İlkokul 1.Sınıfa Erken Başlama Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri

Serkan Demir

Abstract


Araştırmanın amacı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 60-66 aylık olan çocuklarını ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran velilerin ve aynı dönem birinci sınıf okutan öğretmenlerin uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma deseni nitel bir çalışma olup durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kulla­nılmıştır. Çalışma grubunu, çocukları Beşiktaş Cumhuriyet İlkokulu 1.sınıfından eğitim alan 30 veli ile İstanbul İlinde görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz yön­temi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda velilerin çocuklarını ilkokul 1.sınıfa erken kayıt yaptırmalarını neden olan en önemli faktörün 1.sınıf öğretim programının 60-66 aylık çocukların gelişim özelliği dikkate alınarak hazırlanacağının ve etkinliklerin oyun dönemi çocuğuna yönelik olacağının belirtilmesi olduğu tespit edilmiştir. Veliler süreç içerisinde çocuklarının ödev yapmada isteksizlik yaşadıklarını ve çocukların harfleri kavramada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler ise anasınıfına gitmeyen öğrencilerin çizgi çalışmalarında zorlandıklarını ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı sınıflarda olmalarının süreci olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515