“I Protect Nature with My Family” Parents Views On The eTwinning Project

Fatma Avcı

Abstract


The main purpose of the study is to express the views of the "Protecting Nature with My Family" eTwinning project, according to parents and parents' views, on the change of attitudes and behaviors of students towards nature. This research is qualitative and is a case study. Research data collected in May, the second semester of the 2018-2019 academic year. With the information obtained from the field summer scan, a semi-structured interview form developed by the researcher was created and the data of the research were collected by conducting face-to-face interviews with 24 parents who were participants of the research. According to the data obtained from the research, the changes in the feelings, attitudes and values related to nature were determined and recorded in the parents involved in the project. Parents who participated in the study stated that they experienced awareness of nature and that their behavior to contribute to recycling increased, while their children observed an increase in interest in nature and an increase in the desire to spend time in nature. 


Keywords


Nature, Child, Project, eTwinning

Full Text:

PDF

References


Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya C., & Yilmaz, A. (2006). A statistical analysis of children‟s environmental knowledge and attitudes in turkey. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(3), 210 – 223.

Aslan, O., Sağır, Ş.U., & Cansaran, A. (2008). Çevre tutum ölçeği uyarlanması ve ilköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 283 -295.

Başal, H. A. (2005). Çocuklar için uygulamalı çevre eğitimi. (1.Baskı) İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Baylan, E . (2009). Doğaya ilişkin inançlar, kültür ve çevre sorunları arasındaki ilişkilerin kuramsal bağlamda irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1 (2), 67-74. DOI: 10.1501/Csaum_0000000015.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Crain, W. (2001). How nature helps children develop. Montessori Life, 13, 22-24.

Delay, R. (2001). Nothing here to care about: Participant constructions of nature following a 12-day wilderness program. The Journal of Environmental Education, 32(4), 43-48.

Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), 2223-2237.

Erdoğan, M., ve Özsoy, A. M. (2007). Graduate students’ perspectives on the human and environment relationship. Journal of Turkish Science Education, 4 (2), 21-30.

Erişti, B., ve Avcı, F. (2018). Preschool children’s views regarding their parents’ frequency of Internet use at home and its relevant effects. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 5, 163–184. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0049.

Erol, G.H. & Gezer, K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers‟ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77.

Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, 65, Ankara 12.

Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P.(1996). Educational research . White Plains, NY: Longman Publishers USA

Göktuğ, T , Deniz, B ., & Kılıçaslan, Ç . (2018). Çevre ve doğa koruma konusunda gençlik platformları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 414-440. DOI: 10.26466/opus.356372.

Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi: Çevre eğitimi. Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı Yayını, 178, 11-34.

eTwinning. https://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm. isimli siteden 15 Temmuz 2019 tarihinde elde edilmiştir.

Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Academia eğitim araştırmaları dergisi, 1 (1), 1- 14.

Kansu, N. (2012). Çocuğumla doğadayız çocuğumun zeka alanlarını geliştiriyorum. Ankara: Elma yayınevi.

Köşker, N. (2019). Okul öncesi çocuklarında doğa algısı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 294-308. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-443217

Louv, R. (2017). Doğadaki son çocuk. Tübitak Yayınları.

McMillan, J. H. (2000). Educational research: Fundamentals for the consumer. Longman: USA.

Malone, K. (2007). The bubble-wrap generation: Children growing up in walled gardens. Environmental Education Research, 13, 513-527.

https://doi.org/10.1080/13504620701581612.

Niklasson, L., & Sandberg, A. (2010). Children and the outdoor environment. European Early Childhood Education Research Journal, 18, 485-496. https://doi.org/10.1080/1350293X.2010.525945.

Ozaner, F. S. (2004). Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda ve neler yapılmalı? V.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2004 Taksim International Abant Palace, Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Biyologlar Derneği, Abant- Bolu. Bildiri Kitabı (Doğa ve Çevre), 67- 98, Biyologlar Derneği, İzmir.

Talay, İ. Aslan, F., & Belkayalı, N. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında doğa dostu ve çocuk katılımı temelli dış mekân tasarım yaklaşımları bir proje önerisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 317-322.

Uzun, N., Sağlam, N., & Uzun, Varnacı, F. (2006). Yeşil sınıf modeline göre yürütülen fen ve doğa etkinliklerinin anasınıfı öğrencilerinin çevre algılarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, (9)1, 59-74.

Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.

Phenice, L. A. ve Griffore, J.P. (2003). Young childern and the natural world. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(2). 167-171.

Raven, P. H., & Berg, L. R. (2006). Environment. U.S.A: John Wiley & Sons, Inc.

Rickinson, M. (2001)‘Learners and learning in environmental education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 7(3), 207 – 320.

Sıfır Atık - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (t.y.). http://sifiratik.gov.tr/ isimli siteden 25 Temmuz 2019 tarihinde elde edilmiştir.

Şama, E. (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 99-110.

Temel, Z. F., Kandır, A., Erdemir, N., & Çiftçibaşı, K. H. (2004). Proje yaklaşımı ve program örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Turgut, H., & Yılmaz, S. (2010). Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiri Kitabı, IV. Cilt, (ss.1618-1630), 20-22 Mayıs 2010, Artvin/ Türkiye, 10.09.2017 tarihinde https://openaccess.artvin.edu.tr adresinden ulaşılmıştır.

Uzun, N., & Sağlam, N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.

Ürey, M., & Yeşiltaş, N.K. (2009). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik akademik başarılarının bireyin çevre ve insan merkezli tutumları üzerine etkisi. The First International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale, Türkiye.

Yılmaz, S., & Olgan, R. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının doğaya yakınlık (biofili) seviyelerinin araştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 1106-1129.

Yılmaz, S. (2016). Okul öncesi eğitimde dış mekanlar ve dış mekan aktiviteleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1). 423-437. DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.80851

Wilson, R.A., Kimler S.J., & Krauerhase, V. (1996). Developing an environmental outdoor space. Young Childern, (56), 23-29.

Yılmaz, O., Boone, W. J., & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education, 26(12), 1527-1546.

Yücel, A.S., & Morgil, F. İ. (1998). Yüksek öğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştrma yöntemleri (10.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515