In-game Language Usages of Students Playing Online Games: The Sample of League of Legends

Bilal Şimşek, Bekir Direkci

Abstract


The present study aims at examining in-game language usages of students playing online games. It was conducted with the case study design of the qualitative research methods. The study group consisted of 10 participants who were determined by using criterion sampling method. Semi-structured interview form, observation notes and voice recordings were used in the data collection process. The collected data were analysed by content analysis technique. In the application part of the research, two game environments were designed, in which the use of language was not restricted and then the use of expressions of foreign origin was prohibited. During the first game, it was revealed that the participants playing League of Legends produced mixed expressions in Turkish and English and used them frequently in the in-game communication. In the second game, the participants continued to use these expressions voluntarily or involuntarily, although the use of expressions of foreign origin was restricted. The observations of the researchers supported these data, as well. Although the game was designed entirely in Turkish, the participants thought that it was very difficult to use merely Turkish for in-game communication. In addition, it was emphasized that the Turkish-English mixed expressions used in the game process were important for comfortable communication and this communication style became a pattern.


Keywords


Language usage, Mixed language, Online games, League of Legends

Full Text:

PDF

References


Agha, B. (2015). League of Legends: Players and esports. Doctoral dissertation. McMaster University, Canada.

Aksan, D. (1998). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Arslan, H. (2017). Bilgisayar oyunlarından gündelik hayata kültürel bir aktarım süreci olarak yabancı dil öğrenimi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Baltra, A. (1990). Language learning through computer adventure games. Simulation and Gaming, 21 (4), 445-452.

Bilgi Toplumu Dairesi (2015).“2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı”, T. C. Kalkınma Bakanlığı, Ankara.

Binark, M. ve Bayraktutan Sütçü, G. (2008). Kültür endüstrisi ürünü olarak dijital oyun. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Bensadoune, M. (2019). Cezayir kreol/karma dili olarak Darja’da Türkçe söz varlığı. Yüksek lisans tezi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Butler, Y. G., Someya, Y., & Fukuhara, E. (2014). Online games for young learners’ foreign language learning. Elt Journal, 68 (3), 265-275.

Caudill, R. (2015). Altruism online: An ethnographic exploration into League of Legends. 3 March 2018 retrieved from http://soundideas.pugetsound.edu/summer_research/237

Chik, A. 2011. Learner autonomy development through digital gameplay. Digital Culture & Education. 3 (1), 30-45.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Çetin, Y., Sözcü, O. F. ve Kınay, H. (2012). Sosyal ortamlardaki

oyunlardan dolaylı yoldan yabancı dile ait kelime edinimi. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 535- 552.

Demirtaş Madran, H. A. ve Ferligül Çakılcı, E. (2014). Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 99-107.

Dönmez, O. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Güneş, H. (2010). Geliştirilen çevrimiçi elektrogame oyununun ilköğretim 4. basamak bilişim teknolojileri dersi başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Gürcan, A., Özhan, S. ve Uslu, R. (2008). Dijital oyunlar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 26 February 2018 retrieved from http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/5429366a369dc32358ee2a92/dijital_oyunlar_ve_cocuklar_uzerindeki_etkileri_rapor.pdf

Hengirmen, M. (1999). Dilbilgisi ve dilbilim terimleri sözlüğü, Ankara: Engin Yayınevi.

Horowitz, K. S. (2019). Video games and English as a second language: The effect of massive multiplayer online video games on the willingness to communicate and communicative anxiety of college students in Puerto Rico. American Journal of Play, 11 (3), 379-410.

İmer, K., Kocaman, A. ve Sumru Özsoy, A. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Jabbari, N. and Eslami, Z. (2019). Second language learning in the context of massively multiplayer online games: A scoping review. ReCimerALL, 31(1), 92-113.

Janebi Enayat, M. and Haghighatpasand, M. (2019) Exploiting adventure video games for second language vocabulary recall: a mixed-methods study, Innovation in Language Learning and Teaching, 13:1, 61-75.

Karahisar, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 72-83.

Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Kongmee, I., Strachan, R., Montgomery, C. and Pickard, A. (2011). Using massively multiplayer online role playing games (MMORPGs) to support second language learning: Action research in the real and virtual world. In: 2nd Annual IVERG Conference: Immersive technologies for Learning: virtual implementation, real outcomes, 27-28 June 2011, Middlesborough, UK.

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Piirainen-Marsh, A., Nikula, T. and Peuronen, S. (2009). Young people's translocal new media uses: A multiperspective analysis of language choice and heteroglossia. Journal of Computer-mediated communication, 14 (4), 1080-1107.

Li, J. (2020). A Systematic Review of Video Games for Second Language Acquisition. In Handbook of Research on Integrating Digital Technology With Literacy Pedagogies (pp. 472-499). IGI Global.

Lindemann, C. (2016). Sprachgebrauch in der Gamingszene. Eine Analyse der Sondersprache am Beispiel des MOBA League of Legends. 25 April 2018 retrieved from https://www.grin.com/document/375836

Miller, M. and Hegelheimer, V. (2006). The SIMs meet ESL: Incorporating authentic computer simulation games into the language classroom. International Journal of Interactive Technology and Smart Education, 3 (4), 311-328.

Newzoo. (2018). Most poplular core PC games/global. 26 February

retrieved from https://newzoo.com/insights/rankings/top-20-core-pc-games/

Özistek, B. (2017). Türkiye pazarı küçük. 1 November 2017 retrieved from https://www.evrensel.net/haber/324796/turkiyede-30-milyon-kisi-dijital-oyun-oynuyor

Pereira, R., Wilwert, M. L. and Takase, E. (2016). Contributions of sport psychology to the competitive gaming: An experience report with a professional team of League of Legends. International Journal of Applied Psychology, 6 (2), 27-30.

Peterson, M. (2010). Computerized games and simulations in computer-assisted language learning: A meta-analysis of research. Simulation & Gaming, 41(1), 72-93.

Peterson, M. (2012). Language learner interaction in a massively multiplayer online roleplaying game. In H. Reinders (Ed.), Digital games in language learning and teaching (pp. 70-92). New York: Palgrave Macmillan.

Rankin, Y. A., Gold, R. and Gooch, B. (2006). 3D role-playing games as language learning tools. In Eurographics (Education Papers) (pp. 33-38).

Rosell Llorens, M. (2017). eSport gaming: The rise of a new sports practice. Sport, Ethics and Philosophy, 11 (4), 464-476.

Şimşek, B. and Direkci, B. (2019). The Investigation of the Relationship between Online Games and Acquisition of Turkish Vocabulary. International Journal of Instruction, 12(3), 69-88.

Teknolojioku. (2017). Türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor? 25 October 2017 retrieved from http://www.teknolojioku.com/haber/turkiyede-kac-kisi-oyun-oynuyor-39920.html

Tercanlıoğlu, L. (2000). Linguistics for tefl students, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.

Thorne, S. L. (2008). Transcultural communication in open internet environments and massively multiplayer online games. In S. Magnan (Ed.) Mediated discourse online (pp. 305-327). Amsterdam: Benjamins.

Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.

Valdman, A. (1978). Le Creole: structure, statut, et origine. 11 March 2020 retrieved from https://www.persee.fr/doc/ierii_1764-8319_1978_mon_8_1?pageid=t1_392

Wardhaugh, R. (2006). An introduction to sociolinguistics (5th Edition). Oxford: Blackwell Publishing.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515