The Effect of Preservice Social Studies Teachers’ Pupil Control Ideologies on Their Classroom Management Beliefs

Ayten Kiriş Avaroğulları, Ozan Karpınar

Abstract


The purpose of this research is to set forth the impact of preservice social studies teachers’ pupil control ideologies on their classroom management beliefs. The research was conducted via a correlational survey model, which is among quantitative research methods. The sample of the research consists of 221 preservice teachers who received their education during the 2018-2019 academic year in the Social Studies Teacher Education Programme at Muğla Sıtkı Koçman University.  In the research “Pupil Control Ideologies Scale” and “The Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC) Inventory” were used. In conclusion, it was determined that pupil control ideologies make a low degree impact in the positive direction on instructional management sub-dimension, and a low degree impact in the negative direction on people management sub-dimension, of classroom management beliefs.


Full Text:

PDF

References


Aksoy, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25: 9-20.

Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3): 137-150.

Baş, G.&Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 14-26

Demircioğlu, İ.H., Mutluer, C. & Demircioğlu, E. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demkratik öğretmen nitelikleri hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2): 577-586.

Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 167-182.

Erden, M. (2001). Sınıf yönetimi. Alkım Yayınları. İstanbul.

Görgen, İ. (2017). Program geliştirmede temel kavramlar. H. Şeker (Ed.), Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar kitabı içinde (ss. 1-18). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gürşimşek, A.I. (2014). Preschool Teacher Candidates’ Pupil Control Ideology and Educational Beliefs. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(171): 436-447.

Hoy, W. K. (2001). Pupil control studies: a historical, theoretical, and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 39 (5), 424–441

Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Yayıncılık. Ankara.

Kaymakçı, S. & Ata, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 35-64.

Keleş, O. & Yaşar, M. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin tutum ve inançlarının incelenmesi. Ş. Çınkır (Ed.), IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress bildiriler kitabı içinde (ss. 375-382). Ankara: Anı Yayıncılık.

Knowles, R.T. (2017). Teaching who you are: connecting teachers’ civic education ıdeology to ınstructional strategies. Theory & Research in Social Education, 42(1): 1-42.

Martin, N.K., Yin, Z. & Baldwin, B. (1998). Construct validation of the attitudes and beliefs on classroom control theory. Journal of Classroom Interaction, 33(2): 6-15.

Martin, N.K., Yin, Z. & Mayall, H. (2008). The attitudes & beliefs on classroom control ınventoryrevised and revisited: a continuation of construct validation. Journal of Classroom Interaction, 42(2): 11-20.

Mclaren, P. (2011). Okullarda yaşam eleştirel pedagojiye giriş. (Çev. Ed. M. Y. Eryaman ve H. Arslan). Ankara: Anı Yayıncılık.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı, İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar (Internet: http://mufredat.meb.gov.tr – 21.04.2019 tarihinde alınmıştır).

Muslu, A. (2017) Y kuşağının iş motivasyonunu artırmak için sürdürülebilir yöntemler. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi 12-15 Ekim 2017 Muğla: 481-484.

Recepoğlu, S. & Ergün M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıfı yönetebilme becerilerine ilişkin algıları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1337-1352.

Sadık, F. & Bulut Özsezer, M. S. (2015). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarının incelenmesi (Çukurova Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 10(15): 749-770.

Savran, A. (2002). Pre-service science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs (Yayımlanmamış doktora tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Savran Gencer, A. & Çakıroğlu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23: 664–667.

TDK, (2019). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yanlis&view=yanlis&kelimez=138 adresinden 21.04.2019 tarihinde alınmıştır.

Turan, S. & Altuğ, S.C. (2008). Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 95-113.

Uygun, K., Avaroğulları, M. & Oran, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(21), 417-436. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11296

Willover, D. J., Eidell, T. L. & Hoy, W. K. (1967). The school and pupil control ideology. University Park: Pennsylvania State University Press.

Yazıcı, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(159): 165-178.

Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yöneticilerinin liderlik davranışları ve öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(146): 12-23.

Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerler ile öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2): 297-315.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515