Öğrenme Stilleri ve Kültür

Halil KAMIŞLI

Abstract


Araştırma, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemeyi amaçlayan betimsel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite hazırlık sınıflarına devam eden 200 öğrenci (N: 100 Libyalı- N:100 Kıbrıs’lı Türk) oluşturmaktadır.Araştırma kapsamında Grasha-Reichman Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır.Ölçek, 5’li likert şeklinde hazırlanmış olup 60 maddeden oluşmaktadır. Altı alt boyutu (Bağımsız, Bağımlı Katılımcı, Çekingen, İşbirlikçi, Rekabetçi) olan ölçeğin her alt boyutunda 10 madde bulunmaktadır.Libya’lı öğrencilerin öğrenme stili tercihleri ile Türk öğrencilerin öğrenme stili tercihleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için t-Testi yapılmıştır. Ortalamalar arası farkların anlamlılık dereceleri test edilirken tüm analizlerde hata payı p<.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda kültürün öğrenme stillerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Kültür; öğrenme stilleri; Grasha-Reichman öğrenme stilleri ölçeği

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alşan, E. U. (2009). Temel kimya laboratuvarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 117 (133).

Arseven, A. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 11 (3).

Auyeung, P., & Sands, J. (1996). A cross-cultural study of the learning style of accounting students. Accounting and Finance, 36 (2).

Aydemir, H., Koçoğlu, E. & Karali, Y. (2016) Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4).

Barmeyer, C. I. (2004). Learning styles and their impact on cross-cultural training: An international comparison in France, Germany and Quebec. International Journal of Intercultural Relations. 28, (577–594).

Bilgin, İ., & Bahar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme Ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (38).

Filatova, O. (2015). Cultural Attributes of Students to Make Student-Centered Approach Successful International Journal of Languages, Literature and Linguistics, 1 (1).

Ford, H. J., & Robinson, J. (2015). Teaching and learning styles in quality improvement: Identification and impact on process outcomes. Science & Clinical Practice 10 (1).

Fridland, G. H. (2002). Adult learning styles and cultural background: A comparison of the learning style preferences of American teachers of English as a second language and Chinese teachers of English as a foreign language. Unpublished doctoral dissertation, University of Memphis, TN.

Grasha, A. F. (2002). Teaching with style. San Bernadino, CA: Alliance Publishers. adults. Columbia, CT: Gregorc Associates.

Gündüz, N., & Ozcan, D. (2010). Learning styles of students from different cultures and studying in Near East University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, (5-10).

House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, leadership and organisations: The GLOBE study of the 62 societies. Thousand Oaks, C.A.: Sage Publications Inc.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work related values. Newbury Park, CA: Sage.

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organisations: Software of the mind—Intercultural cooperation and its importance for survival. London, U.K.: McGraw-Hill.

Kaleci, F. (2016) Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stratejileri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlari Eğitimi Ana Bilim Dalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Keefe, J.W. (1979) Learning style: An overview. NASSP's Student learning styles: Diagnosing and proscribing programs. Reston, VA. National Association of Secondary School Principles.

Khalid, M., Akhter, M. & and Hashmi, A. (2017). Teaching styles of secondary school english teachers and learning styles of their students and relationship of teaching learning style match with students’ achievement. Bulletin of Education and Research, 39 (3).

Kulaç, E., Sezik, M., Aşçı, H. ve Gurpınar, E. (2015) Learning styles, academic achievement, and gender in a medical school setting. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6, (5).

Kursat, C. & Bichelmeyer, B. (2000). Differences in learning styles in different cultures: A qualitative study, Indiana University, Bloomington.

Li, N.L. & Wang, X. (2015). Culture, language, and knowledge: Cultural learning styles for international students learning Chinese in China. US-China Education Review A, 5 (7), doi: 10.17265/2161-623X/2015.07.004.

Tüysüz, C., & Tatar, E. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 97 (107).

Ural, E. ve Morgil, İ. (2016). Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stili Tercihlerinin Genel Akademik başarılarına ve Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamasındaki Başarılarına Etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2).

Varışoğlu, M.C. (2018) Türk dili ve edebiyati öğretmeni adaylarinin öğrenme stilleri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği, Ekev Akademi Dergisi, 22 (73).

Yamazaki, Y., & Attrapreyangkul, T. (2011). Learning style differences between Japan and Thailand: A case of Japanese multinationals. Economics & Management Series, 18.
DOI: http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.561882

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515