Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Destekli Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Yeterliliklerin Geliştirilmesi

Tuğba Ecevit, Fitnat Kaptan

Abstract


Bu çalışmada, fen öğretmen adaylarının argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamaların fen öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışlarına ve deney tasarlama becerilerine etkisi araştırılmıştır. Karma yöntem araştırmalarından eş zamanlı üçgenleme deseninin kullanıldığı bu çalışmada nicel yöntem boyutunda “tek grup ön-test son-test zayıf deneysel desen” nitel yöntem boyutunda ise “durum çalışması deseni” kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde “fen okuryazarlığı” seçmeli dersini seçen 38 öğretmen adayı ile 14 hafta boyunca yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğretme-öğrenme anlayışları ölçeği, deney tasarlama kâğıtları ve öz-değerlendirmeleri, yarı-yapılandırılmış görüşme formu ve yansıtıcı değerlendirme yazıları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen nicel bulgular her ne kadar öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışlarında radikal değişim olmadığını ortaya koysa da elde edilen nitel bulgular yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının deney tasarlama becerilerini geliştirdiğini, bilimsel süreç becerilerinin öğretimine yönelik farkındalık oluşturduğunu, deney tasarlamalarında açık uçlu araştırma-sorgulamaya yönelik bir değişim yaşadıklarını, öğretme-öğrenme anlayışlarında bir takım değişikliğe ve farkındalığa neden olduğunu göstermektedir.

Keywords


fen öğretmen eğitimi, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme, argümantasyona dayalı öğrenme, öğrenme-öğretme anlayışları, deney tasarlama becerisi, bilimsel süreç becerilerin öğretimi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akıncı, B. Uzun, N. & Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal Of Human Sciences, 12(1), 1189-1215.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1990). Science for all Americans. New York: Oxford University Press.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1993). Benchmarks for science literacy. New York: Oxford University Press.

Aydın, S. & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.

Aydoğdu, C. (1999). Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.

Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Barrow, L. H. (2006). A brief history of inquiry: From Dewey to standards. Journal of Science Teacher Education, 17(3), 265-278.

Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.

Benzer, E., Kaygısız, G. M., & Uçar, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine dayalı deney tasarımlarının değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 467-483.

Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen Adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançlarının araştırılması: Boylamsal bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 42(189).

Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: from purposes to practices. portsmouth, NH: Heineman.

Capps, D. K., Crawford, B. A., & Epstein, J. A. (2010, March). Teachers translating inquiry-based curriculum to the classroom following a professional development: A pilot study. In The National Association of Research in Science Teaching Annual Conference, Philadelphia, PA.

Chan, K. W. & Elliot, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817- 831.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Çoştu, B., Ayas, A., Çalık, M., Ünal, S., & Karataş, F. Ö. (2005). Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 65-72.

DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and ıts relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uy¬gulamaya. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Driver, R., Newton, P. & Osborne J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Inc. Science. Education, 84, 287-312.

Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., & Shouse, A. W. (2007). Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8: National Academies

Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2007). Argumentation in science education: Recent developments and future directions. Dordrech: Springer

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research In educatIon (8th ed.). New York Mc Graw HIll.

Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.

Gücüm, B. & Kaptan, F. (1992). Dünden bugüne ilköğretim fen bilgisi programları ve öğretim, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 249–258.

Kaya, H. & Böyük, U. (2011). Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar çalışmalarına yönelik yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27(1): 126-134.

Koballa, T. R., Glynn, S. M., Leslie, U., & Coleman, D. (2005). Conceptions of Teaching Science Held by Novice Teachers in an Alternative Certification Program. Journal of Science Teacher Education, 16, 287-308.

Kocakülah, A., & Savaş, E. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-28.

Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 11-37.

Matthews, M. R. (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science. Psychology Press.

Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim fen ve teknoloji (6, 7. ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. (ilkokul ve Ortaokullar 3, 4, 5, 6, 7 ve 8). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

National Research Council [NRC]. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning. National Academies Press.

National Research Council [NRC]. (1996). National science education standards. USA: National Academy Press, Washington, DC.

Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21, 553-576.

Smith, D. C., & Anderson, C. W. (1999). Appropriating Scientific Practices and Discourses with Future Elementary Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 755-776.

Şimşek, H. Hırça, N., & Çoskun, S. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ve uygulama düzeyleri: Şanlıurfa ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268.

Uluçınar, Ş., Cansaran, A. & Karaca, A.(2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 465-

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yoon, H. G., Joung, Y. J., & Kim, M. (2012). The challenges of science inquiry teaching for pre-service teachers in elementary classrooms: Difficulties on and under the scene. Research in Science Education, 42(3), 589-608.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515