The Evaluation of the 7th Grade English Curriculum According to the Eisner's Educational Connoisseurship and Criticism Model

Esen Çetin, Kerim Gündoğdu

Abstract


The purpose of this study is to evaluate the 7th grade English curriculum developed in 2013 and revised in 2018 by considering the similarities and differences of the elements of a curriculum with the Eisner’s Educational Criticism Model, Within the scope of the research, semi-structured interviews were conducted with 8 teachers delivering 7th grade English lessons; 27 students, 19 parents and 3 school principals from three schools selected by considering different socio-economic level variation in Aydın city center. Besides, semi-structured observation form was developed to observe the curriculum implementation process of the English lesson. In addition to interview and observation data, document analysis was also applied. Document-based data were collected through the 2013 and updated 2018 English curriculum (primary and secondary school grades 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) and both booklets curricula. Data were analyzed by descriptive analysis. As a result, the English teachers stated that the revision towards the whole curriculum was positive but it was very limited. Accordingly, it considers the reduction of learning outcomes in the renewed curriculum to be positive. Although teachers expect some additional arrangements to be made in some elements of the renewed curriculum, they find the curriculum generally well structured and feasible. In line with the data obtained from parents and students, it was emphasized that the chance to use English effectively in real environment was given to students and teachers. In addition, the fact that effective use of language is challenging in terms of four language skills is observed from the practices.


Keywords


English curriculum, Educational criticism model, Curriculum evaluation, English teaching

Full Text:

PDF

References


Akkuş, Ö. (2009). Türkiye’de İngilizce öğrenim ve öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Sivas ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi (Adana Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Alkan, F. M. & Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Sözlü Bildiri. Gaziantep.

Arı, A. (2014). İlköğretim altıncı sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 172-194.

Babacan, T. (2016). Dokuzuncu sınıf İngilizce dersi öğretiminin bütüncül eğitime göre değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Block, D. & Cameron, D. (2002). Globalization and language teaching. London and New York: Routledge.

Çakır, İ. (2004). Designing activities for young learners in EFL classrooms. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 101-112.

Çelik, İ. G. (2009). İlköğretim okulları 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütisi Enstitüsü, Aydın.

Crystal, D. (1996). The English Language Today. D. Graddol, D. Leith ve J. Swann (Ed.) English: History, Diversity and Change (s. 29-32). New York: Routledge.

Davras, G.C. ve Bulgan, G. (2012). Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 227-238.

Dellal, A. N. & Çınar, S. (2011). Yabancı dil eğitiminde iletişimsel yararcı yaklaşım, öğretmen rolleri, davranışları ve sınıf içi iletişim. Dil Dergisi,154, 21-36.

Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi dil projesi ve Türkiye uygulaması. Milli Eğitim Dergisi, 33, 16. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-demirel.htm downloaded at 17.12.2018

Demirtaş, Z. & Erdem, S. (2015). 5.sınıf İngilizce dersi öğretim programı: Güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması ve programa ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya University Journal Of Education, 5(2), 55-80.

Dinçer, B. (2013). 7. sınıf İngilizce öğretim programının Stuflebeam'in Bağlam - Girdi - Süreç - Ürün (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dinçer, A. M. (2016). İlkokul ikinci ve üçüncü sınıf İngilizce dersi öğretim programlarının sınıf içi uygulamalara yansımaları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Doğançay-Aktuna, S. ve Kızıltepe, Z. (2005). English in Turkey. World Englishes, 24 (2), 253-265.

Doğan, A. (2008). Lise öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Ankara Üniversitesi, Dil Dergisi, 139, 48-67.

Doğan, İ. (2009). İngilizce öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algıları ve İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Duran, A. & Cruz, M. (2011). The interactive whiteboard and foreign language learning: A Case Study. Porta Linguarum, 15, 211-231.

Eisner, E.W. (1985). The educational ımagination: On the design and evaluation of school programs. Macmillan Publishing: New York.

Ekuş, B. & Babayiğit, Ö. (2013) İlkokul 2. sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin sınıf ve İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, Sözlü Bildiri, Nevşehir.

Erdem, S. (2016). Ortaokul-lise öğrencilerine ve İngilizce öğretmenlerine göre İngilizce öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme ( 3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erişkon, C. B. (2004). Küreselleşme ve Avrupa Birliği yabancı dil eğitim politikaları ışığında 2000’li yıllarda Türkiye’de yabancı dil ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikalarına bir bakış. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 273-282.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme (6. Baskı). Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.

Gömleksiz, Elaldı, (2011). Yapılandırmacı yaklaşım bağlamında yabancı dil öğretimi. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkish 6(2), 443-454.

Gömleksiz, M. N. & Özkaya, Ö. M. (2012). Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce konuşma dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkish Volume, 7(2), 495-513.

Güler, G. (2005). Avrupa Konseyi ortak dil kriterleri çerçeve programı ve Türkiye’de yabancı dil öğretim süreçleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1) 89-106.

Hanbay, O. (2015). Çocuklara yabancı dil öğretimi uygulama ve araştırma merkezi Model önerisi. International Journal of Language Academy, 3(3), 219-232.

Hatch, J.A. (2002). Doing qualitative research in education settings. State University Of New York Press: New York.

Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. International Conference On New Trends in Education And Their Implications, 11-13 Kasım, 2010, Antalya.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistics. 4(2), 15-26.

İşisağ, K. U. & Demirel, Ö. (2010). Diller için Avrupa ortak başvuru metninin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 190-204.

İyitoğlu, O. ve Alcı, B. (2015). A qualitative research on 2nd grade teachers’ opinions about 2nd grade English language teaching curriculum. İlköğretim Online, 14(2), 682-696.

Kandemir, A. (2016). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaçar, I. G., & Zengin, B. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89.

Karakuş Özdemirci, Ö., Aksoy, A. N., & Ok, A. (2019). Evaluation of human rights, civics and democracy curriculum through Eisner’s evaluation framework. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019051813

Karcı, C. & Akar-Vural, R. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda zorunlu İngilizce dersinin yürütülmesine ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10 (2), 593-607.

Karcı, A. C. & Gündoğdu, K. (2018). Dinleme-konuşma dersine ilişkin öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi YDYO Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 509-527.

Kaypak, E. & Ortaçtepe, D. (2014). Language learner beliefs and study abroad: A study on English as a lingua franca (ELF). System, 42, 355-367.

Kumral, O. (2010). Eğitsel eleştiri modeli ile eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğretim programının değerlendirilmesi - Bir Durum Çalışması. Doktora Tezi. Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kumral, O. ve Saracaloğlu, A. S. (2011). Eğitsel eleştiri modeliyle sınıf öğretmenliği meslek bilgisi dersleri programının değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy. 6(1), 106-114.

Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press Inc.

Küçüktepe, C., Küçüktepe, E. S. & Baykın, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(22), 55-78.

Küzeci, D. (2015). Yabancı dil seçimi ve yabancı dil politikaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 13-26.

Larsen-Freeman, D. (2000). Techiniques and principles in language teaching (2nd ed.). Oxford Univeristy Press: China.

Manny-Ikan, E., & Dagan, O. (2011). Using the interactive white board in teaching and learning-an evaluation of the smart classroom pilot project. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 7, 249-273.

MoNE (2018). İngilizce dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

Nikolov, M. & Djigunović, J. M. (2006). Recent research on age, second language acquisition and early foreign language learning. Annual Review of Applied Linguistics, 26, 234-260.

Nordin, A & Wahlström, N. (2019). Transnational policy discourses on ‘teacher quality’: An educational connoisseurship and criticism approach. Policy Futures in Education, 0(0), 1-17.

Nunan, D. (1998). Second language teaching and learning. Boston: Heinle & Heinle.

Nunan, D. (2003). The Impact of English as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific Region. TESOL Quarterly, 37 (4), 589-613.

Oberheu, N. M. (2010). Globalization and English Language Pedagogy. Colorado State University.

Orakçı, Ş. (2012). İlköğretim 7. Sınıflar İçin Uygulanan 2006 İngilizce Öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özel, T. R. (2011). İlköğretim İngilizce dersi öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006 Denizli, 684-690.

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32. 89-94.

Richards, J. C. (2006). Communicative language teaching today. New York, Ny: Cambridge University Press.

Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Sıcak, A. & Arsal, Z. (2013). Evaluation of the lesson unit of let’s learn about the world of organisms in the

elementary school fifth-grade course of science and technology with respect to the educational criticism model. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 157-175.

Sığırcı, İ. (2015). Türkiye’nin üyeliği açısından Avrupa Birliği dil ve kültür politikaları. International Journal of Language Academy, 3(3), 83-97.

Sung, C. C. M. (2014). English as a Lingua Franca and global İdentities: Perspectives from four second language learners of English in Hong Kong. Linguistics and Education, 26, 31-39.

Şen Ersoy, N. ve Kürüm Yapıcıoğlu, D. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 7-43.

Tinsley, T. ve Comfort, T. (2012). Lessons from abroad: International review of primary languages. Research Report. Reading: CfBt Education Trust.

Topkaya, E. & Küçük, Ö. (2010). An evaluation of 4th and 5th grade English language teaching program. İlköğretim Online, 9(1), 52-65.

Turan, Y. (2016). 11. sınıf havacılık İngilizce programının Stufflebeam’in CIPP (Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün) modeli kapsamında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Üner, G. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de ilköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Finlandiya ve Hollanda Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara University Pub.

Yaşar, Ş. (1990). Yabancı dil öğretiminde çağdaş program anlayışının benimsenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 89-96.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10th ed.). Ankara: Seçkin Pub.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515