Matematik Öğretimi Sürecinde Ülkelerin Eğitim Girdilerini Ne Kadar Etkin Kullandıklarının TIMSS 2015 Verilerine Göre İncelenmesi

Bengisu Koyuncu, Gökhan Ilgaz

Abstract


Araştırma, TIMSS 2015 kapsamında 8. sınıf matematik çalışmasına katılan 41 ülkenin matematik başarısıyla ilişkili olduğu düşünülen girdilerini etkin şekilde yönetip yönetmediklerini belirlemeyi amaçlamış olup, nicel araştırma kapsamında yer alan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise veri zarflama analiz tekniğinden faydalanılmıştır. TIMSS çalışmalarında örnekleme 8. sınıf öğrencileri üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin doldurduğu anketlerin IEA IDB Analyzer programıyla öğrencilerin matematik başarılarını temel alarak elde edilmiştir. Matematik başarısına etki eden eğitim girdilerine referans olma açısından Çin-Taipe (Tayvan) birinci sırada; Japonya ikinci sırada ve Kore ise üçüncü sırada yer almaktadır. En düşük etkinliğe sahip olan altı ülke sırasıyla; Kuveyt, Güney Afrika, Arjantin-Buenos Aires, Ürdün, Umman, Suudi Arabistan’dır. Türkiye, yukarıda verilen sekiz değişken temele alınarak etkin olmaya en yakın ülkedir. Düşük etkinliğe sahip ülkeler kaynaklarını verimsiz kullanmakta ve harcamalarının karşılığını tam olarak alamamaktadır.


Keywords


Eğitim girdileri, Matematik öğretimi, TIMSS 2015, Veri zarflama analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acherman-Chor, D., Aladro, G., & Dutta Gupta, S. (2003). Looking at both sides of equation: Do student background variables explain math performance? Journal of Hispanic Higher Education, 2(2), 129-145.

Adam, A., Delis, M., & Kammas, P. (2011). Public sector efficiency: Leveling the playing field between OECD countries. Public Choice, 146(1-2), 163-183.

Afonso, A., & Aubyn, M. S. (2005). Non-parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of Applied Economics, 8(2), 227-246.

Akın, F. (2002). İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Akpınar, B., Tuncel, T., & Özeren, E. (2016). Matematiğin ekonomik kalkınmadaki yeni rolü. Electronic Journal of Social Sciences, 15(58), 1059-1068.

Akyüz, G. (2013). Öğrencilerin okul dışı etkinliklere ayırdıkları süreler ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 112-130.

Aristovnik, A. (2013). Relative efficiency of education expenditures in Eastern Europe: A non-parametric approach. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 3(3), 1-4.

Aslan, Ş. (2007). Performans ölçümünde kıyaslama yöntemi olarak veri zarflama analizinin kullanımı: Türkiye şeker fabrikaları örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 383-396.

Babadogan, C., & Olkun, S. (2006). Program development models and reform in Turkish primary school mathematics curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1(1), 1-6.

Bahçetepe, Ü., & Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.

Banker R.D., Charnes, A., & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.

Bayhan, G., & Dalgıç, G. (2012). Liseyi terk eden öğrencilerin tecrübelerine göre okul terki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 107-130.

Bogetoft, P., Heinesen, E., & Tranæs, T. (2015). The efficiency of educational production: A comparison of the Nordic countries with other OECD countries. Economic Modelling, 50, 310-321.

Bozkurt, S., ve Aslanargun, E. (2015). Öğretim sürecinin yönetimi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 11(6), 151-174.

Bozkurt, E. ve Bircan, M. A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile matematik dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 201-220.

Cairney, T. (2000). Beyond the classroom walls: the rediscovery of the family and community as partners in education. Educational Review, 52(2), (2000), 163-174.

Çanakçı, O ve Özdemir, A. (2015). Matematik başarısı ve anne baba eğitim düzeyi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 7(25), 19-36.

Caponera, E., & Losito, B. (2016). Context factors and student achievement in the IEA studies: evidence from TIMSS. Large-scale Assessments in Education, 4(1), 12.

Caputo, A., & Rastelli, V. (2014). School improvement plans and student achievement: preliminary evidence from the quality and merit project in Italy. Improving Schools, 17(1), 72-98.

Carlson, D., & Lavertu, S. (2018). School improvement grants in Ohio: Effects on student achievement and school administration. Educational Evaluation and Policy Analysis, 40(3), 287–315.

Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.

Çobanoğlu, F., & Badavan, Y. (2016). Başarılı okulların anahtarı: etkili okul değişkenleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 114-134

Dede, Y. (2006). Matematik öğretmenlerinin etkileşim düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 176-194.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematik başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-233.

Dyson, R. G., Allen, R., Camanho, A. S., Podinovski, V. V., Sarrico, C. S., & Shale, E. A. (2001). Pitfalls and protocols in DEA. European Journal of Operational Research, 132(2), 245-259.

Ellez, A. M. (2004). Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı güdü ve cinsiyet ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erdem-Kara, B., & Tat, O. Eğitim kaynaklarının kullanım etkinliği üzerine bir uluslararası karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(2), 153-170.

Ergenç, T. S. (2011). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi bilişsel hazır bulunuşluk düzeyleri ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Feniger, Y., Livneh, I. & Yogev, A. (2012). Globalisation and the politics of international tests: the case of Israel. Comparative Education, 48(3), 323-335.

Fuller, E.J., Young, M.D., & Baker, B. (Spring 2011). Do principal preparation programs influence student achievement through the building of teacher-team qualifications by the principal? An exploratory analysis. Educational Administration Quarterly, 47, 173-216.

Garton, A. F., Harvey, R., & Price, C. (2004). The influence of perceived family environment on adolescent leisure participation. Australian Journal of Psychology, 56, 18-24.

Gavurova, B., Kocisova, K., Belas, L., & Krajcik, V. (2017). Relative efficiency of government expenditure on secondary education. Journal of International Studies Vol, 10(2), 329-343.

Giambona, F., Vassallo, E., & Vassiliadis, E. (2011). Educational systems efficiency in European Union countries. Studies in Educational Evaluation, 37(2-3), 108-122.

Giménez, V., Prior, D., & Thieme, C. (2007). Technical efficiency, managerial efficiency and objective-setting in the educational system: an international comparison. Journal of the Operational Research Society, 58(8), 996-1007.

Givens-Rolland, R. (2012). Synthesizing the evidence on classroom goal structures in middle and secondary schools: A meta-analysis and narrative review. Review of Educational Research, 82(4), 396–435.

Greenwald, R., Hedges, L. V., & Laine, R. D. (1996). The effect of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 66(3), 361–396.

Gülten, A., Poyraz, A., & Karaduman, G. B. (2012). The relationship between elementary students’ attitudes towards mathematics and studying to mathematics. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3, 1-3.

Günçer, B., & Köse, M.R.. (1993). Effects of family and school on Turkish students' academic performance. Education and Society, 11(1), 51–63.

Hanushek, E. A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: An update. Educational Evaluation and Policy Analysis, 19(2), 141–164.

Ilgaz, G., Eskici, M., & Vural, L. (2019). Which country is more effective in science teaching? Evidence from PISA 2015 as a secondary school assessment tool. Asian Journal of Education and Training, 5(2), 349-361.

İflazoğlu, A. U. (2000). Küme destekli bireyselleştirme tekniğinin temel eğitim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 159-172.

Jay, T., Rose, J., & Simmons, B. (2018). Why is parental involvement in children’s mathematics learning hard? Parental perspectives on their role supporting children’s learning. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018775466

Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.

Kalhotra, S. K. (2013). A study of causes of failure in mathematics at high school stage. Academic Research International, 4(5), 588-599.

Karaağaç, M. K. ve Erbay, H. N. (2015). Aile işlevselliğinin matematik başarısıyla ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 21-33.

Karasar, N.(2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kleinman, R. E., Hall, S., Green, H., Korzec-Ramirez, D., Patton, K., Pagano, M. E., & Murphy, J. M. (2002). Diet, breakfast, and academic performance in children. Annals of Nutrition and Metabolism, 46(1), 24-30.

Kosor M. M., Perović L. M., Golem, S. (2019) The Role of international benchmarking in shaping educational policy in small European countries. In A. H. Ingþórsson, N. Alfirević N., J. Pavičić, D. Vican (Eds.), Educational leadership in policy (pp. 27-40). Palgrave Macmillan, Cham.

Koyuncu, B. (2010). Zenginleştirilmiş beyin uyumlu öğretim ortamına ilişkin öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(1), 73-92.

Lee, J., & Reeves, T. (2012). Revisiting the impact of NCLB high-stakes school accountability, capacity, and resources: State NAEP 1990–2009 reading and math achievement gaps and trends. Educational Evaluation and Policy Analysis, 34(2), 209-231.

Littlecott, H. J., Moore, G. F., Moore, L., Lyons, R. A., & Murphy, S. (2016). Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9–11-year-old children. Public Health Nutrition, 19(9), 1575-1582.

Lorcu, F. (2008). Veri zarflama analizi (dea) ile Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin sağlık alanındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Lorcu, F., & Bolat, B. A. (2015). Comparison of secondary education PISA results in European member states and Turkey via DEA and SEM. Journal of WEI Business and Economics, 4(3), 7.

Marjoribanks, K. (1979). Families and their learning environments: An empirical analysis. London: Routledge & Kegan Paul.

Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Hooper, M., Yin, L., Foy, P., & Palazzo, L. (2015). Creating and interpreting the TIMSS 2015 context questionnaire scales. Methods and Procedures in TIMSS.

MEB (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu 4. ve 8. sınıflar. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Retrived from https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/23161945_t imss_2015_on_raporu.pdf

MEB, (2019). Milli eğitim istatistikleri. Retrived from https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64

MEB, (2019). Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü, “kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi”. https://konya.meb.gov.tr/www/kapsayici-egitim-baglaminda-okul-yoneticilerinin-mesleki-becerilerinin-gelistirilmesi-egitici-egitim-kursu/icerik/1815 (17 Haziran 2019).

Mullis, I. V.S., Martin, M.O., Foy, P. & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Nilsen, T., Blömeke, S., Hansen, K. Y., & Gustafsson, J. E. (2016). Are school characteristics related to equity? The Answer may depend on a country's developmental level. Policy Brief No. 10. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

OECD, 2017. Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective age of retirement. Retrived from https://www.oecd.org/els/emp/average-effective-age-of-retirement.htm

OECD-2019. Education spending. Retrived from https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm#indicator-chart

Osher, D., Dwyer, K., & Jimerson, S. R. (2006). Safe, supportive, and effective schools: Promoting school success to reduce school violence. In S.R. Jimerson, & M.J. Furlong, Handbook of school violence and school safety: From research to practice. Mahwah, NJ. USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Pajares, F., & Graham, L., (1999). Self-efficacy, motivation constructs and mathematics performans of entering middle school students. Contempory Educational Psychology, 24, 124-139.

PISA (2019). Raporlar. Retrived from http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22

Sadık, F., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(3), 115-138.

Sarı, M. H., Arıkan, S. ve Yıldızlı, H. (2017). 8. sınıf matematik akademik başarısını yordayan faktörler-TIMSS 2015. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(3), 246-265.

Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.

Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin matematik başarısına etki eden faktörler (10. sınıf örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Smith, M. (2000). Redefining success in mathematics teaching and learning. Mathematics Teaching in the Middle School, 5(6), 378-386.

Tachie, S. A., & Chrishe, R. (2013). High failure rate in mathematics examinations in rural senior secondary schools in Mthatha District, Eastern Cope: Learners’ attributions. Stud Tribes Tribals, 11(1), 67-73.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385.

TIMSS, (2019). Raporlar. Retrived from http://timss.meb.gov.tr/?page_id=25

Tsui, M. (2005). Functions of social work supervision in Hong Kong. International Social Work, 48(4), 485–493.

Yavuz, H. Ç., Demirtaşlı, R. N., Yalçın, S., & Dibek, M. İ. (2017). Türk öğrencilerin TIMSS 2007 ve 2011 matematik başarısında öğrenci ve öğretmen özelliklerinin etkileri. Eğitim ve Bilim, 42(189).

Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 307-317.

Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008).İlköğretim matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(265), 251-268.

Yurtbakan, E., Aydoğdu İskenderoğlu, T. ve Sesli, E . (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını arttırılma yolları konusundaki görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 101-119.

Yücel, Z., & Koç, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının başarı düzeylerini yordama gücü ile cinsiyet arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 10(1), 133-143.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515