Investigating variables related to cyber bullying and exposure to cyberbullying behaviors in adolescents (TRNC sample)

Celal Yanık, Nergüz Bulut Serin

Abstract


The aim of this study is to investigate whether cyber bullying behaviors differ in terms of different socio-demographic variables in the secondary adolescent students. The research was conducted in the Turkish Republic of Northern Cyprus in the 2017-2018 academic year. It was conducted in high schools and secondary schools. The sample of the study consists of 145 students aged 13-17 who are 8th, 9th, 10th and 11th grade students. 63.4% of the participants were female and 36.6% were male. It is a descriptive study using quantitative research method. In the study, Personal Information Form, Revised Cyber Bullying Inventory (Topçu and Erdur-Baker, 2018) were used. Independent sample t test, One Way Analysis of Variance was used. There were no significant differences between the variables such as age, number of siblings, family income level, parents' occupational status, maternal occupational status and cyberbullying/doing. Although there is no significant difference in age, cyberbullying is observed in 15 years of age.


Keywords


Cyber bullying; Exposure to cyber bullying; Doing cyber bullying; Secondary school students

Full Text:

PDF

References


Altan, T. & Eldeleklioğlu, J. (2019). Lise öğrencilerinde siber zorbalığın yordayıcısı olarak siber mağduriyet ve duygusal zekâ. Elementary Education Online, 18 (4), 2147-2156

Akbaba, S. & Eroğlu, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinde siber zorbalık ve mağduriyetin yordayıcıları. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 105-121

Akca, E. & Sayımer, İ. (2017). Siber zorbalık kavramı, türleri ve ilişkili olduğu faktörler: mevcut araştırmalar üzerinden bir değerlendirme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(30). 20 November 2019 retrived from.https://trdizin.gov.tr/

Aksaray, S. (2011). Siber zorbalık. Ç Ü Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi, 20(2), 405-432

Alikaşifoğlu, M. (2008). Ergenlerde davranışsal sorunlar. sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, adolesan sağlığı etkinlikleri 2, Sempozyum Dizisi (s. 63, 55-59). İstanbul: İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Anlayışlı, C. & Serin, N.B. (2019). Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi. Folklor/edebiyat, 25 (97-1), 2019/1 DOI: 10.22559/ folklor.977, 753-767

Austin, V. L. & Sciarra, D. T. (2013). Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar. (M. Özekes, Çev.) Ankara: Nobel.

Aydın, İ. (2013). Çocuk, internet ve etik. gençlik Araştırmaları Dergisi, 1 (2). 20 November 2019 retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Inayet_Aydin/publication/316473196

Baker, Ö. E. & Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık. Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42.

Baştürk Akça, E., Sayımer, İ. & Ergül, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ve siber zorbalık deneyimleri: Ankara Örneği. Global Media Journal TR Edition, 5 (10), 71-86.

Burnukara, P. & Uçanok, Z. (2010). Ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım olanakları ile sanal ortamda meydana gelen zorbalığa ilişkin betimsel bir inceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 47-62.

Çetinkaya, B. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde siber zorbalığın yaygınlığı. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Çifçi, S. (2010). 9. Sınıf Öğrencilerinin Sanal zorbalık düzeyleri ile empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Çivilidağ, A. & Cooper, H. T. (2013). Ergenlerde siber zorba ve öfkenin incelenmesi üzerine bir araştırma: Niğde ili örneği. International Journal of Social Science, 6(1), 497-511.

Dalmaç Polat, Z. & Bayraktar, S. (2016). Ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(1), 115-132.

Eroğlu, Y. & Güler, N. (2015). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 118-129.

Ertaş, O. (2012). İlköğretim 5.sınıflarda sanal zorbalık davranışlarının yaygınlığına yönelik mevcut durum analizi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Lefkoşa, KKTC: Yakındoğu Üniversitesi.

Hilooğlu, S. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zorbaca davranışlarını yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Hilooğlu, S. & Cenkseven-Önder, F. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü. İlköğretim Online, 9(3), 1159-1173.

Horzum, M. B. & Ayas, T. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma durumu. ilköğretim online, 11 (2), 369-380.

İnselöz Türkileri, N. & Uçanok, Z. (2013). Ergenlerde sanal zorbalık: nedenler, duygular ve baş etme yollarının niteliksel analizi. Türk Psikoloji Yazıları, 16 (32), 20-44.

Kağan, M. & Ciminli, A. (2016). Ergenlerde sanal zorbalık ve mağduriyetin cinsiyet, sınıf, okul değişkenleri ve kişilik özellikleriyle ilişkisinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(2), 14-34.

Kale, M. & Demir, S. (2017). İlkokul öğrencilerinin akran zorbalığına ilişkin görüşlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 74-85.

Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1-13.

Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. the turkish online journal of design, art and communication–TOJDAC, 4 (4). 20 November 2019 retrieved from http://acikerisim.iku.edu.tr/handle/11413/1109

Kıncal, R. Y. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.

Korkmaz, A. (2016). Siber zorbalık: fizikselden sanala yeni şiddet. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 24(2), 75-85.

Kowalski, R& Limber, S. (2007). Electronic bullying among middle school. Journal of Adolescent Health, 41, 22-30.

Kroon, W. (2011). Bullying and cyberbullying in adolescence and its relations with life satisfaction, loneliness, depressive symptoms and reputation. Master's thesis. Utrecht, Netherlands: Utrecht University.

Küçük, Ş. & Şahin, İ. (2015). Facebook zorbalığı ve mağduriyeti ölçeklerinin türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (1), 55-70.

Manap, A. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri ve siber zorbalık: Samsun ili örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi.

Mutluoğlu, S. (2007). İlkokullardaki zorbalık türleri ve oranları. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Lefkoşa, KKTC: Yakın Doğu Üniversitesi.

Mutluoğlu, S., Coşaner, S., Beyazsaçlı, M., & Serin, O. (2010). The research of primary school teachers’ attitudes and perception level of self efficacy towards computer assisted instruction, International Conference on New Horizons in Education 2010, Proceedings Book, page, 853-858.

Navarro, R., Ruiz-Oliva, R., Larrañaga, E. & Yubero, S. (2015). The Impact of cyberbullying and social bullying on optimism, global and school-related happiness and life satisfaction among 10-12-year-old schoolchildren. Applied Research Quality Life, 10(1), 15–36.

Numanoğlu, G. & Bayır, Ş. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanımları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 295-323.

Özer, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık yaşama düzeyleri ile siber zorbalığın öğrenciler üzerindeki etkileri ve öğrencilerin siber zorbalıkla baş etme stratejileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Peker, A. (2015). Ergenlerin Saldırganlık ve siber zorbalık davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Ekev Akademik Dergisi, 15(61). 20 November 2019 retrieved from http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1305615260_14%20Adem%20PEKER.pdf

Peker, A., Eroğlu, Y. & Ada, Y. (2012). Ergenlerde siber zorbalığın ve mağduriyetin yordayıcılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 185-206.

Saracaloğlu, A. S., Serin, O., Bulut Serin, N. & Serin, U. (2010). Analysing Attitudes of Candidate Teachers Towards Computer in Terms of Various Factors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3494-3499.

Serin, O. (2011). The effects of the computer-based instruction on the achievement and problem solving skills of the science and technology students The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 183-201

Serin, H. (2012). Ergenlerde siber zorbalık/siber mağduriyet yaşantıları ve bu davranışlara ilişkin öğretmen ve eğitim yöneticilerinin görüşleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Serin, N.B, Serin, O. & Özbaş, L.F. (2015). The effect of computer-assısted scıence ınstructıon attıtude towards scıence and the computer. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 4 (3),1-11.

Soydaş, D. K. (2011). Ergenlerde ebeveyn izlemesi, sanal zorbalık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Şahin, Z. & Serin, N.B. (2016). Effect of education to society culture in the digital age. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology,15(4) ,198-204.

Tamer, N. & Vatanartıran, S. (2014). Ergenlerin teknolojik zorbalık algıları. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 1(2), 1-20.

Topçu, Ç. & Erdur-Baker, Ö. (2018). RCBI-II: The second revision of the revised cyber. Measurement and Evaluation in Counseling and, 51(1), 32-41.

Valkenburg, P. M. & Soeters, K. E. (2001). Children’s positive and negative experiences with the internet. Communication Research, 28, 652-675.

Yaman, E., Karakülah, D. & Dilmaç, B. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin değerlerini yordayan iki önemli değişken: siber zorbalık eğilimleri ve okul kültürü arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 323-337.

Yavuzer, H. & Şirin, M. R. (2013). 1. Türkiye çocuk ve medya Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Yenilmez, Y. & Seferoğlu, S. (2013). Sanal Zorbalık ve Öğretmenlerin Farkındalık Durumlarına Bir Bakış. Eğitim ve Bilim, 38 (169). 20 November 2019 retrieved from. https://www.researchgate.net/profile/SSadi_Seferoglu/publication/257655649

Yılmaz, C. N. (2017). Öğrencilerin problemli internet kullanım durumları ve siber zorbalık davranışlarına ilişkin görüşlerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Lefkoşa, KKTC: Yakın Doğu Üniversitesi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515