What are the relationship between problematic Internet use and subjective well-being and self-esteem? Investigation of an adolescent sample

Şükrü Özer, Hatice Odacı

Abstract


The aim of this research is to determine whether subjective well-being and self-esteem predict problematic internet use or not. Within the scope of the study, the differentiation of problematic internet use according to some demographic variables was assessed. The study group for the research comprised 385 high school students (203 females, 182 males) attending 6 high schools in Trabzon province. Data were collected using the Problematic Internet Use Scale-E, Subjective Well-Being Scale, Coopersmith Self-Esteem Inventory and a Demographic Information Form. The results showed there was a negative significant correlation between problematic internet use with subjective well-being and self-esteem. Additionally, it was concluded that subjective well-being and self-esteem significantly predicted problematic internet use. Problematic internet use differed according to gender, family income level, duration spent on the internet, purpose of internet use and maternal education level, while it did not differ according to class level or paternal education level.

Keywords


Problematic internet use, subjective well-being, self-esteem

Full Text:

PDF

References


Altundağ, Y. (2016). Lise öğrencilerinde sanal zorbalık ve problemli internet kullanımı ilişkisi. Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(1), 27-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227463.

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Ançel, G., Açıkgöz, İ. & Yavaş-Ayhan, A.G. (2015). Problemli internet kullanımı ile duygusal zeka ve bazı sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(4), 255-263.

Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Healt, 50(1), 21-26.

Anderson, E. L., Steen, E. & Stavropoulos, V. (2017). Internet use and problematic internet use: a systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. International Journal of Adolescence and Youth, 22(4), 430-454. doi: 10.1080/02673843.2016.1227716

Anlı, İ. (2016). Psikiyatri ve antipsikiyatri açısından internet bağımlılığı [Review of the book Threat talk: The comparative politics of Internet addiction by M. B. Mnajikian]. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, 283–285. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2016.3.0019

Babacan-Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A. & Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin 14( 6), 460- 467. doi: 10.5455/pmb.1-1433229022

Balcı, Ş. & Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, 6(1), 5-22.

Balkaya-Çetin, A. & Ceyhan, A. A. (2014). Ergenlerin internette kimlik denemeleri ve problemli internet kullanım davranışları. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 1(2), 5-46. doi: 10.15805/addicta.2014.1.2.063

Berber-Çelik, Ç. & Odacı, H. (2011, Eylül). Kendilik algısı ve benlik saygısının problemli internet kullanımı üzerindeki yordayıcı rolü. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Berber-Çelik, Ç. & Odacı, H. (2013). The relationship between problematic internet use and interpersonal cognitive distortions and life satisfaction in university students. Children and Youth Services Review, 35, 505–508.

Büyükşahin-Çevik, G. & Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne-baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,19 (3), 225–240.

Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior,18, 553–575.

Caplan, S.E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 721-736.

Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. & Gürcan, A. (2007). The validity and reliability of the problematic ınternet usage scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 411–416.

Ceyhan, E. (2010). Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.

Chak, K. & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyber Psychology & Behavıor,7(5), 559-570.

Chou, C. & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: The Taiwan college students' case. Computers & Education 35, 65-80.

Chou, C., Condron, L. & Belland, J. C. (2005). A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17( 4), 363-388.

Çağır, G. & Gürgan, U. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan iyilik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 70–85.

Demirli, C. & Arslan, G. (2017). Ergenlerin internet bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2018/1), 49-64.

Demir, İ., Peker- Özköklü, D. & Aygün-Turğut, B. (2015). Ergenlerin problemli internet kullanımının yordanmasında denetim odağı ve yaşam doyumunun rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 720-731. doi: 10.17860/efd.02132

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness, and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.

Doğan, H., Işıklar, A. & Eroğlu, S. E. (2008). Ergenlerin problemli internet kullanımının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 106-124.

Durak-Batıgün, A. & Kılıç, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1–10.

Ekşi, H. & Çiftçi, M. (2017). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanım durumlarının dinî inanç ve ahlaki olgunluk düzeylerine göre yordanması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 181–206. doi:http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2017.4.2.0013

Erden, S. & Hatun, O. (2015). İnternet bağımlılığı ile başa çıkmada bilişsel davranışçı yaklaşımın kullanılması: bir olgu sunumu. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2(1), 53-83. doi: 10.15805/addicta.2015.2.1.015

Eroğlu, Y. (2016). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı: ilişkisel-karşılıklı bağımlı benlik kurgusu ve dürtüselliğin yordama güçleri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 11(3), 1091-1114. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9107-

Eroğlu, A. & Bayraktar, S. (2017). Investigation of variables associated with internet addiction. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 184-199.

Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975–989.

Frangos, C. C., Frangos C. C. & Kiohos, A. P. (2010). Internet addiction among Greek university students: Demographic associations with the phenomenon, using the Greekversion of Young’s internet addiction test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3(1), 49-74.

Göldağ, B. (2017). Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 12(11), 71-94. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11862

Gönül, A.S. (2002). Patolojik internet kullanımı (İnternet bağımlılığı/kötüye kullanımı). Yeni Symposium,40(3), 105–110.

Günay, O., Öztürk, A., Ergun-Arslantas, E. & Sevinc, N. (2018). Erciyes üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyon düzeyleri. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 79-88. doi: https://doi.org/10.5350/DAJPN2018310108

Günlü, A. & Ceyhan, A. A. (2017). Ergenlerde internet ve problemli internet kullanım davranışının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 75–117. doi:http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2017.4.1.0016

Işık, I. & Ergün, N. (2018). Determining the relation between Turkish middle-school students’ internet addiction and perceived social support from family. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 527‒542.doi: http://dx.doi. org/10.15805/addicta.2018.5.3.0003

İkiz, F. E., Savcı, M., Asıcı, E., & Yörük, C. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 688-702. doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3336

Kayri, M. & Günüç, S. (2016). Yüksek ve düşük sosyoekonomik koşullara sahip öğrencilerin internet bağımlılığı açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3, 165‒183. doi:http://dx.doi. org/10.15805/addicta.2016.3.0110

Kayri, M. & Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,42(1), 157-175.

Khazaal, Y., Billieux, J., Thorens, G., Khan, R., Louati, Y., Scarlatti, E., et al. (2008). French validation of the internet addiction test. Cyber Psychology & Behavıor,11(6), 703–706.

Kim, K., Ryu, E., Chon, M. Y., Yeun, E. J., Choic, S. Y., Seod, J.S., et al. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43, 185–192.

Kubey, R. W., Lavin, L. J. & Barrows, J. R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication, 51(2), 366-382.

Leary, M. R., Tambor, E. S., Terdal, S. K. & Downs, D. L. (1995). Self-Esteem as a inter personal monitor: The sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 68(3), 518-530.

Leung, L. & Lee, P. S. N. (2012). Impact of internet literacy, internet addiction symptoms and internet activities on academic performance. Social Science Computer Review,30(4), 403–418.

Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16, 13-29.

Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the internet. Computers in Human Behavior, 19, 659–671.

Odacı, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57, 1109–1113.

Odacı, H. (2013). Risk-taking behavior and academic self-efficacy as variables accounting for problematic internet use in adolescent university students. Children and Youth Services Review. 35, 183–187.

Odacı, H. & Berber Çelik, Ç. (2013). Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception. Computers in Human Behavior,29, 2382–2387. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.05.026

Odacı, H. & Çıkrıkcı, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in university students. Computers in Human Behavior, 32, 61–66.

Odacı, H. & Çıkrıkcı, Ö. (2017). Problemli İnternet kullanımında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklar. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4, 41–61. doi:http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2017.4.1.0020

Odacı, H. & Kalkan, M. (2010). Problematic internet use, loneliness and dating anxiety among young adult university students. Computers & Education, 55, 1091–1097.

Özcan, N. K. & Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette bilişsel durum ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi,6(1), 19-26.

Pişkin, M. (1996). Self-Esteem, locus of control and academic achievement of secondary school children both in England and Turkey.Yayınlanmamış doktora tezi, University of Leicester, İngiltere.

Pişkin, M. (2003). Özsaygı geliştirme eğitimi. Kuzgun, Y. (Ed.), İlköğretimde Rehberlik İçinde (s. 95-123). Ankara : Nobel Yayınları.

Savcı, M. & Aysan, F. (2016). Bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duyguların internet bağımlılığını yordamadaki katkıları. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, 401–432. doi:http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2016.3.0028

Siyez, D. M. (2014). Lise öğrencilerinde problemli internet kullanımının yordayıcıları olarak heyecan arama ve cinsiyet. Addicta: The Turkish Journal on Addiction,1(1), 63-97. doi:10.15805/addicta.2014.1.1.006

Tahiroğlu, A. Y., Çelik, G. G., Fettahoğlu, Ç., Yıldırım, V., Toros, F., Avcı, A. & diğ. (2010). Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde problemli internet kullanımı. Nöropsikiyatri Arşivi, 47, 241-246.

Tsai, C. C. & Lin, S. S. J. (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An ınterview study. Cyber Psychology & Behavıor, 6(6), 649–652.

Tuzgöl-Dost, M. (2005a). Öznel iyi oluş ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(23), 103–110.

Tuzgöl-Dost, M. (2005b). Ruh sağlığı ve öznel iyi oluş. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 223-231.

TUİK, (2014). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 adresinden 19 Ekim 2018 tarihinde edinilmiştir.

TUİK, (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 adresinden 19 Ekim 2018 tarihinde edinilmiştir.

TUİK, (2018). http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1028 adresinden 19 Ekim 2018 tarihinde edinilmiştir.

Ümmet, D. & Ekşi, F. (2016). Türkiye’deki genç yetişkinlerde internet bağımlılığı: Yalnızlık ve sanal ortam yalnızlık bağlamında bir inceleme. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, 29-53. doi:10.15805/addicta.2016.3.0008

Vries, H. T., Nakamae, T., Fukui, K., Denys, D. & Narumoto, J. (2018). Problematic internet use and psychiatric co-morbidity in a population of Japanese adult psychiatric patients. BMC Psychiatry, 18(9). doi:10.1186/s12888-018-1588-z

Yang, S. C. & Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23, 79–96.

Yen, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F., Wu, H. Y. & Yang, M. J. (2007). The comorbid psychiatric symptoms of internet addiction: Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. Journal of Adolescent Health, 41, 93–98.

Yılmaz, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1).

Yılmaz, E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. & Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,4(1), 133-144. doi: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.7

Young, K.S. (1996). Internet addiction: The Emergence of a new clinical disorder. Published in Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.

Young, K. S., Pistner, N., O ’Mara, J. & Buchanan, J. (2000). Cyber-disorders: The mental health concern for the new millennium. Cyber Psychology & Behavior, 3(5), 475-479.

Yörükoğlu, A. (2004). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar (12 Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515