The factors effecting the grade of academicians’ satisfaction level: The reality of major field of study for classroom training

Kamil Ersin Araç, Zeliha Nurdan Baysal

Abstract


The aim of the research is to find out the satisfaction levels of the academicians in the main science branch of class education; management and organizing, education, research, infrastructure and stakeholder relations subscales according to some demographic variables. Mixed method, explicative sequential pattern was used in the research. A sample of 21 academics working at the university, identified as easily accessible, constitutes the working group, with five academics identified according to the criteria sample of the purposeful sample. Quantitative data were collected through the "Mehmet Akif Ersoy University Academic Staff Satisfaction Survey" and qualitative data were collected through semi-structured interview form. Quantitative data were analyzed by SPSS program and qualitative data by descriptive analysis method. When the findings are examined; the level of satisfaction of academicians did not make a meaningful difference according to their titles, and they showed according to their genders. In addition, the most positive opinion of academicians was sub-dimension, while the most negative was infrastructure. The quantitative findings obtained were examined in depth and the direct opinions of academicians were included. The research was discussed within the framework of related literature and similar study findings and various suggestions were made.


Keywords


Training teacher; Primary education; The quality in higher education; Education

Full Text:

PDF

References


Acar, A. (2002). Yönetim-siyaset ilişkisinde kamuda personel politikaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 5-14.

Ada, S. & Baysal, Z. N. (2010). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Alparslan, A. M. (2014). Öğretim elemanlarının işlerinden tatmin, üniversitelerinden memnun ve gönüllü olmalarındaki öncülleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Baskan, G. A. (2001). Türkiye’de yükseköğretimin gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 21-32.

Bilge, F., Akman Y. & Kelecioğlu H. (2007). Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41.

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L. & Hanson, W. (2003). Advanced mixed methods research designs. Handbook of Mixed Methods in Social And Behavioral Research, 209-240.

Eğitim Reformu Girişimi (2015). Öğretmen politikalarında mevcut durum ve zorluklar http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_%C3%96%C4%9Fretmen-Politikalar%C4%B1nda-Mevcut-Durum-ve-Zorluklar.pdf. adresinden 08.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Erginer, E., Erginer, A. & Bedir, G. (2009). Eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının akademik kökenleri ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 93-108.

Eroğlu, E. & Özkan, G. (2009). “Örgüt kültürü” ve “iletişim doyumu” ile bireysel özellikler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Bir uygulama örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 50-61.

Hickson, C. & Oshagbemi T. (1999). “The effect of age on the satisfaction of academics with teaching and research”, International Journal of Social Economics, 26(4), 537-544.

İnandı, Y., Tunç, B. & Uslu, F. (2013). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 219-238.

Karagözoğlu, G., Arıcı H., Bülbül S. & Çoker N. (1993). Türkiye’de öğretmen eğitim politikaları ve modelleri. Avrupa konseyi ülkeleri öğretmen yetiştirme politikaları ve modelleri toplantısı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Karcıoğlu, F. (2001). Örgüt kültürü ve örgüt iklimi ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2), 265-283.

Lacy, F. J. & Sheehan, B. A. (1997). Job satisfaction among academic staff: an ınternational perspective. Higher Education, 34(3), 305-322.

Machado-Taylor, M. de L., Soares, V. M., Ferreira, J. B. & Gouveia, O. M. R. (2011). What factors of satisfaction and motivation are affecting the development of the academic career in Portuguese Higher Education Institution? RAP- Rio de Janeiro, 45(1), 33-44.

Murat, G. & Çevik, E. İ. (2008). İç paydaş olarak akademik personel memnuniyetini etkileyen faktörlerin analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 1–18.

Okpara, J. O., Squillace M. & Erondu E. A. (2005). Gender differences and job satisfaction: A study of university teachers in the United States”, Women in Management Review, 20(3),177–190.

Özdağoğlu, G., Damar, M., Karapınar, İ., Tuncel, P., & Özler, C. (2016). Akademik personel memnuniyet çalışması için bir yazılım: Dokuz Eylül Üniversitesi örneği. International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya-TURKEY.

Özdemir, A. (2017). Üniversitelerin Türk idari teşkilatı içerisindeki yeri ve üniversite teşkilatı. İktisadiyat, 1(1), 171-192.

Öztürk, M. & Şahbudak, E. (2015). Akademisyenlikte iş doyumu. Journal of International Social Research, 8(40), 494-501.

Paksoy, H. (2007). Üniversitelerde akademik personelin iş memnuniyeti: Harran Üniversitesi örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 138-151. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10224/125709 adresinden 01.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Topçu, B., Saraçlı, S., Dursun, P. & Gazeloğlu, C. (2012). Akademisyenlerin yaşam kaliteleri üzerine bir çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 15-19.

T.C. Resmi Gazete (18.02.1982). Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Sayı: 17609. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Tekinsoy, M. A. & Mısır, M. B. (2012). Öğretim üyeliğine atanma sürecinin başlangıcı, ek koşullar ve jüri raporları. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(1), 351-382.

Turhan, M. & Erol, Y. C. (2017). Akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 281-296. DOI: 10.17679/inuefd.341708.

Tuzgöl-Dost, Ö. & Cenkseven, Y. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203-218. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4377/59981 adresinden 03.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515