Investigation of doctoral dissertations in special education in Turkey

Özge Ünlü, Nevin Güner-Yıldız, Esra Aktar

Abstract


This research is a descriptive study aims to investigate doctoral thesis in special education in terms of various variables. 183 doctoral thesis completed from 1989 to 2017 in special education branch have been gained by searching the thesis center of Council of Higher Education. In order to get descriptive information about doctoral thesis included in the research the technique of document analyzing has been used. The findings obtained at the end of the research have exposed that the subject of intellectual disability was studied most in the thesis, “single subject design” was preferred mostly and a large part of the thesis was completed in Anadolu University. Also, according to the findings it has been revealed that in parallel with the developments in special education the number of thesis has been increasing in late years and more than half of all thesis were completed after 2011. These findings were discussed in the context of special education’s development.

Keywords


Special education; Doctoral thesis; Graduate education

Full Text:

PDF

References


Akçamete, A. (2009). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (2. baskı) Ankara: Kök Yayıncılık.

Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye‘de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 177-201.

Aydın, A., Selvitopu, A. ve Metin, K. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 41-56.

Bogdan, R., ve Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Bryant, D. P., Smith, D. D. ve Bryant, B. R. (2008). Teaching students with special needs in inclusive classrooms. New York, NY: Pearson Education, Inc.

Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.

Ceyhun, O. ve Küçükoğlu, A. (2013). Sınıf öğretmenliği alanındaki lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2013(12), 27-47.

Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.

Diken, İ. H., Bozkurt, F. ve Güldenoğlu, B. (2009). Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası (1990-2009). Ankara: Maya Akademi Yayınları.

Diken, İ. H., Ünlü, E. ve Karaaslan, Ö. (2008). Zihinsel yetersizlik ve yaygın gelişimsel bozukluk alanlarında lisansüstü tez bibliyografyası. Ankara: Maya Akademi.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., ve Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.

Doğru, S. Y., Özlü, Ö., Kançeşme, C. ve Doğru, S. (2015). Özel eğitim üzerine yapılan proje çalışmalarının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(Özel Sayı), 286-296.

Eliçin, Ö. ve Diken, İ. H. (2011). Türkiye’de yaygın gelişimsel bozukluklar alanında gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(02), 017-044.

Erdem, R. ve Güner-Yıldız, N. (2017). Türkiye’deki üniversitelerin özel eğitim bölümlerine genel bir bakış. Kesit Akademi Dergisi, 3(7), 298-315.

Erdoğmuş, F. U., ve Çağıltay, K. (2009). Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler. Akademik Bilişim. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi.

Forster, N. (1995). The analysis of company documentation. C. Cassell ve G. Symon (Eds.), Qualitative methods in organizational research: A practical guide. London: Sage.

Gül, S. O., ve Diken, I. H. (2009). A review of master and doctoral dissertations in the field of early childhood special education in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 1(1), 46-78.

Güner-Yıldız, N., Melekoğlu, M. A. ve Paftalı, A. T. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarında eğilimler. İlköğretim Online,15(4), 1076-1089.

Özak, H. ve Diken, İ. (2010). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin Türkiye'de yapılan lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,11(01), 043-058.

Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. 15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004(2), 100-122.

Koç, E. S. (2016). Türkiye de ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2005–2014). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-216.

Maulik, P. K.,Mascarenhas, M. N., Mathers, C. D., Dua, T. ve Saxena, S. (2011). Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. Research in developmental disabilities, 32(2), 419-436.

Solmaz, B., Ergen, Y. ve Alkan, Ö. (2018). Türkiye’de lisansüstü halkla ilişkiler eğitimi üzerine bir araştırma: doktora tezlerinin halkla ilişkiler alanına katkısının niceliksel içerik analizi (2008-2017). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 236-248.

Özçelik, Ç. ve Güven, B. (2017). İlkokul matematik dersine yönelik gerçekleştirilen lisansüstü eğitim tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education, 13(4), 693-714.

Thompson, J. R.,Schalock, R. L., Agosta, J., Teninty, L. ve Fortune, J. (2014). How the supports paradigm is transforming the developmental disabilities service system. Inclusion, 2(2), 86-99.

Uyanık-Balat, G., Şahsuvaroğlu, T. ve Açar, K. (2010). Kaynaştırma ile ilgili yüksek lisans-doktora tezler bibliyografisi ve kaynaştırma alanında yapılan çalışmalar indeksi (1989-2010). Ankara: Eğiten Kitap.

Vohr, B. (2003). Overview: infants and children with hearing loss part I. Mental retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 9(2), 62-64.

Yenilmez, K. ve Sölpük, N. (2014). Matematik dersi öğretim programı ile ilgili tezlerin incelenmesi (2004-2013). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 33-42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515