Dokunsay Sayı Tabletlerinin Okul Öncesi Çocuklarının Aritmetik Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yılmaz Mutlu, Sinan Olkun, Fatma Cumhur

Öz


Bu çalışmanın amacı algısal ve kavramsal sanbil yetileri referans alınarak hazırlanan DokunSay sayı tabletlerinin okul öncesi 48-60 ay dönemi çocuklarının aritmetik becerilerinin gelişimi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını bir özel anaokuluna devam eden 20 okul öncesi çocuk oluşturmaktadır. Çalışma ön test, son test kontrol grupsuz yarı deneysel bir desenle yürütülmüştür. Veriler 21 sorudan oluşan bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımlı örneklem t-testi sonuçlarından ve yüzdelik hesaplamalardan faydalanılmıştır. Çocukların ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çocukların bir gruptaki nesne sayısını bulmayı ve iki grubu azlık çokluk yönünden karşılaştırmayı kolaylıkla yapabildikleri ancak önceki-sonraki sayıyı bulma işlemlerinde güçlük yaşadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda DokunSay matematik öğretim materyallerinin okul öncesi dönemi çocuklarının aritmetik becerilerinin gelişiminde etkili olduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


DokunSay; Algısal ve kavramsal sanbil; Aritmetik öğretimi; Okul öncesi eğitim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş Arnas, Y. (2009). Okulöncesi dönemde matematik öğretimi. Adana: Vize Yayıncılık.

Antell, S. E., ve Keating, D. P. (1983). Perceptions of numerical invariance in neonates. Child Development(54), 695-701.

Beller S., Bender A. (2011). Explicating numerical information: when and how fingers support (or hinder) number comprehension and handling. Front. Psychol. 2:214.10.3389/fpsyg.2011.00214

Berch, D. B. (2005). Making sense of number sense: Implications for children with mathematical disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38, 333-339.

Canadian Child Care Federation. (2010). Foundations for numeracy: An evidence-based toolkit for early learning practitioners. Canadian Language and Literacy Research Network. Retrieved from http://eyeonkids.ca/docs/files/foundations_for_num eracy.pdf

Clements, D. H. (1999). Subitizing: What is it? Why teach it? Teaching Children Mathematics(March), 400-405.

Desoete, A., Roeyers, H., ve De Clercq, A. (2004). Children with mathematics learning disabilities in Belgium. Journal of learning disabilities, 37(1), 50-61.

Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428–1446.

Feigenson, L., Dehaene, S., ve Spelke, E. (2004a). Core systems of number. Trends in Cognitive Sciences, 8(7), 307-314. doi: 10.1016/j.tics.2004.05.002

Feigenson, L., Dehaene, S., ve Spelke, E. (2004b). Origins and endpoints of the core systems of number. Reply to Fias and Verguts. Trends in Cognitive Sciences, 8(10), 448-449. doi: DOI 10.1016/j.tics.2004.08.010

Gray, S.A., Reeve, R.A. (2014), Preschoolers' Dot Enumeration Abilities Are Markers of Their Arithmetic Competence. PLoS ONE 9(4): e94428. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094428

Haylock, D. ve Cockburn, A. D. (2014). Küçük Çocuklar için Matematiği Anlama. (Çeviri Editörü: Zuhal Yılmaz). Ankara: Nobel

Izard, V., Pica, P., Spelke, E., ve Dehaene, S. (2008). Exact Equality and Successor Function: Two Key Concepts on the Path towards Understanding Exact Numbers. Philosophical Psychology, 21(4), 491-505. doi: 10.1080/09515080802285354

Kaufman, E. L., Lord, M. W., Reese, T. W., & Volkmann, J. (1949). The discrimination of visual number. American Journal ofPsychology, 62, 498–525. doi:10.2307/1418556

Landerl, K., Bevana, A. & Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic numerical capacities: a study of 8–9-year-old students. Cognition. 93, 99–125. doi:10.1016/j.cognition.2003.11.004

Lipton, J. S., & Spelke, E. S. (2003). Origins ofnumber sense: Large-number discrimination in human infants. Psychological Science, 14, 396–401.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (2013). Okul Öncesi Eğitimi Programı. Ankara. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

Mulligan, J., Mitchelmore, M., & Prescott, A. (2006). Integrating concepts and processes in early mathematics: The Australian pattern and structure mathematics awareness project (PASMAP). In J Novotná, H. Moraová, M. Krátká, & N. Stehlíková (Eds.), Proceedings of the 30th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 209-216). Prague, Czech Republic: PME.

NICHD Early Child Care Research Network (2005). Early Child Care and Children's Development in the Primary Grades: Follow-Up Results From the NICHD Study of Early Child Care. American Educational Research Journal, 42, 537–570. doi:10.3102/00028312042003537

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. 3. Baskı. Ankara: Maya Akademi.

Olkun, S., Fidan, E. & Babacan Özer, A. (2013). 5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimi ve saymanın problem çözmede kullanımı. Eğitim ve Bilim, 38(169), 236-248.

Olkun, S., Çelik, E., Tural Sönmez, M, & Can, D.. (2014). İlköğretim Birinci Sınıf Türk Öğrencilerinde Sayma İlkelerinin Gelişimi. Baskent University Journal Of Education. 1. 115-125.

Olkun, S., ve Özdem, Ş. (2015). Kavramsal Şipşak Sayılama Uygulamalarının Hesaplama Performansına Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2(1).

Penner-Wilger M., Fast L., LeFevre J., Smith-Chant B. L., Skwarchuk S., Kamawar D., et al. (2009). “Subitizing, finger gnosis, and the representation of number,” in Proceedings of the 31st Annual Cognitive Science Society (Austin, TX: Cognitive Science Society; ) 520–525

Spelke, E. (2003). What makes us smart? Core knowledge and natural language. In D. Genter & S. Goldin-Meadow (Eds.), Language in mind (pp. 277–311). Cambridge, MA: MIT Press.

Sperry-Smith, S. (2016). Erken çocuklukta matematik. (çev. Serap Erdoğan) Ankara: Eğiten Kitap.

Student Achievement Division. (2011). Maximizing student mathematical learning in the early years. Capacity Building Series. Special Edition #22. Retrieved from http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/in spire/research/CBS_Maximize_Math_Learning.pdf

Teaching Children Mathematics Volume 12 issue 4 2005 [doi 10.2307%2F41198699] Laurie E. Hansen -- ABCs of Early Mathematics Experiences.pdf

Trawick-Smith, J. (2014). Early childhood development (6th ed.). Boston, MA: Pearson.

Woolfolk, A., & Perry, N. E. (2012). Child and adolescent development. Boston, MA: Pearson.

Wynn, K. (1992). Evidence Against Empiricist Accounts of the Origins of Numerical Knowledge. Mind and Language, 7: 315–32.

Yıldırım, C.(2012). Matematiksel düşünme, Remzi kitabevi, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515