Birinci Sınıflarda İstenmeyen Davranışların Yaş Farklılıklarına Göre Dağılımı ve Bu Davranışlara Yönelik Öğretmen Tepkileri

Ayşegül Avşar Tuncay, Nuri Barış İnce, Ali Ekber Şahin

Abstract


Türk Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ile birlikte birinci sınıfta öğrencilerin yaş farklılıklarını arttıran bir uygulama başlatmıştır. Bu karar sonucunda birinci sınıf öğrencileri arasında iki yaşa varan farklılıklar oluşmuştur. Kronolojik olarak gözlenen bu farklılığın zekâ yaşı dikkate alındığında daha geniş olması beklenmektedir. Araştırma geniş yaş farklılıklarının olduğu birinci sınıflarda gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarının yaş gruplarına göre dağılımını ve öğretmenlerin bu davranışlara yönelik tepkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yönteminden aşırı (uç) örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırma verileri sosyo-ekonomik düzeyi yüksek bir okuldan yapılandırılmış gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş, analiz tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde birinci sınıf öğrencilerinin istenmeyen davranışlarının yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği ancak öğretmenlerin yaş gruplarını dikkate almadan benzer tepkiler gösterdiği ve küçük yaş gruplarına büyük yaş gruplarından daha fazla tepki gösterdiği yönünde bulgulara rastlanmaktadır.

 


Keywords


İstenmeyen öğrenci davranışları, ilkokul birinci sınıf, farklı yaş grupları, öğretmen tepkileri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akkök, F., Aşkar, P. ve Sucuoğlu, B. (1995). Safe schools require the contributions of everybody: The picture in Turkey. Thresholds in Education, 21, 29-33.

Altwicker-Hámori, S., & Köllő, J. (2012). Whose children gain from starting school later? — Evidence from Hungary. Educational Research and Evaluation, 18(5),459–488.

http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2012.695142

Arens, A. K., Morin, A. J., & Watermann, R. (2015). Relations between classroom disciplinary problems and student motivation: Achievement as a potential mediator?. Learning and instruction, 39, 184-193.

Ataman, A. (2003). Sınıfta iletişimde karşılaşılan davranış problemleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 251–262.

Aykaç, N., Kabaran, H., Atar, E. ve Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin 4+4+4 eğitim sisteminin uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunları öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Turkish Studies. 9(2), 335-348.

Başar, H. (2006). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(8), 241-252.

Black, S. E., Devereux, P. J., & Salvanes, K. G. (2011). Too young to leave the nest? The effects of school starting age. The Review of Economics and Statistics, 93(2),455–467.

http://dx.doi.org/10.1162/REST a 00081

Boz, T. ve Yıldırım, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı zorluklar. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 54-65.

Brophy, J. E. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and Teacher Education, 4(1), 1-8.

Cadima, J., Leal, T., & Burchinal, M. (2010). The quality of teacher–student interactions: Associations with first graders' academic and behavioral outcomes. Journal of School Psychology, 48(6), 457-482.

Cameron, R. J. (1998). School discipline in the United Kingdom: promoting classroom behaviour which encourages effective teaching and learning. Educational and Child Psychology, 15(1), 120-135.

Cascio, E., & Schanzenbach, D. W. (2016). First in the class? Age and the Education production function. Education Finance and Policy, 11(3), 225–250. http://dx.doi.org/10.1162/EDFP a 00191

Cunha, F., Heckman, J. J., Lochner, L., & Masterov, D. V. (2006). Interpreting the evidence on life cycle skill formation. In E. Hanushek, & F. Welch (Eds.), Handbook of the economics of education (pp. 697–812). http://dx.doi.org/10.3386/w11331. Amsterdam: North-Holland

Darney, D., Reinke, W. M., Herman, K. C., Stormont, M., & Ialongo, N. S. (2013). Children with co-occurring academic and behavior problems in first grade: Distal outcomes in twelfth grade. Journal of School Psychology, 51(1), 117-128.

Datar, A., & Gottfried, M. A. (2015). School entry age and children’s social-behavioral skills: Evidence from a national longitudinal study of U.S. Kindergartners. Educational Evaluation and Policy Analysis, 37(3), 333–353. http://dx.doi.org/10.3102/0162373714547268

de Ruiter, J. A., Poorthuis, A. M. G., & Koomen, H. M Y. (2019). Relevant classroom events for teachers: A study of student characteristics, student behaviors, and associated teacher emotions. Teaching and Teacher Education, 86. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102899

Dee, T. S., & Sievertsen, H. H. (2015). The gift of time? School starting age and mental health. NBER Working Papers 21610. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Doğan, S., Demir, S. B. ve Pınar, M. A. (2014). 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 13(2), 503-517.

Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., ... & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446.

Erdem, A. R. (2005). İlköğretimimizin gelişimi ve bugün gelinen nokta. Üniversite ve Toplum Dergisi. 5(2) (Kapak konusu).

http://www.universite-toplum.org/pdf/240.pdf adresinden 03.04.2015 tarihinde alınmıştır.

Glaser, B. G. & Strauss B. G. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. New York: Aldine De Gruyter.

Gökçe E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 1(3), 45-57.

Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 12-15 Ekim, Antalya.

Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve Fatih Projesi Yasa Tasarısı=Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556-577.

Hanly, M., Edwards, B., Goldfeld, S., Craven, R. G., Mooney, J., Jorm, L., & Falster, K. (2019). School starting age and child development in a state-wide, population-level cohort of children in their first year of school in New South Wales, Australia. Early Childhood Researh Quarterly, 48, 325-340. doi: https://doi.org/10.1016/J.ECRESQ.2019.01.008

Ilgar, L. (2000). Eğitim yönetim, okul yönetimi, sınıf yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim Dergisi, 175, 57-66.

Külekçi, E. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.

Lubotsky, D., & Kaestner, R. (2016). Do “Skills Beget Skills”? Evidence of the effect of kindergarten entrance age on the evolution of cognitive and non-cognitive skill gaps in childhood. Economics of Education Review, 53, 194–206. http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.04.001

McEwan, P. J., & Shapiro, J. S. (2008). The benefits of delayed primary school enrollment: Discontinuity estimates using exact birth dates. The Journal of Human Resources, 43(1), 1–29. http://dx.doi.org/10.3368/jhr.43.1.

MEB.(2012). http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9621 adresinden 14.01.2015 tarihinde alınmıştır.

National Institute of Child Health and Human Development Early Child Care Research Network. (2002). The relation of global first-grade classroom environment to structural classroom features and teacher and student behaviors. The Elementary School Journal, 102(5), 367-387.

Özdayı, N. (2004). Öğrenci ve öğretmenlerin gözüyle sınıf yönetimi sorunlarına genel bir bakış, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Cilt 1, s. 375.

Özden, B, Kılıç, R. ve Aksu, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitime ilişkin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 181-202.

Öztürk, E. ve Uysal, K. (2013). İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin okuma–yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1041-154.

Özyürek, M. (1996). Sınıfta davranış yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.

Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin modelleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 171-179.

Peker-Ünal, D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin 4+4+4 uygulamasına yönelik görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 324-337.

Sadık, F. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içinde karşılaştıkları problem davranışlar. Öğretmen Dünyası, 23, 272.

Sadık, F. (2003). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 88-97.

Sadık, F. ve Doğanay, A. (2007). Sınıf içi istenmeyen davranışlarla ilgili öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 539-560.

Sağlam, M., Adıgüzel, A. ve Güngör, Ö. (2008). İlköğretim okullarında sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin bu davranışlarla baş etme yaklaşımları. International Conference on Educational Sciences. Famagusta, North Cyprus.

Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Eğitim Fakültesi Dergisi 19(1), 167-187.

Sutton, R. E., & Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: A review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358.

Şahin, A. E. ve İş Güzel, Ç. (2018). Investigation of school readiness and academic development of elementary students firstly enrolled at school with '4+4+4 education regulation' in Turkey, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13, 104-127.

Şişman, M. (2011). Sınıf yönetimi. M. Şişman ve S. Turan (Editör), Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri içinde (ss. 22-42). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Türnüklü, A., ve Galton, M. (2001). Students’ misbehaviours in Turkish and English primary classrooms. Educational Studies, 27, 291-305.

UNESCO (2011). Global education digest 2011, Comparing education statistics across the world. Montreal, Canada: Institute for Statistics United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

Uysal, H., Akbaba Altun, S. ve Akgün, E. (2010). Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışları Karşısında Uyguladıkları Stratejiler. İlköğretim Online Dergisi, 9(3), 971-979.

Ünver, G. B., Dikbayır, A. ve Yurdakul, B. (2014). Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 23(4), 1647-1664.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, N. (2008). Dersin akışını bozan istenmeyen davranışları yönetme stratejilerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-38.

Yin, R.K. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.

Yüksel, A. (2005). İlköğretim I. kademe 1., 2. ve 3. sınıflarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlem ve görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Yüksel, A. ve Ergün, M. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm yolları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 88(4). 11-16.

Woolfolk, A. (1998). Educational Psychology. Boston: Allan and Bacon Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515