An examination of the activities in 8th grade mathematics textbooks based on the levels of cognitive demand

Ali Bozkurt, Şerife Yılmaz

Abstract


In this study, the cognitive demand levels of the activities in 8th grade mathematics textbooks were attempted to be identified and the distribution of these textbooks was compared based on the cognitive demand levels of the activities. The method used in the research was document analysis. In order to collect the data, a total of 90 activities in two 8th grade mathematics textbooks approved by the Education Board of the Ministry of National Education were examined. A descriptive analysis method was used to analyze the data. Findings of the study demonstrated that the number of activities in both textbooks approximated to each other. Although the reviewed textbooks were approved by the Board of Education as textbooks, it was observed that the cognitive demands of the activities provided concentrated on levels that are connected and are unconnected to procedures and that the textbooks demonstrated a differentiation based on cognitive demand levels when compared to each other. In this respect, students educated with different textbooks may have different learning outcomes.


Keywords


Activity-based teaching; Mathematical activities; Cognitive demand levels

Full Text:

PDF

References


Altun, M., Arslan, Ç., & Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147.

Aykaç, N. (2007). İlköğretim programında yer alan etkinliklerin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Sinop ili örneği). Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 19-35.

Bakeman, R., & Gottman, J. M. (1997). Observing interaction (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University Press.

Boston, M. D., & Smith, M. S. (2009). Transforming secondary mathematics teaching: Increasing the cognitive demands of instructional tasks used in teachers' classrooms. Journal for Research in Mathematics Education, 40(2), 119-156.

Bozkurt, A. & Kuran, K. (2016). Öğretmenlerin matematik ders kitaplarındaki etkinlikleri uygulama ve etkinlik tasarlama deneyim ve görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 377-398.

Bozkurt, A. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları. Eğitim ve Bilim, 37(166), 101-115.

Bukova - Güzel, E., & Alkan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 385-420.

Collopy, R. (2003). Curriculum materials as a professional development tool: How a mathematics textbook affected two teachers' learning. The elementary school journal, 103(3), 287-311.

Çakmak, Z. T., & Durmuş, S. (2015). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanında zorlandıkları kavram ve konuların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 27-58.

Dane, A., Doğar, Ç., & Balkı, N. (2004). İlköğretim matematik ders kitaplarının değerlendirilmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-18.

DeBaryshe, B. D., Patterson, G. R., & Capaldi, D. M. (1993). A performance model for academic achievement in early adolescent boys. Developmental psychology, 29(5), 795-804.

Doyle, W. (1983). Academic work. Review of Educational Research, 53, 159-199.

Draper, R. J. (2002). School mathematics reform, constructivism, and literacy: A case for literacy instruction in the reform-oriented math classroom. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 45(6), 520-529.

Engin, Ö., & Sezer, R. (2016). 7. Sınıf matematik ders kitabındaki ve programdaki etkinliklerin bilişsel istem düzeylerinin karşılaştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 24-46.

Gökkurt-Özdemir, B. (2017). Öğretmen adaylarının olasılık kavramlarına ilişkin alan bilgileri: ayrık-ayrık olmayan olaylar, bağımlı-bağımsız olaylar. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 693-713.

Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339-384.

Grandgenett, N., Harris, J., & Hofer, M. (2011). Mathematics learning activity types. Retrieved from College William and Mary, School of Education, Learning Activity Types Wiki: http://activitytypes.wm.edu/MathLearningATs-Feb2011.pdf, Retrieved April, 24, 2018.

Gürbüz, R.,Çatlıoğlu, H., Birgin, O., & Erdem, E. (2010). Etkinlik temelli öğretimin 5. sınıf öğrencilerinin bazı olasılık kavramlarındaki gelişimlerine etkisi: Yarı deneysel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 1021-1069.

Haggarty, L., & Pepin, B. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: Who gets an opportunity to learn what?. British educational research journal, 28(4), 567-590.

Henningsen, M.. & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom-based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28, 524–549.

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and students' learning in second-grade arithmetic. American Educational Research Journal, 30(2), 393-425.

Hiebert, J., Carpenter, T. P., Fennema, D., Fuson, K. C., Wearne, D., Murray, H., Olivier, A., & Human, P. (1997). Making sense: Teaching and learning mathematics with understanding. Portsmouth, NH: Heinemann.

Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 163-176.

Jones, D. L., & Tarr, J. E. (2007). An examination of the levels of cognitive demand required by probability tasks in middle grades mathematics textbooks. Statistics Education Research Journal, 6(2), 4–27. doi:10.1.1.154.6160

Kerpiç, A. & Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7. sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 303-318.

Majoka, M. I., Dad, M. H. & Mahmood, T. (2010). Student team achievement division (STAD) as an active learning strategy: Empirical evidence from mathematics classroom. Journal of Education and Sociology, 4, 16-20.

Marx, R. W.. & Walsh, J. (1988). Learning from academic tasks. The Elementary School Journal, 88(3), 207-219.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source textbook. Second Edition. California: Sage Publications.

Olkun, S., & Uçar, Z. T. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Maya Akademi Eğitim ve Danışmanlık.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1),323-343.

Özgen, K. (2017). Öğretmen adaylarının matematiği farklı disiplinler ile ilişkilendirme etkinlikleri tasarlama becerileri, in Doymuş ve Demirel (Eds) 26th International Conference on Educational Sciences Abstract Textbook (pp. 2265 - 2268), Antalya, Turkey.

Reçber, H. (2012). Türkiye 8. sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin bilişsel düzeylerinin programdakilerle ve ülkeler arası karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Romero, I. M., del Mar García, M., & Codina, A. (2015). Developing mathematical in secondary students by introducing dynamic geometry systems competencies in the classroom, Education and Science, 40(177), 43-58.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational technology, 35(5), 31-38.

Sezgin-Memnun, D., Altun, M., & Yılmaz, A. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin olasılıkla ilgili temel kavramları anlama düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 11-29.

Smith, M. S. & Stein, M. K. (1998). Selecting and creating mathematical tasks: From research to practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 3, 344–350.

Stein, M. K. & Lane, S. (1996). Instructional tasks and the development of student capacity to think and reason: An analysis of the relationship between teaching and learning in a reform mathematics project. Educational Research and Evaluation, 2(1), 50-80.

Stein, M. K. & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection. Mathematics Teaching in the Middle School, 3, 268–275.

Stein,M. K., Smith, M. S., Henningsen, M. & Silver, E. A. (2000). Implementing standards based mathematics instruction: A case textbook for Professional development. New York: Teachers College Pres.

Stylianides, A. J. & Ball, D. L. (2008). Understanding and describing mathematical knowledge for teaching: Knowledge about proof for engaging students in the activity of proving. Journal of mathematics teacher education, 11(4), 307-332.

Swan, M. (2008). Designing a multiple representation learning experience in secondary algebra. Journal of The International Society For Design and Development in Education, 1(1), 1-17.

Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi: ders kitapları ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(2), 594-606.

Ubuz, B., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. & Özgeldi, M. (2010). Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guide textbook: the case of algebra. ZDM, 42(5), 483-491.

Vincent, J.. & Stacey, K. (2008). Do mathematics textbooks cultivate shallow teaching? Applying the TIMSS video study criteria to Australian eighth-grade mathematics textbooks. Mathematics Education Research Journal, 20(1), 82-107.

Wassermann, J., Davis, C., & Astrab, D. P. (2007). Overview of learning activities. 1-8. Activity Design Hand textbook. Faculty Guide textbook. Lisle: Pacific Crest.

Yeo, J. B. W. (2007). Mathematical tasks: Clarification, classification and choice of suitable tasks for different types of learning and assessment (Tech. Rep. ME2007-01). National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Onuncu baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515