Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Özgür Salih Kaya

Abstract


Bu çalışmada, yetişkinlerde affetmeyi ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki beş devlet üniversitesinde örgün eğitim alan 683 yetişkin ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaşları 18-28 arasında değişmektedir. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlemesi amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 14 maddeden oluşan üç boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Alanyazın doğrultusunda ölçek “Kişilerarası İlişkilerde Affetme Ölçeği” (KİAÖ), alt boyutları ise “Durumu Affetme”, “Soruna Yönelme” ve “Olumluya Odaklanma” olarak adlandırılmıştır. Analizlerde maddelerin toplam varyansın %52.05’ini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin üç faktörlü yapısı birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda model uyum indekslerinin mükemmel uyum düzeyinde olduğu bulunmuştur (x2/sd= 1.57, CFI= .98, GFI= .96, AGFI= .94, IFI= .98, RMR=.041, RMSEA= 042). Benzer ölçek geçerliği incelendiğinde Toronto Empati Ölçeği ile .51, İletişim Becerileri Ölçeği için .54 bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach alpha içtutarlık ve test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .85, test tekrar test güvenirlik değeri .82 bulunmuştur. Birinci alt faktöre ilişkin iç tutarlık katsayısı .86, ikinci alt faktöre ilişkin .83, üçüncü faktöre ilişkin .85 bulunmuştur. Sonuç olarak KİAÖ’nün yetişkinlerde kişilerarası ilişkilerde affetmeyi ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515