The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students

Mecit Aslan, Kerem Aktaş

Abstract


The aim of this study was to determine the relationship between the learning strategies and achievement goal orientations of high school students. The sample of the study consists of 642 students selected by cluster sampling method. The data were collected with “Learning Strategies Scale“ and “Patterns of Adaptive Learning Scale (PALS)”. Descriptive statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. As a result, it was determined that the learning strategies that students used most were affective strategies and rehearsal strategies, and the least used strategies were organizational strategies. While examining students' goal orientations it is concluded that they are more mastery goal oriented than performance goal orientation. In addition, a moderately significant relationship was found between mastery goal orientation and learning strategies, while a low level significant relationship was found between performance goal orientation and learning strategies.


Keywords


Learning strategies; Achievement goal orientation; Mastery goal orientation; Performance goal orientation

Full Text:

PDF

References


Akın, A. (2006). Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Unpublished Master Thesis, Sakarya University, Sakarya.

Alexander, P. A., Graham, S., & Harris, K. R. (1998). A perspective on strategy research: Progress and prospects. Educational psychology review, 10(2), 129-154.

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of educational psychology, 80(3), 260-267.

Arsal, Z., & Özen, R. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 151-165.

Arslan, A. (2011). Öğretmen adaylarının amaç yönelimleri ile yapılandırmacılığa yönelik görüşlerinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 107-122.

Aydın, F. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde kullandıkları öğrenme stratejileri. Electronic Turkish Studies, 6(2), 199-212.

Aydın, S. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterliklerinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 221-230.

Beckman, P. (2002). Strategy instruction. ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education Arlington. Educational Resources Information Center.

Belet, Ş., & Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.

Berberoğlu, G., & Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Journal of Educational Sciences & Practices, 4(7), 21-35.

Buluş, M. (2011). Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 529-546.

Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M., & Duru, S. (2011). Öğretmen adaylarında öğrenme stratejilerinin ve bireysel özelliklerin akademik başarıyı yordamadaki rolü. Eğitim ve Bilim, 36(161), 186-198.

Canıdemir, A. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve başarı amaç yönelimlerinin akademik başarı ile ilişkisinin incelenmesi. Unpublished Master Thesis, Ankara University, Ankara.

Coutinho, S. A. (2007). The relationship between goals, metacognition, and academic success. Educate~, 7(1), 39-47.

Cebesoy, Ü. B. (2009). Fen eğitiminde anlamlandırma ve örgütleme stratejileri kullanımının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve kavram öğrenmelerine etkisi. Unpublished Master Thesis, Marmara University, İstanbul.

Chularut, P., & DeBacker, T. K. (2004). The influence of concept mapping on achievement, self regulation, and self efficacy in students of English as a second language. Contemporary Educational Psychology. 29, 248-263.

Çelik, D. (2016). 11. sınıf öğrencilerinin düşünme stilleri, öğrenme stratejileri ve düşünme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Unpublished Master Thesis, Pamukkale University, Denizli.

Çelikkaya, T., & Kuş, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 321-336.

Çıkrıkçı-Demirtaşlı, N. (2005). Adaptation patterns of the adaptive learning scales PALS to Turkish students: A study of factorial validity and reliability. The International Journal of Educational Reform, 14(2), 167-173.

Demirel, Ö. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, M. (1993). Öğrenme stratejilerinin öğretimi. Eğitim ve Bilim, 17(88), 52-59.

Duman, G. & Eren, A. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaçları, öğrenme stratejileri ve derslere katılımları: Bir arabuluculuk analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1047-1064.

Durukan, E. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 8(1), 1307-1319.

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational psychologist, 34(3), 169-189.

Elliot, A. J., & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 461-475.

Gagne, R., & Driscoll, M. P. (1988). Essentials of learning for instruction. New Jersey: Prentice Hall.

Galliger, C. C. (2009). To be or not to be… motivated: A comparison of students' goal orientation within direct instruction and constructivist schools. Unpublished Doctorate Thesis. Bowling Green State University, Ohio.

Ghiasvand, M. Y. (2010). Relationship between learning strategies and academic achievement; Based on information processing approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1033-1036.

Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Unpublished Doctorate Thesis, Anadolu University, Eskişehir.

Güven, M. (2008). Development of learning strategies scale: study of validation and reliability. World Applied Sciences Journal, 4(1), 31-36.

Güven, M., & Gökdağ-Baltaoğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerinin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 288-337.

Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.

İzci, E., & Koç, S. (2012). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelim düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 31-43.

Kadıoğlu, C., & Uzuntiryaki-Kondakçı, E. (2014). Relationship between learning strategies and goal orientations: A multilevel analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 56, 1-22.

Kalay, S. (2009). Öğrenme amaç yönelimli öğrenciler ile performans amaç yönelimli öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılması. Unpublished Master Thesis, Ankara University, Ankara.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Karataş, S., Güleş, H., & Aypay, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin öğrenmeye yönelik güdülenmeleri ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(2), 31-48.

Meydan, A. (2004). Sosyal bilgiler dersi coğrafya ünitelerinin işlenişinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başari ve tutumlarina etkisi. Unpublished Doctorate Thesis, Selçuk University, Konya.

Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr. M. L., Urdan, T., Anderman, L. H., Anderman, E., & Roeser, R. W. (1998). Development and validation of scales assessing students’ achievement goal orientation. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.

Monahan, S., Ognibene, B., ve Torrisi, A. (2000). Effects of teaching organizational strategies. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University, Chicago.

Oral, T. (2012). Ergenlerde kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerini yordamadaki rolü. Unpublished Master Thesis, Pamukkale University, Denizli.

O'Malley, J. M., Chamot, A. U., Stewner‐Manzanares, G., Kupper, L., & Russo, R. P. (1985). Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students. Language learning, 35(1), 21-46.

Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 1(1), 17-32.

Özkal, N., & Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(2), 259-275.

Pastor, D. A., Barron, K. E., Miller, B. J., & Davis, S. L. (2007). A latent profile analysis of college students’ achievement goal orientation. Contemporary Educational Psychology, 32(1), 8-47.

Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25(1), 92-104.

Radloff, A. (1997). A longitudinal study of self-regulation of learning in adult university students. Unpublished Doctorate Thesis, Murdoch University, Australia.

Saracaloğlu, A. S., & Karasakaloğlu, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama düzeyleri ile çalışma ve öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 98-115.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.

Snead, D., & Snead, W. L. (2004). Concept mapping and science achievement of middle grade students. Journal of Research in Childhood Education, 18(4), 306-320.

Somuncuoğlu, Y., & Yıldırım, A. (1998). Öğrenme stratejileri: Teorik boyutları, araştırma bulguları ve uygulama için ortaya koyduğu sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 22(110), 31-39.

Şahin, H., & Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.

Tay, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 209-225.

Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K. & Niemivirta, M. (2010). Temporary stability and gender differences in young people’s studying motivation. Psykologia, 45, (05-06), 386-401.

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1983). The teaching of learning strategies. Innovation Abstracts, 5(32), 1-4.

Yardımoğlu, K. (2007). İngilizce okuma öğretiminde örgütleme stratejilerinin tutum ve erişiye etkisi. Unpublished Master Thesis, Hacettepe University, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515