A study on the implementation frequency of classroom management strategies by preschool teachers and how useful teachers find them

Emel Durmaz, Fatma Çağlayan Dinçer, Kaan Zülfikar Deniz

Abstract


In this study, it is aimed to determine the classroom management strategies used by preschool teachers and to detect how useful they find these strategies. The screening model, which is among the quantitative research methods, was used in the study. The study group constitutes of 72 pre-school teachers, who work private and state kindergartens in Ankara and who take part in TUBITAK Project entitled the "Incredible Years (The Incredible Years-IY) Teacher Classroom Management Adaptation Program of Classroom: Turkey Sample". Teacher Classroom Management Strategies Questionnaire and the Personal Information Form were used as data collection tools in this study. In this study, only the data on the Specific Teaching Techniques Scale of the questionnaire were evaluated. Descriptive statistics and paired samples t-test were used to evaluate the data. As a result of the study, it was found that teachers used both developing and compulsive dimensions as classroom management strategies. However, teachers reported that although the developing dimension of classroom management strategies was more beneficial than the compulsive dimension, they did not frequently use strategies for the developing dimension. As a result, it has been determined that preschool teachers use compulsive classroom management strategies more frequently although they do not find it useful.


Keywords


Pre-school teachers, classroom management, classroom management strategies

Full Text:

PDF

References


Akar, H., Tantekin Erden, F., Tor, D. ve Şahin, İ. T. (2010). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 2(9), 792-806. Erişim adresi: http://ilkogretim- online.org.tr/index.php/io/article/view/1826/1663

Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9. Erişim adresi:https://docplayer.biz.tr/5159956-Okul-oncesi-ogretmenlerin-sinif-ici-etkinliklerde- kullandiklari-sinif-yonetimi-stratejilerinin-incelenmesi.html

Ben, D. (2006). Dynamics of classroom management. (Yüksek lisans tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 1440271).

Berliner, D. (1984). Research and Teacher Effectiveness. The Educational Resources Information Center (ERIC). Erişim tarihi 20 Temmuz 2016.

Blunk, E. M., Russell, E. M., ve Armga, C. J. (2017). The role of teachers in peer conflict: implications for teacher reflections. Teacher Development, 21(5), 597-608. doi: 10.1080/13664530.2016.1273847

Brophy, J.E. (1983). Classroom Management and Organization. The Elemantary School Journal, 83(4), 265- 282. Erişim adresi: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/461318

Bulut, M. S. ve İflazoğlu, A. (2007, Haziran). Ana sınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıfta karşılaştıkları problem davranışlar ve bu davranışlara yönelik geliştirdikleri stratejiler: nitel bir çalışma örneği. Neriman A. ve Belma T. (Ed.)., Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Kitabı içinde (s.217-242). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S.,Van Damme, J. ve Maes, F. (2008). Classroom problem behaviour and teacher-child relationships in kindergarten: the moderating role of classroom climate. Journal of School Psychology, 46(4), 367-391. doi:10.1016/j.jsp.2007.06.009

COMP. (2017). COMP Classroom organization & management program. Erişim adresi: http://www.comp.org/GoalsPrem.html Erişim tarihi 28.07.2017.

Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitive, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: Sage.

Delong, M. ve Winter, D. (1998). Addressing difficulties with student-centered instruction. Primus, 8(4), 340-364. doi: 10.1080/10511979808965909

Denizel Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-22. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/pauefd/issue/11125/133051

Dinçer, Ç., Deniz, K. Z., Akgün, E. ve Ulubey, Ö. (2018). Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 355- 371. doi: https://doi.org/10.17860/mersinefd.361859

Drang, D. M. (2011). Preschool teachers’ beliefs, knowledge and practices related to classroom management. (Doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 3495557)

Emmer, E.T. ve Stough, L. M. (2001). Classroom management: a critical part of educational psychology with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103-112. doi: 10.1207/S15326985EP3602_5

Florin, L. D. (2011). Kindergarten teachers’ classroom management beliefs and practices and their implications on students’ social an academic outcomes (Doktora Tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 3492250)

Gezgin, N. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Hamre, B., ve Pianta, R. C. (2007). Learning opportunities in preschool and early elementary classrooms. R. C. Pianta, M. J. Cox, ve K. L. Snow (Ed.), School readiness and the transition to kindergarten in the era of accountability (pp. 49 – 84). Baltimore: Brookes.

Harper, M. D. (2014). Guidance/Classroom management stratehies of choice and teachers’s preceptions of effectiveness in early childhood classrooms (Doktora tezi). Erişim adresi: www.twu.edu Erişim tarihi: 13.02.2017.

Hue, M. T., ve Li, W. S. (2008). Classroom management: Creating a positive learning environment (Vol. 1). Hong Kong University Press.

Hutchings, J., Daley, D., Jones, K., Martin, P., Bywater, T. ve Gwyn, R. (2007). Early results from developing and resarching the Incredible Years Teacher Classroom Management Training Programme in North West Wales. Journal of Children’s Services, 2(15), 15- 26. Erişim adresi: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17466660200700023/full/html

İflazoğlu, A. ve Bulut, S. (2005, Haziran). Ana sınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıf yönetimine bakış açıları: nitel bir çalışma örneği. (Ed.). I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi içinde (s.251- 269), İstanbul.

Jolstead, A. K., Caldarella, P., Hansen, B., Korth, B. B., Williams, L. ve Kamps, D. (2017). Implementing positive behavior support in preschools: an exploratory study of cw-fit tier I. Journal of positive behavior interventions, 19(1), 48-60. doi: 10.1177/1098300716653226

Jones, V. (1996). Classroom management. J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (ss. 503-521). New York: Simon ve Schuster.

Jones, V. F. ve Jones, L. S. (1998). Comprehensive classroom management, creating communities of support and solving problems. USA: Allyn ve Bacon.

Keleş, O. ve Yaşar, M. (2016, Mayıs). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin tutum ve inançlarının incelenmesi. Şakir Ç. (Ed.), 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s. 376-384), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Kunter, M., Baumert, J. ve Köller, O. (2007). Effective Classroom Management and The Development of Subject- related Interst. Learning and Instruction, 17(5), 494- 509. doi: 10.1016/j.learninstruc.2007.09.002

Manning, M, L. ve Bucher, K. T. (2013). Classroom Management: Models, Applications, and Cases. Upper Saddle River, NJ: Pearson ve Merrill Prentice Hall.

Marzano, R. J. ve Marzano, J. S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(1), 6-18. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/Robert_Marzano/publication/283749466_The_Key_to_Cla ssroom_Management/links/56f26c0908aed354e57293d3/The-Key-to-Classroom- Management.pdf

Marzano, R. J., Marzano, J. S. ve Pickering, D. J. (2003). Classroom Management That Works: Research-based Strategies for Every Teacher. Virginia: ASCD.

Öztürk, Y., Gangal, M. ve Beşken Ergişi, M. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224- 238. doi: http://dx.doi.org/10.17556/jef.03025

Öztürk, Y. ve Gangal, M. (2016). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3), 593-608. Doi:10.16986/HUJE.2016015869. doi: 10.16986/HUJE.2016015869

Reinke, W. M., Lewis Palmer, T. ve Merrell, K. (2008). The classroom check-up: a classwide teacher consultation model for increasing praise and decreasing disruptive behavior. School Psychology Review, 37(3), 315-332. Erişim adresi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2603055/

Sadık, F. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 14(11), 631-664. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9630

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D. ve Sugia, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: considerations for research to practice. Education and treatment pf children, 31(3), 351-380. Erişim adresi: https://www.jstor.org/stable/42899983?seq=1#metadata_info_tab_contents

Wang, M. C., Haertel, G. D. ve Walberg, H. J. (1994). Synthesis of research: What helps students learn? Educational Leadership, 51(4), 74-79. Erişim adresi: http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec93/vol51/num04/Synthesis-of- Research-~-What-Helps-Students-Learn%C2%A2.aspx

Weber, W. A. (2003). Classroom management. J.M. Cooper (Ed.), Classroom teaching skills (ss. 222-265). New York: Houghton Mifflin Company.

Webster-Stratton, C., Reinke, W. M., Herman, K. C., ve Newcomer, L. L. (2011). The incredible years teacher classroom management training: the methods and principles that support fidelity of training delivery. School Psychology Review, 40(4), 509. Erişim adresi: https://eric.ed.gov/?id=ED540771

Webster-Stratton, C. (2012). Teacher Classroom Management Strategies Questionnaire. Erişim adresi:

http://www.incredibleyears.com/for-researchers/measures/

Westbrook-Spaniel, C. A. (2008). How teachers learn, select and implement “Effective”classroom management strategies (Doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 3327529).

Weyns, T., Verschueren, K., Leflot, G., Onghena, P., Wouters, S. ve Colpin, H.(2017). The role of teacher behavior in children's relational aggression development: A five-wave longitudinal study. Journal of school psychology. 67, 17-27. doi: https://doi.org/10.1016/j.jsp.2017.04.008


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515