Fen Öğretiminde Kullanılan Problem Kurma Yaklaşımına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Nimet Akben

Abstract


Fen bilimleri ve matematik öğretim programlarında ortak olarak bilgiyi üreten, problem çözebilen ve üst düzey düşünme becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Bu hedef doğrultusunda her iki disiplindeki problem çözme basamakları incelendiğinde tüm basamakların ortak olduğu fakat matematik disiplininde önemle üzerinde durulan problem kurma yaklaşımının fen derslerinde hiç dikkate alınmadığı görülmektedir. Meslek yaşamlarında bu yaklaşımın uygulayıcısı olacak sınıf öğretmeni adayları matematik öğretimi derslerinde bu yaklaşımla öğrenirken fen dersleri için hiçbir uygulamasını görmemektedirler. Bu amaçla bu çalışmada fen ve teknoloji öğretimi dersinde 33 sınıf öğretmeni adayı ile yoğunluk konusunda problem kurma çalışmaları yapılmış ve uygulamalar sonunda adayların görüşleri alınmıştır. Elde edilen görüşlere dayalı olarak adayların, yaklaşımı kavradıkları ve bu yaklaşım ile öğrencilere kazandırılabilecek becerileri fark ettikleri söylenebilir.

Keywords


Matematik eğitimi; Fen eğitimi; Problem kurma

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Arıkan, E. E., & Ünal, H. (2015). An Investigation of eighth grade students’ problem posing skills (turkey sample). International Journal of Research in Education and Science.1(1). 22-30.

Australian Education Council (1991).Australian Education Council. A national statement on mathematics for Australian schools. Curriculum Corporation, Melbourne. 24 March 2017 retrived from http://apo.org.au/taxonomy/term/1028.

Ayllón, M. F., Isabel A. Gómez, I. A., & Ballesta-Claver, J. (2016). Mathematical thinking and creativity through mathematical problem posing and solving. Propósitos y Representaciones Ene 4, 169-218. 18 March 2018 retrived from http://dx.doi.org/10.20511/pyr2016.v4n1.89

Cai, J., & Cifarelli, V. (2005). Exploring mathematical exploration: How two college students formulated and solved their own mathematical problems. Focus on Learning Problems in Mathematics, 27(3), 43.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. Ve Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.

Crespo, S. (2003). Learning to pose mathematical problems: Exploring changes in preservice teachers’ practices. Educational Studies in Mathematics, 52, 243-270.

English, L. D. (1998). The development of fifth grade children’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217.

Işık, C., & Kar, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(23), 190-214.

Kılıç, Ç. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının farklı problem kurma durumlarında sergilemiş oldukları performansın belirlenmesi. Eğitim Bilimleri: Teori ve Uygulama, 13(2), 1195-1211.

Lowrie, T. (2002). Young children posing problems: The influence of teacher intervention on the type of problems children pose. Mathematics Education Research Journal, 14(2), 87-98.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Second Edition. Sage Publications: California.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018a). Fen bilimleri dersi öğretim programı. 25.04.2018 retrived from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-EN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER% C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018b). Matematik dersi öğretim programı. 25.04.2018 retrived from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). The principles and standards for school mathematics. retrived from 12 January 2017 retrieved from http://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/

Olkun, S. & Toluk, Z. (2004). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19–28.

Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. Zdm, 29(3), 75-80.

Silver, E. A. (2013). Problem-posing research in mathematics education: looking back, looking around, and looking ahead. Educational Studies in Mathematics, 83, 157-162. doi: 10.1007/s10649-013-9477-3

Singer, M., & Voica, C. (2013). A problem-solving conceptual framework and its implications in designing problem-posing tasks. Educational Studies in Mathematics., 83(1), 9–26. 20 April 2018 retrived from https://doi.org/10.1007/s10649012-9422-x.

Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’problem posing. In P. Clarkson (Ed.), Technology in Mathematics Education (pp. 518–525). Melbourne: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Stoyanova, E. (1998). Extending and Exploring Students’ Problem Solving via Problem Posing: A Study of Years 8 and 9 Students involved in Mathematics Challenge and Enrichment Stages of Euler Enrichment Program for Young Australians. Unpublished doctoral thesis, Edith Cowan University, Australia.

Tertemiz, N. I., & Sulak, S. E. (2013). Examination of problem posing skills of fifth grade students in primary education. Elementary Education Online, 12(3), 713‐729. 30 March 2017 retrived from http://ilkogretimonline. org. tr /vol12say3.html

Turhan, B. (2011). Examination of effects of mathematics teaching with problem posing approach on sixth grade students’ problem solving success, problem posing abilities and views towards mathematics,, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515