Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Çok Kültürlü Eğitim Kavramları Açısından Değerlendirilmesi

Halil Kamışlı

Abstract


Bu çalışmada 2018-2019 öğretim yılı için uygulamaya konulan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın çok kültürlü eğitim açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sınıf Öğretmenliği programında ders yoğunlukları belirlenmiş ve Alan Eğitimi, Meslek Bilgisi ve Genel Kültür dersleri ve ders içerikleri (kur tanımları) çok kültürlü eğitim kavramları açısından doküman incelemesi yöntemi incelenmiştir. Araştırma kapsamında,  Sınıf Öğretmenliği programında çok kültürlü eğitime yönelik özel bir dersin olmadığı fakat çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik kavramların bazı derslerin içeriğinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Sınıf Öğretmenliği Programı; çok kültürlülük; çok kültürlü eğitim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyıldız, S. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği okullardaki sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü yeterlik algıları ile demokratik değerleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 43-95.

Banks, J.A. (2007). Diversity And Citizenship Education: Global Perspectives. John Wiley & Sons Press.

Başarır, F., Sarı, M. ve Çetin, A. (2014). Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Algılarının İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 91-110.

Chan, K. C. (2002). The visible and invisible in cross-cultural movement experiences: Bringing in our bodies to multicultural teacher education. Intercultural Education, 13 (3), 245–257.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27- 40.

Çoban, A. E., Karaman, N. G. ve Doğan T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi,10 (1 ), 125-131.

Doytcheva, M. (2009). Çok kültürlülük (T. Akıncılar Onmuş, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları

Garcia, O. (2009). Bilingual Education İn The 21st Century: A Global Perspective. Malden, Ma: Wiley-Blackwell Publication.

Giddens, A. (2005). Sosyoloji (C. Güzel, Ed.). Ankara: Ayraç Yayınevi

Haviland, W. A., Prins, H. E. L., Walrath, D. ve McBride, B. (2008). Kültürel antropoloji (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Kaya, I. & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, Çokkültürlü ve Çokdilli Eğitim. Ankara: Anı Yayınları

Malkoç, Ş. (2019). Açılış konuşması. Çocuk Hakları Stratejisi’nin tanıtım toplantısı, Kamu Denetçiliği Kurumu. 18 Nisan 2019 tarihinde https://www.ombudsman.gov.tr/ adresinden erişildi.

Marangoz, G. (2014). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çokkültürlü eğitime karşı algısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı.

McNeal, K. (2005). The influence of a multicultural teacher education program on teachers' multicultural practices. Intercultural Education, 16 (4), 405 – 419.

Nieto, S. (1996). Affirming Diversity: The Sociopolitical Context Of Multicultural Education, (2nd Ed.), Longman Press. New York.

Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri, International Online Journal of Educational Sciences. 1 (1), 154-164.

Sleeter, C. & Grant,C. (1994). Making choices for multicultural education:Five approaches to race, class and gender. New York, NY: Macmillan Press.

Spiecker, B. ve Steutel, J. (2001). Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in the Netherlands. International Journal of Educational Research, 35, 293-304.

Ünlü, İ. ve Örten, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algılarının İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi.

Valentiin, S. (2006). Addressing diversity in teacher education programs. Education, 127(2), 196-202.

Yeşil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Yıldırım , A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515