Views of the classroom teachers working in resource rooms about support education activities

Hasan Basri Memduhoğlu, Nebi Altunova

Abstract


Resource rooms include proper teaching materials and equipment in accordance with the students’ educational performance, needs and disability type. The aim of the study is to reveal the views of classroom teachers who worked at resource rooms on the practices about these learning spaces. The study is designed as a case study which is part of qualitative research methods. The participants of the study were chosen using the criterion sampling that is one of the purposive sampling techniques. The data of the study were collected using the semi-structured interview form developed by the authors. The data obtained were examined through the descriptive analysis technique. The findings of the study indicate that the classroom teachers sampled considered resource rooms to be beneficial. However, it is also found that their knowledge on resource rooms is limited and that they need to participate in training activities on resource rooms.


Keywords


Resource room; Special education; Inclusive education; Classroom teachers

Full Text:

PDF

References


Ada, Ş. ve Keskinkılıç, K. (2006). Eğitimin Temel Kavramları. Eğitim bilimine giriş. Ş.Ş. Erçetin, N. Tozlu. (s. 5). Ankara: Pegem Yayınları.

Akay, E. (2011). Kaynaştırma ortamındaki işitme engelli İlköğretim öğrencilerine sunulan destek eğitim odası sürecinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.

Akay, E., Uzuner, Y. ve Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(2), 43-68. [Online] http://www.enadonline.com, 10.14689/issn.2148-2624.1.3s3m

Albayrak, M. (1994). Millet mekteplerinin yapısı ve çalışmaları (1928-1935). Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 29, 471-483.

Altun, S. A. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1).

Batu, E.S. (2015). Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri. Özel eğitim İ.H. Dikmen. (s. 105-121). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Bayar, A., Özaşkın, A.G. ve Bardak, Ş. (2015). Kaynaştırma eğitimi ile ilgili duygular, tutumlar ve kaygılar ölçeği’nin türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 175-186.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

BYEGM. (2017). Rakamlarla Türkiye, Eğitim.

Can, B. (2015). Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili özel eğitim öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa, KKTC.

Cankaya, Ö. (2010). İlköğretim I. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, Turkey.

Cheng, Y. W., & Ren, L. (2010). Elementary resource room teachers' job stress and job satisfaction in Taoyuan County, Taiwan. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 35(1), 44-47.

Çağlar, N. (2016). İlköğretim kurumlarındaki “destek eğitim odası (DEO)” uygulamasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.

Çulha, S. (2010). Zihinsel yetersizliği olan İlköğretim kaynaştırma öğrencilerine yabancı dil öğretiminde Eşzamanlı ipucuyla sunulan bireysel destek eğitimin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.

Demir, S. ve Avcu, Y.E. (2018). Özel yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odalarına ilişkin öğretmen Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 15(1), 156-185.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education. New York: Mcgraw-Hill Education Copyright.

Güven, Y., & Balat, G. U. (2006). Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezi çalışanlarının görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24 (24), 95-108.

Haynes, M. C. ve Jenkins, J. R. (1986). Reading instruction in special education resource rooms. American Educational Research Journal, 23(2), 161-190.

Karakütük, K. (2016). Eğitim planlaması (2. baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık

Kargın, T. (2017). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim İ.H. Diken (s. 72-99). Ankara: Pegem A. Yayıncılık

Kış, H. (2013). Destek eğitim odalarındaki uygulamalara ilişkin rehber öğretmenler ve özel eğitim sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Bolu, Turkey.

McNutt, G. ve Friend, M. (1985). Status of the resource room model in local education agencies: A descriptive study. Learning Disability Quarterly, 8(2), 101-108.

MEB. (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 26184 sayılı Resmî Gazete.

MEB. (2016). Destek Eğitim Odası Kılavuzu. https://www.meb.gov.tr/

MEB. (bt). Eğitimde fatih projesi. 20 Aralık 2017’de http://fatihprojesi.meb.gov.tr/

adresinden incelendi.

Nar, B. ve Tortop, H.S. (2017). Türkiye’de özel/üstün yetenekli öğrenciler için destek eğitim odası uygulaması: sorunlar ve öneriler. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 85-99.

Nayır, F. ve Karaman-Kepenekci, Y. (2013). Kaynaştırma öğrencilerinin haklarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri [Opinions of primary school teachers on mainstreaming students’ rights]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 69–89. http://ebad-jesr.com/

Öpengin, E. (2018). İlkokul düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odasının yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm müdahaleleri. Yayınlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.

Özaydın, L., & Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı” na ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 189-226.

Özdemir, H. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, Turkey.

Özer, B. (1989). Türkiye'de uzaktan eğitim: Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi'nin uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-24.

Oral, M. (2002). Halkevlerinin toplumsal ve kültürel işlevleri. Atatürk Araştırma Merkezi

Dergisi, 18(53).

Şişman, M. (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Swanson, E. A. ve Vaughn, S. (2010). An observation study of reading instruction provided

to elementary students with learning disabilities in the resource room. Psychology in the Schools, 47(5), 481-492.

Thurlow, M. L., Ysseldyke, J. E., Graden, J. L. ve Algozzine, B. (1983). What's “special” about the special education resource room for learning disabled students?. Learning Disability Quarterly, 6(3), 283-288.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.

Ünal, H. (2008). Birlikte eğitim ortamındaki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilere destek eğitim odasında verilen destek eğitimin etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey.

Ünay, E. (2012). Bireysel destek eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve özyeterlilik algıları üzerindeki etkililiği. Yayınlanmamış Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir, Turkey.

Ünver, G., Bümen, N. T. ve Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(155), 63-77.

Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yazıcı, D. N. ve Durmuşoğlu, M. C. (2017). Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin karşılaştığı sorunlar ve beklentilerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 657-681.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zigmond, N., Kloo, A. ve Volonino, V. (2009). What, where, and how? Special education in

the climate of full inclusion. Exceptionality, 17(4), 189-204.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515