A Study of instructors’ educational background who are instructing special education teachers in teaching practice course

Nurgül Akmanoğlu, Deniz Tekin Ersan

Abstract


The aim of this study is to examine instructors' education on special education area who is responsible for teacher practice courses in special education departments. In this study, the description of situation was made by using the document analysis method which is among the qualitative research methods. The data collection process of the research was carried out in 2018. the web pages of these universities chairperson of special education departments have been reached. Research questions are shared with chairpersons of the departments via e-mail or phone. Chairpersons who give consent and willing to participate in this research answer the questions. According to their answers, results were analyzed as numbers and percentages. It was seen that 1669 students graduated from special education teacher and 224 group is opened for teaching practice course. According to this, in most of the special education departments, it is seen that the instructors who did not take this course carry out the course. Looking at the overall results of the study, many of the special education teachers trained in Turkey seems to get their education from universities which established without sufficient staff trained in area.

Keywords


Teacher training; Teaching practice; Special education

Full Text:

PDF

References


Aksoy, V., Çavuşoğlu, T. & Kalaycı, G.Ö. (2018). A qualitative examination of the serviceability of teaching practice modifications aimed for special education teacher candidates. The Journal of Special Education Apprenticeship, 7(2), 1-16.

Alkan, V. (2017). Bir sistematik derleme çalışması: ‘Öğretmenlik uygulaması’. Yıldız Journal of Educational Research, 2(1), 1-23.

Akpınar, M., Çolak, K., & Yiğit, E. Ö. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 41-67.

Akyıldız, S. (2018). Uygulama öğretim elemanları ile uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeylerinin incelenmesi. Asian Journal of Instruction, 6(1), 21-39.

Brownell, M. T., Sindelar, P. T., Kiely, M., & Danielson, L. C. (2010). Special education teacher quality and preparation: Exposing foundations, constructing a new model. Exceptional Children, 76(3), 357-377.

Brownell, M. T., Ross, D. D., Colón, E. P., & McCallum, C. L. (2005). Critical features of special education teacher preparation: A comparison with general teacher education. The Journal of Special Education, 38(4), 242-252.

Bulunuz, N., & Bulunuz, M. (2015). Öğretmen eğitiminde klinik danışmanlık modeli ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 131-141.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design. (2nd edition). Thousand Oaks: Sage Publications.

Dedeoğlu, S., Durali, S., & Tanrıverdi Kış, A. (2004). Özel eğitim bölümü zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalı 3., 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarının kendi bölüm programları, öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri ile ilgili düşünce ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 47-55.

Ergenekon, Y., Özen, A., & Batu, E. S. (2008). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(3), 246-254.

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 499-522.

Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2013). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 28, 56-73.

Gümüş, A., & Durgun, M. S. (2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş. Adana: Baki Kitapevi.

Gürgür, H. (2012). İşitme engellilerin eğitimi alanında yeni öğretmen eğitimcisi yetiştirme sürecinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 945-970.

Mcdonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378-386.

MEB (2016). Milli Eğitim Temel Kanunu. 30 Haziran 2018 retrived http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

Nartgün, Ş. S. (2010). Perceptions of special education academic staff: Who should be employed as special education teachers? Journal of Human Sciences, 7(1), 1082-1112.

Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.

Ping, C., Schellings, G., & Beijaard, D. (2018). Teacher educators' professional learning: A literature review. Teaching and Teacher Education, 75, 93-104.

Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.

Timmerman, G. (2009). Teacher educators modelling their teachers? European Journal of Teacher Education, 32(3), 225-238.

Ulubey, Ö. (2018). Aday öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 480-502.

Vanassche, E., & Kelchtermans, G. (2014). Teacher educators' professionalism in practice: Positioning theory and personal interpretative framework. Teaching and Teacher Education, 44, 117-127.

Vernon-Dotson, L. J., Floyd, L. O., Dukes, C., & Darling, S. M. (2014). Course delivery: Keystones of effective special education teacher preparation. Teacher Education and Special Education, 37(1), 34-50.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4) 1377-1387.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515