course. Michigan State University.

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.

Saracaloğlu, A. S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2000). Öğretmen adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. IV. Fen Bilimleri Kongresi. (7-9 Eylül 2000) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Serin, O. (2001). Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Unpublished Doctorate Thesis, Dokuz Eylül University, İzmir.

Stratton, E. W. (2003). Effects of Web-based instruction in high school chemistry (pp. 1-93). University of North Texas.

Snyder, K. M. (2000). Asynchronous learning networks and cognitive apprenticeship: A potential model for teaching complex problem-solving skills in corporate environments. Unpublished Doctorate Thesis, New York University, New York.

Tongdeelert, P. (2003). A proposed collaborative computer network-based learning model for undergraduate students with different learning styles. Turkish Online Journal of Distance Education, 4(4), 1-8.

Usal, M, R., & Albayrak, M. (2005). E-öğrenmede bilgisayar/ağ alyapısı bakımından etkili parametreler ve Türkiye ’nin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğu. The TurkishOnline Journal of Educational Technology, 4(2), 44-50.

Yenice, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 79-85.

Yiğit, N., & Akdeniz, A. R. (2003). The effect of computer-assisted activities on student achievement in physics course: Electric circuits sample. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.

Yürütücü, A. (2002). Bilişim toplumunda ilköğretim sürecindeki eğitim teknolojileri. II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirisi, 16-18 Ekim 2002 Sakarya: Sakarya Üniversitesi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515