Öğrenme Desteği Programının İngilizce Öğretmen Adaylarının “Öğrenme Desteği” Becerilerine Katkısı

Muhsine Türker, Fatma Bıkmaz

Öz


Bu araştırmanın amacı, Öğrenme Desteği Programı (ÖDP)’nın İngilizce öğretmen adaylarının ÖD becerilerine katkısını değerlendirmektir. “İskele/iskele kurma”, öğrencinin yardım almadan başaramayacağı bir görevi yerine getirebilmesi için ondan daha yetkin bir kişi tarafından desteklenmesini ifade etmek için kullanılan sosyal yapılandırmacı bir yaklaşımdır. Araştırmada bu benzetme yerine öğrenme desteği (ÖD) kavramı kullanılmıştır. Araştırma temel dil becerilerinden konuşma ve dinleme becerileri ile araştırma kapsamında alanyazındaki çalışmalardan bu çalışma için uyarlanan ÖD Modelinde yer alan ilk iki aşama ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada birbirini izleyen çalışmalar içerisinde nitel ve nicel yöntem, yaklaşım ve kavramların toplanması ve birleştirilmesine imkan veren karma yöntem araştırma tasarımından yararlanılmış ve Creswell (2003)’in önerdiği eşzamanlı dönüşümsel tasarım modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılan dört İngilizce öğretmen adayı oluşturmuştur. ÖD Modeli esas alınarak veri toplama ve değerlendirme araçları hazırlanmıştır. Veriler, ÖD örnek durum formu, günlükler ve gözlem formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin betimsel istatistikleri ile artış oranı ve yüzdeleri hesaplanmış, nitel veriler ise ayrıntılı içerik analizine tabi tutulmuştur.  Araştırma bulguları ÖDP’ye katılan dört öğretmen adayının programdan sonra ÖD puanlarında bir yükselme olduğunu, son test puanlarında en yüksek artışın tanı koyma aşamasında gerçekleştiğini,  ÖD aşamalarını seçme gerekçelerini daha net açıklayabildiklerini, en çok yön tayin etme amacı taşıdıklarını ve teşvik etme yöntemini seçtiklerini göstermiştir. Program uygulama sürecinde öğretmen adaylarının günlüklerinde programa ilişkin olumlu görüş sundukları, programdan yararlandıkları belirttikleri ve ÖD’yi sınıfta nasıl kullanabileceklerine ilişkin fikirler ortaya koydukları görülmüştür. Öğretmenlik uygulama derslerinde öğretmen adaylarının ÖD’nin aşamaları ve ilkeleri ile uyumlu ÖD’ler kullanmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Anahtar Kelime 1; Öğrenme desteği (ÖD) Anahtar Kelime 2; öğrenme desteği programı (ÖDP), Anahtar Kelime 3; İngilizce öğretme ve öğrenme, Anahtar Kelime 4; öğretmen adayları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515