İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Esnek Problem Çözümlerinin İncelenmesi

Hasret Kabaran, Neşe Tertemiz

Abstract


Bu araştırmanın amacı, ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren esnek problemleri çözerken tercih ettikleri sayı grupları, bu grupları tercih nedenleri ve işlem yaparken geliştirdikleri stratejilerin incelenmesidir. Araştırma temel nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın katılımcılarını 56 ilkokul 2.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından her biri iki sorudan oluşan üç ayrı esnek problem formu geliştirilmiştir. Problem formlarında yer alan iki sorudan biri toplama işlemine; diğeri ise çıkarma işlemine dayalı esnek problem ifadeleridir. Esnek problemle çocuklara verilen dört sayı grubundan seçeceği bir sayı grubuyla problem kurması ve çözmesi fırsatı tanınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerine dayalı esnek problem çözmede tercih ettikleri sayı ikilileri en fazla “10 ve 10’un katları” olan sayı çiftleri; en az toplama işleminde “10’dan küçük sayılar”, çıkarma işleminde ise “20’den küçük sayılar”dır. Bununla birlikte öğrencilerin işlem yaparken kullanmayı tercih ettikleri stratejiler en fazla işlem tekniğine dayalı “önce birlikleri sonra onlukları toplama/çıkarma”; en az toplama işleminde “10’a tamamlama”, çıkarma işleminde ise “geriye doğru sayma” stratejileridir. Bu tür çalışmalar çocukların sayı duyusu hakkında, eğitimcilere ipuçları sunmaktadır.


Keywords


İlkokul; Problem kurma; Esnek problem; Doğal sayılarla toplama işlemi ve çıkarma işlemi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aldan Karademir, Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Aydın, H., & Monaghan, J. (2018). Encouraging students’ problem posing through importing visual images into mathematical software. Teaching Mathematics and its Applications, 37, 141-154.

Beishuizen, M. (1993). Mental strategies and materials or models for addition and subtraction up to 100 in Dutch second grades. Journal for Research in Mathematics Education, 24(4), 294-323.

Bonotto, C. (2013). Artifacts as sources for problem-posing activities. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 37-55.

Buchholz, L. (2004). Learning Strategies for addition and subtraction facts: the road to fluency and the license to think. Teaching Children Mathematics, Mart, 362-367

Cañadas, M. C., Molina, M., & del Río, A. (2018). Meanings given to algebraic symbolism in problem-posing. Educational Studies in Mathematics, 98(1), 19-37.

Cankoy, O., & Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.

Constantinos, C., Nicholas, M., Pittalis, M., Pitta-Pantazi D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. ZDM, 37(3), 149-159.

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çarkcı, İ. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin farklı problem kurma durumlarına yönelik ortaya koydukları problemlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, A., & Yetkin-Özdemir, E. (2011). İlköğretim öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile oran-orantı problemi kurma becerileri arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-11.

Çıldır, S., & Sezen, N. (2011). A study on the evaluation of problem posing skills in terms of academic success. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2494-2499.

Dede, H. G., & Şengül, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 285-303.

Dede, Y., & Yaman, S. (2005). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem kurma ve problem çözme becerilerin belirlenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 236-252.

Driscoll, M. J. (1997). Research within reach elementary school mathematics diagnosis: Taking the mathematics pulse. Children Education Mathematics: Games Activities and Laboratory Materials. R&D Interpretation Service.

Ellerton, N. F. (1986). Children's made- up mathematics problems- a new perspective on talented mathematicians. Educational Studies in Mathematics, 17(3), 261– 271.

English, L. D. (1997). The development of fifth-gradechildren’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217.

Er, Z., & Dinç Artut, P. (2016). An investigation of elementary school teachers’ sense of number. US-China Education Review, 6(4), 205-217.

Ersoy, Y. (2004). Problem kurma ve çözme yaklaşımlı matematik öğretimi yönünde yenilik hareketleri. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi. Erişim Tarihi: 04.11.2018 http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&id=70:problem-kurma-ve-cozme-yaklasimli-matematik-ogretimi-yonunde-yenilik-hareketleri-&Itemid=38

Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F., & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774,

Grundmeier, T. A. (2003). The effects of providing mathematical problem - posing experiences for K-8 pre-service teachers: Investigating teachers' beliefs and characteristics of posed problems. Unpublished Doctoral Dissertations. University of New Hampshire, Durham.

Holden, B. (2008). Preparing for problem solving. Teaching Children Mathematics, 14(5), 290-295.

Keşan, C., Kaya, D., & Güvercin, S. (2010). The effect of problem posing approach to the gifted student’s mathematical abilities. International Online Journal of Educational Science, 2(3), 677-687.

Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin doğal sayılarla dört işlem gerektiren problem kurma etkinliklerindeki performanslarının belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 256-274.

MEB. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar). Ankara.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Nardone, C. F., & Lee, R. G. (2011) Critical inquiry across the disciplines: Stategies for student-generated problem posing. College Teaching, 99, 13-22.

NCTM, (2000). Principals and standarts for school mathematics. Reston, Va: National Counsil of Teachers of Mathematics Pub.

Nesher, P., & Kilpatrick, J. (Eds.) (1990). Mathematics and cognition. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Olkun, S. (2013). Sınıf öğretmenlerine yönelik olarak sayı hissi. Erişim Tarihi: 21.05.2018 - www.vitaminogretmen.com/canli-egitimler/53

Olkun, S. (2015). Çocukta sayı hissi ve geliştirilmesi. Erişim Tarihi: 21.05.2018 -https://www.researchgate.net/.../Sinan_Olkun/...Sayi_hissi.../Sayi-hissi-Nedir-Neden-o

Olkun, S., & Sarı, M. H. (2018). Matematik eğitimi. (S. Yılmaz, Ed.), Ağaç Yaşken Eğilir: Örneklerle Başarılı Çocuk Eğitimi (108-134). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Olkun, S., Mutlu, Y., & Sarı, M. H. (2017). The relationships between number sense and mathematics achievement. International Conference on Education and New Developments 2017, June 24-26, Lisbon, Portugal.

Olkun, S., Sarı, M. H., & Smith G. G. (2019). Geometric aspects of number line estimations. Journal of Education and Future, 15, 37-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jef/issue/44124/460279

Reid, R., & Lienemann, T. O. (2006). Strategy instruction for students with learning disabilities. New York London: The Guilford Press.

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.

Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), 521-539.

Singer, N., Elerton, E., & Cai, J. (2013). Problem-posing research in mathematics education: New questions and directions. Educational Studies in Mathematics, 83(1),1-7.

Sitrava, T., & Işık, A. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının serbest problem kurma becerilerinin incelenmesi. GEFAD / GUJGEF, 38(3), 919-947

Stoyanova, E. (2005). Problem solving strategies used by years 8 and 9 students. Australian Mathematics Teacher, 61(3), 6-11.

Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne, Victoria: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Şengül, S., & Dede, H. G. (2014). The strategies of mathematics teachers when solving number sense problems. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 5(1), 73-88.

Şengül, S., & Katrancı, Y. (2015). Free problem posing cases of prospective mathematics teachers: Difficulties and solutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1983 – 1990.

Stickles, P. R. (2006). An analysis of secondary and middle school teachers’ mathematical problem posing. Unpublished Doctoral Dissertation. Graduate Faculty, Indiana University.

Tertemiz, N. (2017). Matematikte öğretimsel stratejiler – 4. (Editör: E. Rüya Özmen) Ankara: Eğiten Kitap.

Tertemiz, N., & Sulak, S. E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 713‐729.

Tichá, M., & Hošpesová, A. (2009). Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training. CERME 6, Lyon, France,1941-1950.

Van de Walle, J., Karp K. S., & Bay-Williams, J. M. (2014). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. Soner Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9(1), 79-92.

Yuan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’ creativity and mathematical problem-posing abilities. In The elements of creativity and giftedness in mathematics (pp. 5-28). Sense Publishers.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515