Investigation of the relationship between attention skills and science process skills in children regarding external elements

Gülçin Güven, Elif Yılmaz

Abstract


In this research, it is aimed to examine the relationship between the attention skills of children regarding auditory and visual elements and their science process skills. In addition, these skills were examined in terms of gender and socio-economic level variables. The research is designed in survey model and the study group is consisted of randomly selected 156 children aged 60-72 months attending preschool education institutions in the 2018-2019 academic year in Istanbul. Four data collection tools as Demographic Information Form, Preschool Science Process Skills Scale for 60-72 Months Old Children, Listening Test and Concentration Test for 5-Year-Old Children were used in the research. As the result of the research, it is found a positive significant relationship between the visual and auditory attention skills of the preschool children and science process skills.  It was found that the science process skills and auditory attention skills of preschool children did not differ significantly with gender. However, visual attention skills differed with gender of the children and this difference was in favor of the girls. Additionally, attention skills and scientific process skills differed with socio-economic level of the children and this difference was in favor of the upper socio-economic level.


Keywords


Preschool, attention skill, science process skill

Full Text:

PDF

References


Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14. [Online]: https://dergipark.org.tr/download/article-file/87823 adresinden 12 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Alabay, E. (2013). SCIENCESTART!™ destekli fen eğitim programının 60-72 aylık çocukların bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel tutuma güvenme ve yönelime etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Amado, S. (1996). Farklı dikkat düzeylerinin örtük ve açık bellek üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Aydınlı, E. (2007). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ilişkin performanslarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 49(1), 5-28. Doi: https://doi.org/10.1080/713755608

Brewer, J. A. (2007). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades. Sixth edition. USA: Pearson Education.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 275-292. [Online]: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1296/428 adresinden 18 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (Çev. Ed. A. Aypay). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Clearfield, M. W. ve Jedd, K. E. (2012). The effects of socio-economic status on infant attention. Infant and Child Development, 22(1), 53–67. Doi: https://doi.org/10.1002/icd.1770

Colombo, J. (2002). Infant attention grows up: The emergence of a developmental cognitive neuroscience perspective. Current Directions in Psychological Science, 11(6), 196–200. Doi: https://doi.org/10.1111/1467-8721.00199

Cowan, N. (1993). Activation, attention, and short-term memory. Memory & Cognition, 21(2), 162-167. Doi: https://doi.org/10.3758/BF03202728 [Online]: https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2FBF03202728.pdf adresinden 18 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Çakar, E. (2008). 5. sınıf fen ve teknoloji programının bilimsel süreç becerileri kazanımlarının gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Doğutepe-Dinçer, E. ve Karakaş, S. (2008). Nöropsikolojik dikkat testleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 18(1), 31-40. [Online]: http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/18_1_4.pdf adresinden 16 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Doherty‐Sneddon, G. ve Kent, G. (1996). Visual signals and the communication abilities of children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(8), 949-959. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1996.tb01492.x

Dönmez, F. ve Azizoğlu, N. (2010). Meslek liselerindeki öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin incelenmesi: Balıkesir örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4 (2), 79-109. [Online]: http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/makaleler/yayinda/9/EFMED_KME121.doc adresinden 12 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Engle, R. W. (2002). Working memory capacity as executive attention. Current directions in psychological science, 11(1), 19-23. Doi: https://doi.org/10.1111/1467-8721.00160

Ergin, H. (2004). Okul öncesi dönem çocukları için iletişim becerileri ölçeklerinin geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 181-199. [Online]: https://dergipark.org.tr/download/article-file/93001 adresinden 21 Mayıs 2019 tarihinde indirilmiştir.

Gözalan Alkan, E. ve Koçak, N. (2018). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların dikkat toplama beceri düzeylerine etkisinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi, 1(1), 9-15. doi: https://doi.org/10.18493/kmusekad.12328

Gözalan, E. ve Koçak, N. (2014). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların kelime bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(11), 115-121. [Online]: https://dergipark.org.tr/download/article-file/107175 adresinden 15 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Gözüm, A. İ. C. ve Kandır, A. (2018). Beş yaş çocuklar için Frankfurter Konsantrasyon Testi’nin (Frankfurter Test für Funjahrige Konzentration FTF-K) güvenirlik çalışması, (Ed. S. Dinçer) Değişen Dünyada Eğitim, (s. 57-66) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. doi: http://dx.doi.org/10.14527/9786052412480.04

Gözüm, A. İ. C. ve Kandır, A. (2019). Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(2) 547-584. Doi: https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.018

Güneş, M. (1997). İlkokul öğrencilerinin okuma düzeyleri ve dikkat özelliklerinin bazı değişkenler açısından İncelenmesi (Ankara ilinde bir araştırma). Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Hazır, A., Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 81-96. [Online]: https://docplayer.biz.tr/258779-Ilkogretim-5-sinif-ogrencilerinin-bilimsel-surec-beceri-duzeyleri.html adresinden 16 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Karaduman, B. D. (2004). Dikkat toplama eğitim programının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin dikkat toplama düzeyi, benlik algısı ve başarı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kayılı, G. ve Kuşçu, Ö. (2018). The effects of Orff-based attention-enhancing music education programme on impulsive preschool children’s cognitive tempo. Early Child Development and Care, 1-10. Doi: https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1475367

Kaymak, S. (2003). Dikkat toplama eğitimi programının ilköğretim 2. ve

sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Keil, C., Haney, J. ve Zoffel, J. (2009). Improvements in student achievement and science process skills using environmental health science problem-based learning curricula. Electronic Journal of Science Education, 13(1), 1-18. [Online]: http://ejse.southwestern.edu/article/view/7782 adresinden 15 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Kieling, C., Roman, T., Doyle, A. E., Hutz, M. H. ve Rohde, L. A. (2006). Association between DRD4 gene and performance of children with ADHD in a test of sustained attention. Biological Psychiatry, 60(10), 1163-1165. Doi: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2006.04.027

Kulal, G., Kanlı, U. ve Tan. M. (2010). 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin okul öncesi eğitim alma durumları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişki. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Lind, K. K. (1998). Science in early childhood: Developing and acquiring fundemental concepts and skills. Paper Presented at the Forum Early Childhood Science, Mathematics and Technology Education. Washigton, DC, February 6-8. [Online]: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED418777.pdf adresinden 15 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Lindblom, S. ve White, M. (2011). Let’s explore science. Arkansas Department of Human Services Division of Child Care and Early Childhood Education. Arkansas Children’s Week, April, 10-16. [Online]: http://asuchildhoodservices.org/docs/Lets_Explore_Science_2011.pdf adresinden 15 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme becerisinin geliştirilmesinde ailenin rolü. Sosyal Politika Çalışmaları, 12(7), 65-77. [Online]: https://dergipark.org.tr/download/article-file/197918 adresinden 12 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Mohd-Saat, R. (2004). The acquisition of integrated science process skills in a web‐based learning environment. Research in Science & Technological Education, 22(1), 23-40. Doi: https://doi.org/10.1080/0263514042000187520

Morrison, K. (2012). Integrate science and arts process skills in the early childhood curriculum. Dimensions of Early Childhood, 40(1), 31-38. [Online]: http://www.imagineeducation.com.au/files/CHCECE018022/7.pdf adresinden 16 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Myers, S.P. (2006). A personal study of science process skills in a general physics classroom. Degree of Masters, Natural Sciences/Environmental Education, Hamline University, Minnesota.

Nikolaeva, S. N. (2008). The ecological education of preschool children. Russian Education & Society, 50(3), 64-72. Doi: https://doi.org/10.2753/RES1060-9393500306

Özkan, B. ve Önder, A. (2016). 60-72 aylık çocuklar için bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(8), 214-223. doi: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.279

Pişkin, A. (2015). Dikkat toplama eğitimi programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin dikkat toplama becerilerinin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Posner, M. I. ve Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual Review of Neuroscience, 13(1), 25–42. doi:10.1146/annurev.ne.13.030190.0003

Raatz, U. ve Möhling, R. (1971). Frankfurter Tests für Fünfjährige-Konzentration: FTF-K. Weinheim: Beltz.

Seçer, Z. ve Kaymak-Özmen, S. (2015). Dikkat toplamayı geliştirici etkinliklerin içtepisel okul öncesi çocukların düşünme ve dikkat toplama becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1803-1816. [Online]: https://dergipark.org.tr/download/article-file/209808 adresinden 12 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.

Spaulding, T. J., Plante, E. ve Vance, R. (2008). Sustained selective attention skills of preschool children with specific language impairment: Evidence for separate attentional capacities. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51(1), 16-34. Doi: https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/002)

Tan, M. ve Temiz, M.K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 89-101. [Online]: https://dergipark.org.tr/pauefd/issue/11130/133117 adresinden 12 Haziran 2019 tarihinde indirilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515