Analysing studies conducted on responsibility education in Turkey: A Meta-synthesis study

Aysun Öztürk, Semra Güven

Abstract


The aim of this study was to analyse studies conducted on the topic of responsibility education in Turkey up to the present. The research method was structured in two stages. In the first stage, the trends in all studies conducted with regard to responsibility education were determined with descriptive content analysis, and in the second stage, the findings in the studies were synthesised by reinterpretation with meta-synthesis. Criteria for inclusion of studies in the research were that: (1) research related to responsibility education was carried out, (2) the method used was clearly stated, (3) they were articles published in refereed scientific journals or masters/doctoral theses, and (4) the research sample was within the borders of Turkey. Review was carried out with the keyword “sorumluluk” (“responsibility”) on the DergiPark, Google Scholar and Higher Education Council Thesis databases. These studies were analysed using a “Research Information Form” prepared by the researchers. As a result of the analysis, the findings can be summarised as follows: the great majority of the conducted studies are scientific articles and recent studies. They vary in terms of methods used. A large majority are studies in which teachers’ opinions are examined. The studies were grouped into four categories depending on their aims in relation to responsibility education, namely, “studies examining opinions”, “studies in which activities and practices are used in lessons”, “studies on curriculum development”, and “studies examining course books”.

Keywords


Responsibility; Responsibility education; Descriptive content analysis; Meta-synthesis

Full Text:

PDF

References


Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim ilk kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. PhD Thesis. Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.

Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/209753.

Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. PhD Thesis. Gazi University Graduate School of Educational Sciences, Ankara.

Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135. Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v8i2/8212.pdf

Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. Proceedings of International Congress on Educational Research (pp. 1-16). Antalya: Eğitim Araştırmaları Birliği. Retrieved from http://www.eab.org.tr/eab/ 2009/pdf/488.pdf

Aydın, A., Selvitopu, A., & Kaya, M. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 41-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/ article-file/408902

Aydın, S., & Boz, Y. (2012). Fen öğretmen eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi araştırmalarının derlenmesi: Türkiye örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 479-505. Retrieved from http://oldsite.estp.com.tr/pdf/tr/e64199c18390e5ce4d3eb6d2fc0250a026a.pdf

Babadoğan, C. (2003). Sorumlu davranış geliştirme stratejileri bağlamında öğrenen sınıf. Milli Eğitim Dergisi, Kış(157). Retrieved from https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_ Dergisi/157/babadogan.htm

Bakioğlu, A., & Sılay, N. (2014). Yükseköğretim ve öğretmen yetiştirmede karakter eğitimi. (3rd ed.). Ankara: Nobel.

Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). The state of the Educational Administration Research in Turkey: The case of the Educational Administration in Theory and Practice Journal. Educational Administration: Theory and Practice, 15(59), 325-343. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/108254

Başar, M. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetiminde örtük program (Uşak ili örneği). PhD Thesis. Marmara University Graduate School of Educational Sciences, İstanbul.

Başbay, A. (2008). Öğrenenlerin bireysel öğrenme görevleri ile zihinsel becerileri ve bilişsel faaliyet hızları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 33(149), 3-17. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/ article/view/636/107

Beşdok, D. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarını önleyebilme yeterliklerinin değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği). Master's Thesis. Erciyes University Graduate School of Social Sciences, Kayseri.

Brannon, D. (2008). Character education: It's a joint responsibility. Kappa Delta Pi Record, 44(2), 62-65. doi: 10.1080/00228958.2008.10516496.

Brynildssen, S. (2002). Character education through children's literature. Vtaide: Retrieved from http://www.vtaide.com/ png/ERIC/Char-Ed-Literature.htm

Carnell, E. (2005). Understanding and enriching young people's learning: Issues, complexities and challenges. Improving Schools, 8(3), 269-284. doi: 10.1177/1365480205060440.

Cevizci, A. (2012). Felsefe sözlüğü (3rd ed.). İstanbul: Say.

Cüceloğlu, D. (2001). Savaşçı (32nd ed.). İstanbul: Remzi.

Çalık, M., & Sözbilir,, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi:10.15390/EB.2014.3412.

Çankaya, İ., & Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies, 6(2), 307-316. doi:10.7827/TurkishStudies.2188.

Çiltaş, A. (2012). 2005-2010 yılları arasında Matematik eğitimi alanında Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının içerik analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 211-228. doi:10.9761/JASSS_235.

Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye'de Matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580. Retrieved from http://oldsite.estp.com.tr/pdf/ tr/92e8bed36e01dfef0855b211ba378b6a30a.pdf

Davis, T. M., & Murrell, P. H. (1993). Turning Teaching into Learning: The Role of Student Responsibility in the Collegiate Experience. Washington D.C.: The George Washington University School of Education and Human Development. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED372703.pdf

Demir, T. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikaye metinlerinde yer alan değer unsurlarının eşdizimsel örüntülemeler açısından görünümleri. Turkish Studies, 7(2), 1063-1078. Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933675.pdf

Demirel, M., Özmat, D., & Elgün, İ. Ö. (2016). Primary school teachers' perceptions about character education. Educational Research and Reviews, 11(17), 1622-1633. doi:10.5897/ERR2016.2729.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen Bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64. Retrieved from https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138770-20140122143927-4.pdf

Draz, M. A. (2004). Sorumluluk (2nd ed.). İstanbul: Kayhan.

Ekşi, H., & Katılmış, A. (2011). Karakter eğitimi el kitabı. Ankara: Nobel.

Fazlıoğulları, O., & Kurul, N. (2012). Türkiye'deki Eğitim Bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 43-75. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/ article-file/181393

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw Hill.

Geçtan, E. (1994). İnsan olmak (14th ed.). İstanbul: Remzi.

Germaine, R.W. (2001). Values education influence on elementary students’ self-esteem. PhD Thesis. University of San Diego, San Diego.

Giacalone, R. A., & Thompson, K. R. (2006). Business ethics and social responsiblity education: Shifting the worldview. Academiy of Management Learning & Education, 5(3), 266-277. doi:10.5465/amle.2006.22697016.

Gosselin, C. (2003). On the learning of responsibility: A conversation between Carol Gilligan and John Dewey. Philosophy of Education, 308-315. Retrieved from http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/ article/view/ 1751/468

Gökçek, T., Babacan, F. Z., Kangal, E., Çakır, N., & Kül, Y. (2013). 2003-2012 yılları arasında Türkiye'de karma araştırma yöntemiyle yapılan eğitim çalışmalarının analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 435-456. doi:10.9761/JASSS1665.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational Technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 191-196. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ EJ978439.pdf

Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri alanından yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1223/13975.pdf

Güven, S., & Kılıç, Z. (2017). Hayat Bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin etkililiği konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2), 200-223. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/385934

Güven, S., Öztürk, A., & Duman, S. N. (2016). Needs analysis of responsibility curriculum for primary school students. Educational Research and Reviews, 11(19), 1831-1840. doi:10.5897/ERR2016.2905.

Gynnild, V., Holstad, A., & Myrhaug, D. (2008). Identifying and promoting self-regulated learning in higher education: Roles and responsibilities of student tutors. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 16(2), 147-161. doi:10.1080/13611260801916317.

Hayta-Önal, Ş. (2005). Bir sorumluluk eğitim programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi. Master's Thesis. Uludağ University Graduate School of Social Sciences, Bursa.

Heenan, J. (2009). A case for teaching objective values. Teaching values: Retrieved from http://www.teachingvalues.com/ valuecasestudy.html

Hughes, C. (2001). Developing conceptual literacy in lifelong learning research: A case of responsibility? British Educational Research Journal, 27(5), 601-614. doi:10.1080/0141192012009577

Hunt, B.S. (1981). Effects of values activities on content retention and attitudes of students in junior high social studies classes. PhD Thesis. Arizona State University, Arizona.

Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Eğitim Araştırmaları(20), 158-165. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/317519350_Egitimde_nitel_arastirma

Kamaruddin, S. A. (2012). Character education and student behavior. Journal of Education and Learning, 6(4), 223-230. Retrieved from http://www.jogjapress.com/index.php/EduLearn/article/view/ 527/pdf

Karakuş, C., Kartal, A., & Çağlayan, K. T. (2016). İlkokul öğrencilerine göre sorumluluk. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 1-19. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/40/2128/22017.pdf

Kılıç, A., Şahin, Ş., Albayrakoğlu, Ö., & Arseven, Z. (2016). Öğretmen görüşlerine göre öğretmen davranışlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(3), 441-460. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/304332

Kropp, E.H. (2006). The effects of a cognitive moral development program on inmates in a correctional educational environment. PhD Thesis, University of Virginia, Virginia.

Kurt, A., & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri: 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim, 40(178), 199-224. doi:10.15390/EB.2015.4167.

Kurtdede-Fidan, N. (2009). Öğretmen adayşarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(2), 1-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/304122

Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students' view. Teaching and Teacher Education, 17(2001), 307-319. doi:10.1016/S0742-051X(00)00059-7.

Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. New York: Bantam.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (1, 2 ve 3. Sınıflar). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=144

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4. Sınıf). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=328

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx? PID=354

Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973, Haziran 14). Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Resmi Gazete, 14574. Retrieved from http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/ data/5422bc9 4369dc316585c0e01/1.5.1739.pdf

Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. Retrieved from http://suje.sakarya.edu.tr/article/ view/1024000117/5000012736

Önder, M., & Bulut, H. (2013). Temel dini değerler ve değerler eğitimi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 15-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/68536

Özenç, M., & Gül-Özenç, E. (2013). Türkiye'de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 13-28. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200625

Perry, A. D., & Wilkenfeld, B. S. (2006). Using an Agenda Setting Model to help students develop & exercise participatory skills and values. Journal of Political Science Education, 2(3), 303-312. doi:10.1080/15512160600840798.

Saban, A., Koçbeker-Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., . . . Tunç, P. (2010). Eğitimbilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakütesi Dergisi(30), 125-142. Retrieved from https://www.academia.edu/24991755/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0MB%C4%B0L%C4%B0M_ALANINDA_N%C4%B0TEL_ARA%C5%9ETIRMA_METODOLOJ%C4%B0S%C4%B0_%C4%B0LE_GER%C3%87EKLE%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0LEN_MAKALELER%C4%B0N_ANAL%C4%B0Z_ED%C4%B0LMES%C4%B0

Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve Güvengen Disiplin Modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi. PhD Thesis. Çukurova University Graduate School of Social Sciences, Adana.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3278/720

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. 14. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 351-357). Uşak: İnternet Teknolojileri Derneği. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/311651862_Ogretmenlerin_Teknoloji_Kullanma_Durumlarini_Inceleyen_Arastirmalara_Bir_Bakis_Bir_Icerik_Analizi_Calismasi

Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education(Special Edition), 1-22. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication/253739474_Development_and_Current_Status_of_Science_Education_Research_in_Turkey

Şahan, E. (2011). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf ders programlarındaki sorumluluk eğitimine dönük kazanımların gerçekleşme düzeyleri. Ahi Evran University Graduate School of Social Sciences, Kırşehir.

Şimşek, Ş. (2015). Kemalettin Tuğcu'nun romanlarında değer eğitimi. International Journal of Humanities and Education, 1(1), 79-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/357542

Tozlu, N. (1997). Eğitim felsefesi. İstanbul: MEB.

Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90923

Varışoğlu, B., Şahin, A., & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781. doi:10.12738/estp.2013. 3.1609.

White, L. F. (1998). Motivating students to become more responsible for learning. College Student Journal, 32(2), 190-196. Retrieved from http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid= 0&sid=a0a67d02-649e-488d-ad21-f4c181146816%40pdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9dH Imc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d% 3d#AN=759257&db=s3h

Yaşaroğlu, C. (2013). Hayat Bilgisi dersi kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Turkish Studies, 8(7), 849-858. doi:10.7827/TurkishStudies.4838.

Yavuzer, H. (2016). Çocuk eğitimi el kitabı (34th ed.). İstanbul: Remzi.

Yazar, T., & Yanpar-Yelken, T. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler programında değerler eğitiminin mevcut durumunun öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(10), 44-58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90066

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeli öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/2319/1116

Yeşilyaprak, B. (2012). Eğitimde rehberlik hizmetleri (26th ed.). Ankara: Nobel.

Yiğittir, S., & Kaymakcı, S. (2012). Sosyal Bilgiler Dersi öğretim programı uygulama kılavuzunda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 49-73. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15948

Yıldırım, K. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomenological approach. Eurasian Journal of Educational Research, Spring(35), 165-184. Retrieved from http://www.ejer.com.tr/ 0DOWNLOAD/pdfler/eng/1890047727.pdf

Yontar, A., & Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan yaptırımların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 144-156.

Yükseköğretim Kurulu [YÖK]. (2018). Yükseköğretim İstatistikleri. Yükseköğretim Kurulu: Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/

Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The mediating role of self-efficacy and percieved responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30, 397-417. doi:10.1016/j.cedpsych.2005.05.003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515