Çevre Eğitimi Aile Katılım Etkinliklerinin Anne ve Babaların Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Erol, Hülya Gülay Ogelman

Abstract


Bu çalışmanın amacı; Çevre Eğitimi Aile Katılımı Etkinlikleri ile 5-6 yaşında çocuğu olan anne-babaların çevreye yönelik tutumlarını artırmaktır. Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilen toplam 88 anne-baba oluşturmuştur. Çalışmada iki deney grubu ve iki kontrol grubu olmak üzere toplam dört çalışma grubu bulunmaktadır. Araştırmada veriler Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde İlişkisiz örneklemler için T-testi, İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve İlişkili Örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; Çevre Eğitimi Aile Katılımı Etkinliklerinin anneler ve babaların çevreye yönelik düşünce, davranış ve tutum toplam puanları üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515