The relationship between the personality traits of prospective teachers and their conflict management styles

Yasemin Kalaycı Türk, Müyesser Ceylan

Abstract


Conflict management styles are related to the behaviours the individials show dealing with conflicts. There are different factors effecting individuals’ conflict management styles.  Personality traits are one of these main factors. This study aims at determining the effect of personality traits of prospective teachers’ on their conflict management styles. For this aim, mixed research methodology is applied. This is a qantitative research, and designed with corelational surwey method. Qualitative datas are collected with semi-structured interview technique. The sample of the research is 348 prospective teachers studying in Eskişehir Anadolu University in 2015-2016 education year. Qualitative datas are collected from interviews with 24 prospective teachers. In the quantitative part of the research multi-stage sampling is implemented. According to the results of analysis: The relationship between prospective teachers’ personality traits and conflict management styles is generally low. Male participants prefer dominating style in conflict management styles more. Additionally, Neroticism dimension among the personality traits varies according to age and grade. As a result of the interviews carried out with the preservice teachers, it was revealed that a teacher should have extraversion personality characteristic the most and then conscientiousness and openness.


Keywords


Five factor personality traits; Conflict management styles; Prospective teachers

Full Text:

PDF

References


Allport, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Altuntaş, M. (2008). Resmi kurum ortaöğretim öğretmenlerinin çatışma yönetimi stillerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.

Ataman, A. (2000). Sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilen önlemler. L. Küçükahmet (ed.), Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar içinde (s. 171-191). Ankara: Nobel Yayınları.

Bartlett II, J. E., Kotrlik, J. W. & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal. Vol.19, No.1, s. 43-50.

Bono, J.E., Boles, T.L., Judge, T.A. & Lauver, K.J. (2002), “The Role of Personality in Task and Relationship Conflict”, Journal of Personality, 70:3.

Bursalıoğlu, Z. (1974). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: A.Ü.E.F. Yayım.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2011). Controversies in mixed methods research. The Sage handbook of qualitative research, 4, 269-284.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Ewen, R. B.(2003). An introduction to theories of personality. Sixth Edition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Fırat, M., Yurdakul, I. K., ve Ersoy, A. (2014). Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yöntem araştırması deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1).

Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research: A practical guide. Longman Publishing Group.

Gay, L.R. (1987). Educational Research: Competencies for Analysis and Application, New York: Macmillan Publishing Company.

Güleç, S. ve Alkış, S. (2004). Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(17), 247-266.

Gümüşeli, A.İ. (1994). İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenleri İle Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Biçimleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research. (6th Edition). Boston: Pearson Education Inc.

Işık, A., Çiltaş, A., Baş, F. (2010). Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği/Teacher Training and Teaching Profession. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1).

Jensen-Campbell, L. & Graziano W.G. (2005), “Methodologies for Studying Personality Processes in Interpersonal Conflict”, International Negotiation, 10(1). ss.165-182.

Karasar, N. (1999) Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Korkmaz, A. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çatışma yönetimi stratejileri ve iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul: Okan Üniversitesi.

Kozan, M.K. ve İlter S.S. (1994). Relationship Third Party Roles Played by Turkish Managers in Subordinates' Conflicts, Journal of Organızational Behavior, 15, 453-466.

Lewicki, R.J., Saunders, D.M. & Minton, J.W., (2004), Essentials of Negotiation, McGraw-Hill Irwin, New York.

McCrea, R. R. & Costa, P.T. (1999). A five-factor theory personality, (Ed. L.A Pervin ve O.P. John), Handbook of personality: Theory and research, Newyork: Guilford Press.

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in Education- Evidence-Baced Inquıry(7th Edition). New Jersey: Pearson Education.

McShane, S.L. & Von Glinow, M.A. (2005), Organizational behavior: emerging realites for the workplace revolution, McGraw Hill Companies, Inc., New York.

Merriam, Ş. (1998). Qualitative research and case study applications in education. revised and expanded from “Case Study Research in Education”. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Moberg, P.J. (1998). Predicting Conflict Strategy with Personality Traits: Incremental Validity and the Five-Factor Model, International Journal of Conflict Management, 9 (3), 258-285.

Oğuz, Y. (2007). Okul müdürlerinin demografik değişkenler ve kişilik özellikleri ile çatışma yönetimi stili tercihleri arasındaki farklılıklar ve ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. (4th Edition). Österrike: Allen & Unwin.

Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal conflict. The Academy of Management Journal. Vol.26, No.2, s.369-376.

Rahim, A. M. (2001). Managing conflict in organizations. (Third Edition). London: Quorum Books.

Robbins, R. (1974). Managing organizational conflict. New Jersey: Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sümer, N., Sümer, H.C. (2005) Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği (Yayınlanmamış çalışma).

Somer, O. (1998). Türkçe’de kişilik özelliğini tanımlayan sıfatların yapısı ve beş faktör modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42). 17-32.

Şahin, A. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin kişiler arası iletişim becerileri ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515