The availability of reading-comprehension tools developed according to the learning outcomes in 3rd grade curricula: An evaluation based on teachers' opinions

Ömer Cem Karacaoğlu

Abstract


The aim of the study is to examine the reading-comprehension tools developed by the researcher according to the opinions of the classroom teachers according to the learning outcomes specified in the 3rd Grade Turkish, Maths, Life Sciences and Science curriculum. The study was designed in line with the qualitative research methods. Teacher interview form developed by the researcher was used to collect data. Specialists’ opinions were used to check the reliability and validity of the interview form. Content analysis was performed on qualitative data obtained through the research. Content analysis was performed in the order of codification of data, identification of themes, organization of the themes and codes and identification and interpretation of the findings as the last step. Based on the findings of the research, it was found that the reading comprehension tools which were developed according to the goals have increased the student participation, improved reading and reading comprehension skills, provided the use of the information and increased the permanency, and improved the high-level thinking skills and questioning ability. In addition, preparedness of teachers and classroom management are important in the use of reading-understanding tools, the teaching process alone can be inadequate and there are points to be further developed.

Keywords


3rd Grade Curriculum; Reading Comprehension Tools

Full Text:

PDF

References


Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. [Primary Instruction of Reading and Writing in Turkish] Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Anılan, H. (2004). Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu anlama [Reading Comprehension in Turkish Lesson from the Perspective of Given Variables]. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi [AKÜ Journal of Social Sciences], 6(2), 89-102.

Arifin, Z. (2015). Improving students’ reading comprehension of procedure text through picture word inductive model strategy. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 4 (6), 1-16.

Batur, Z & Alevli, O (2014). Okuma becerileri dersinin PISA okuduğunu anlama yeterlilikleri açısından incelenmesi [An Examination of the Reading Comprehension Lesson for PISA Reading Comprehension Competences]. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(1), 22-30 / Research in Reading & Writing Instruction, 2(1), 22-30.

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi [An examination of the use of meta-cognitive reading strategies by students with reading difficulty and reading comprehension instruction practices of teachers], Eğitim ve Bilim [Education and Science], 36 (162), 301-319.

Belet, S. D. & Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi [Impact of Learning Strategies on Reading Comprehension and Writing Skills and Attitudes towards the Turkish Lesson]. Eğitimde Kuram ve Uygulama [Theory and Practice in Education], 3(1), 69-86.

Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar [Scoresheet of Reading Education in Turkey: Implications from the PISA Scale]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Abant İzzet Baysal University Journal of Education Faculty], 16 (4), 1673-1686.

Çaycı, B. & Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma [A Comparative Study on Students with Reading and Comprehension Problems]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, [Turkish Journal of Educational Sciences] Güz [Autumn] 2006, 4(4), 437-456.

Çivi, C. (2008). Öğrenmeyi öğrenmek [Learning how to learn ], Sünbül, A. M. (Ed.). Eğitime Yeni Bakışlar [New Looks towards Education](s.285-294), Konya: Eğitim Akademi Yayınları.

Dole, J. A., Duffy, G. G., Roehler, L. R. & Pearson, P. D. (1991). Moving from the old to the new: Research on reading comprehension instruction. Review of Educational Research, 61(2), 239-264.

Duke, N. K. & Pearson, P. D. (2008). Effective practices for developing reading comprehension. The Journal of Education, 189 (1/2), 107-122.

Eacute, J. & Esteve, M. (2000). The transformation of the teachers’ role at the end of the twentieth century: new challenges for the future. Educational Review. 52(2), 197-209.

Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış [An Overview on Reading Comprehension Strategies]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi [International Journal of Social Research], 2(6), 207-223.

Gür Erdoğan, D. & Demir, Y. E. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi [An Examination of Attitudes of Primary School 4th Graders towards Reading from the Perspective of Various Variables]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Sakarya University, Journal of Education Faculty], 32, 85-96.

Gürkan, T. (2001). Bireyin çok yönlü gelişimi [Multidirectional Development of Individuals]. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi [The Journal of Education Under the Enlightenment of Science and Reason], 22. http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi22/gurkan.htm

Karacaoğlu, Ö. C. (2018). Eğitimde program geliştirme [Curriculum Development in Education]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Lerner, J. W. (2000). Learning disabilities, theories, diagnosis and teaching strategies. New York: Houghton Mifflin Company.

MEB (2008). İlköğretim okulu ders kitaplarının değerlendirilmesi [An Evaluation of Course Books in Primary Education]. Ankara: EARGED

Paris, S. G. & Hamilton, E. G. (2009). The development of children reading comprehension. In S. E. Israel & G. G. Duffy (Ed.), Handbook Book of Research on Reading Comprehension (32-53). New York: Routledge.

Pearson, P. D. (2009). The roots of reading comprehension instruction. In S. E. Israel & G. G. Duffy (Ed.), Handbook book of research on reading comprehension (s. 3-31). New York: Routledge.

Taşpınar, M.& Gümüş, Ç. (2004). Öğrenmeyi öğrenme kapsamında internet kafelerin eğitsel bir araç olarak kullanımı [The use of Internet cafes as an educational tool under learning how to learn]. Bildiri İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuştur [Paper presented at the 13th National Education Sciences Congress held in Inonu University, faculty of Education], Malatya.

Temizkan, M. & Sallabaş, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması [Comparison of Multiple-Choice Tests and Open-Ended Exams in Evaluation of Reading Comprehension Skills]. Dumlupınar Sosyal Bilimler Dergisi [Dumlupınar Journal Of Social Sciences], 30, 207-220.

Topuzkanamış, E. & Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri [The level of use of reading comprehension and reading strategies of candidate teachers]. TÜBAR-XXVII, 655-677.

Özdemir, S. & Şerbetçi, H. N. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Bartın örneklemi) [Attitudes of primary School 4th Graders towards Reading (the Bartın sample group)]. İlköğretim Online [Primary Education Online], 17(4), 2110-2123.

Özer, B. (1998). Öğrenmeyi öğretme [Teaching how to learn], Hakan, A. (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler [Novelties in Educational Sciences](s. 147-164), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Şen Baz, D & Baz, B. (2018). Okuduğunu anlama üzerine bir derleme çalışması [A review on reading comprehension]. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Yildiz Journal of Social Sciences Institute], 2(1), 28-41.

Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları [The ways to improve reading comprehension skills in Turkish]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 5 (9), 131-139

Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Identification of the Relationship between Reading Comprehension Levels of Primary School 4th Graders and Their Success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology Classes]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Dumlupinar University, Journal of Social Sciences], 29, 9-14


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515