The mediating role of stress on the relationship between organizational culture and dysfunctional attitudes: A field study

Mustafa Şeker, Ali Bayram, Nuh Mehmet Büyüksivaslıoğlu, Mustafa Reyhancan, Terekhin Vyacheslav, Bauyrzhan Botakarayev

Abstract


The main objective was to determine the correlation level of organizational culture of workers’ dysfunctional attitude and to research organizational stress’s mediating role in prediction. The sample consists of total 638 personnel in primary scholls in Kayseri (562 males and 76 females with an average age of 31-40). Demographic Information Form, dysfunctional attitude scale short form, organizational stress and culture scales were used. Mediating role was researched by structural equation modelling. School organizational culture statistically significantly predict worker’s dysfunctional attitudes and organizational stress.  Organizational stress statistically significantly predicts school worker’s functional attitude. It is found that organizational stress has a partial mediating role in school organizational culture and school workers’ dysfunctional attitudes. It is thought that school organizational culture become prone to worker’s dysfunctional attitude through organizational stress. In addition to effect of school organizational culture, it is observed that changes occurring for organizational stress sources are important in terms of causing dysfunctional attitudes. It is thought that, in this regard, existing study provides beneficial information by dealing with school organizational culture, organizational stress and workers’ dysfunctional attitudes together, contributing to related literature and helping experts of this topic. 


Keywords


Organizational culture; Dysfunctional attitudes; Organizational stress; Structural equation modelling; Stress

Full Text:

PDF

References


Akbaba Türkoğlu, S. (2013). Depresif bozukluğu olan kadın hastalarda çocukluk çağı ruhsal travmaları ve fonksiyonel olmayan tutumlarla ilişkisi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Akthar, B., & Uzma, M. (2014). Role of depressogenic dysfunctional attitudes and social support among patients with somatoform. Disorders, Int. J Rehabil. Sci, 11-17.

Akthar, B., Uzma, M. & Khalid, M.A. (2017). Personality traits and dysfunctional attitudes among patients with somatic symptom disorder in Pakistan. The International Journal of Indian Psychology, 5(1): 180-190.

Ayaz, N., & Batı, T. (2017). Turizm işletmelerinde örgütsel güven ve örgütsel stress ilişkisi: Mutfak departmanı işgörenleri örneği. Journal of Business Research-Türk, 9(1), 527-541.

Balyer, A., & Gündüz, Y. (2014). Examining education supervisors’ stress level they experience due to their duties. Education and Science, 39(174), 325-337.

Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator– mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51:1173–1182.

Baysal, A.C. (1981). Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar. İstanbul: Yalkın Ofset Matbaası.

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emergy, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.

Bellinggrath, S., Weigl. T. & Kudielka BM. (2009). Chronic work stress and exhaustion is associated with higher allostastic load in female school teachers. Stress, 12(1):37-48.

Bilgen, I., Yasar, H., Seker, M. & Buyuksivaslioglu, N.M. (2018). Examination of the effects of some variables in internal control and organizational stress management via multiple regression on perception of risk and uncertainty. Journal of Human Sciences, 15(1), 155-162.

Bilgin, M. (2001). Üniversite öğrencilerinde sosyotropik/otonomik kişilik özellikleri, yaşam olayları ve depresif belirtileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 12, (4) 273-282.

Boehlko, J. (2009). What are causes of stress?. Journal of Physiology, 45(2), 1-12.

Byrne, B.M. (2006). Structural equation modeling with EQS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates.

Cabi, E. (2016). Dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1229-1244.

Convay, C.C., Slavich, G.M. & Hammen, C. (2015). Dysfunctional attitudes and affective responses to daily stressors: separating cognitive, genetic, and clinical influences on stress reactivity. Cogn Ther Res, 39:366–377.

Cooper, L & Williams, S. (2002). Managing workplace stress. Canada: John Wiley&Sons Ltd.

Colak, M. (2017). Başarı odaklı kurumlardaki örgütsel stresin örgütsel yaratıcılık üzerine etkileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 799-812.

Dauber, D., Fink, G. & Yolles,M. (2012). A configuration model of organizational culture. Sage Open, 1-6.

Demir, N. (2007). Örgüt kültürü ve iş tatmini. İstanbul, Türkmen Kitabevi.

Denison, D.R. & Mishra, A.K. (1995). Towards a theory of organizational culture and elfectiveness. Organization Science, 6(2): 204-223.

Develi, A., Güğerçin, S., & İplik, E. (2017). Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları: Banka çalışanları örneği. Social Sciences Studies Journal, 3(2), 44-51.

Duy, B., (2003). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Eren, E. (2004). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul, Beta Basım.

Ertekin, Y. (1993). Stres ve yönetim. Ankara, TODAİE Yayınları.

Forand, N.R. & DeRubies, R.J. (2014). Extreme response style and symptom return after depression treatment: The role of positive extreme responding. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(3): 500-509.

Freeman, A., Beck, A.T., Davis, D. D., & Associates. (2004). Cognitive therapy for personality disorders (2nd Ed.), New York: Guilford Press.

Gökdağ, C. (2014). Otomatik düşünceler, fonksiyonel olmayan tutumlar ve mizaç ve karakter arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.

Gökgöz, H. & Nevin, A. (2014). Örgütsel stresin öğretim elemanlarının performansı üzerine etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Academic Review, 14 (4): 519-530.

Güçlü, N. (2003). Örgüt Kültürü. Kırgızistan- Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147–159.

Graaf, L.E., Roelofs, J. & Huibers, M.J.H. (2009). Measuring dysfunctional attitude scale (Form A) revised. Cognitive Therapy and Research, 33, 345-355.

Gülmez, M., & Kitapçı, O. (2008). Okul hizmet kalitesi ve bir uygulama. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1):165-186.

Güney, S. (2001). Yönetim ve organizasyon, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Haeffel, G.J., Abramson, L.N., Voelz, Z.R., Metalsky, G.I., Halberstadt, L., Dykman, B.M., Donovan, P., Hogan, M.E., Hankin, B.L. & Alloy, L.B. (2005). Negative cognitive styles, dysfunctional attitudes, and the remitted depression paradigm: a search for the elusive cognitive vulnerability to depression factor among remitted depressives. emotion, American Psychological Association, 5(3):343–348.

Hill, C.J. & Lynn, L.E. (2009). Public management: A three-dimensional approach. Washington DC Congressional Quarterly Press.

Hisli Şahin, N. & Durak Batıgün, A. (2016). Fonksiyonel olmayan tutumlar ölçeği kısa formu (FOTÖ-17) uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38):91-99.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.

İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim. Ankara: Beykent Üniversitesi Yayınevi

Kerqeli, A., Kelpi, M. & Tsigilis, N. (2013). Dysfunctional attitudes and their effect on depression. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 196-204.

Keskin, A. (2003). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ingilizceye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Koçel, T. (2018). İşletme yöneticiliği, 17. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Köknel, Ö. (1989). Depresyon, İstanbul: Altın Kitaplar Basımevi.

Ku, Y. (2017). A moderated mediation model of negative life events, dysfunctional attitudes, the cognitive triad and depressive symptoms. Journal of Depress Anxiety, 6(279), 2167-1044.

Luty, S.E., Joyce, P.R., Mulder, R.T., Sullivan, P.F. & McKenzie, J.M. (1999). The relationship of dysfunctional attitudes to personality in depressed patients. Journal of Affective Disorders, 54, 75-80.

Maccorquodale, K., & Meehl, P.E. (1948). On a distinction between hypothetical constructs and intervening variables. Psychological Review, 55,95–107.

MacKinnon, D.P., Krull, J.L. & Lockwood, C.M. (2000). Equivalence of the mediation, confounding ve suppression effects. Prevention Science, 1, 173–181.

MacKinnon, D.P., Lockwood, C.M., Hoffman, J.M., West, S.G. & Sheets, V. (2002). A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. Psychological Methods, 7, 83-104.

Otto, M.W., Teachman, B.A., Cohen, L.S., Soares, C.N., Vitonis, A.F. & Harlow, B.L. (2007) Dysfunctional attitudes and episodes of majör depression: Predictive validity and temporal stability in never-depressed, depressed, and recovered women. Journal of Abnormal Psychology, 116(3): 475-483.

Özdevecioğlu, M., Bulut, E.A., Çirli, Y., Gemici, T., Tozal, M. & Doğan, Y. (2003) Kadın ve erkek yöneticilerin yönetimi altındaki personelin motivasyon, stres ve iş tatmini farklılıklarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): 125-138.

Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., & Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. e-Journal of New World Sciences Academy, 496-506.

Pardini, J., Scogin, F., Schriver, J., Domino, M., Wilson, D. & LaRocca, M. (2014). Efficacy and process of cognitive bibliotherapy for the treatment of depression in Jail and prison inmates. Psychological Services, 11(2):141-152.

Pettigrew, A.M. (1979). On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4): 570-581.

Robbins, S. P. (2000). Managing today!, Prentice Hall Publications, 2 nd Ed., NJ.

Savaşır, I., & Batur, S. (2003). Depresyonun bilişsel-davranışçı tedavisi. I. Savaşır, G.Soygüt & E. Kabakçı (Editörler), Bilişsel-davranışçı terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Schein, E.H. (1992). Organizational culture and leadership. 2nd ed. San Francisco.

Shrout, P.E., & Bolger, N. (2002). Mediation in experimental and nonexperimental studies: new procedures and recommendations. Psychological Methods, 7, 422-445.

Sığrı, Ü., & Tığlı, M. (2006). Hofstede’nin “Belirsizlikten Kaçınma” kültürel boyutunun yönetsel- örgütsel süreçlere ve pazarlama açısından tüketici davranışlarına etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 24(1), 327-341.

Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş-temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (Fifth Edition). USA: Pearson Education, Inc.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, Ankara.

Theorell, T., Perski, A. & Åkerstedt, T. (1988). Changes in job strain in relation to changes in physiological state. Scand J Work Environ Health, 14, 189–196.

Tutar, H. (2004). Kriz ve stres yönetimi. Ankara, Seçkin Yayınevi.

Uzun, Ö. & Yiğit, E. (2011). Örgütsel stres ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine orta kademe otel yöneticileri üzerinde bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 181-213.

Völlink, T., & Bolman, C.A., Eppingbroek, A. & Dehue, F. (2013). Emotion-focused coping worsens depressive feelings and health complaints in cyberbullied children. Journal of Criminology, 1, 1-10.

Yahyagil, M.Y. (2004). Denison örgüt kültürü ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ampirik bir uygulama. Yönetim, 15(47) 53-76.

Yalçın, İ., & Bayram, A. (2014). Örgüt kültürünün kurumsal itibara etkilerinin tespit edilmesine yönelik bir araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(28), 105-133.

Yamuç, V. & Türker, D. (2015). Örgütsel stres kaynaklarının analizi: Bir üretim işletmesinde kadın ve erkek çalışanlar üzerine inceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 389-423.

Yıldırım, Y., Taşmektepligil, M.Y. & Üzüm, H. (2011). Kısa versiyon örgütsel stres ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması (geçerlilik ve güvenirlik çalışması). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1):103–108.

Yıng, X., Li, H., Jiang, S., Peng, F. & Lin, Z. (2014). Group Laziness: The effect of social loafing on group performance, Social Behaviour and Personality, 42(3), 465-472

Wang J, & Wang X. (2012). Structural equation modeling: Applications using Mplus: Methods and applications. West Susex: John Wiley & Sons; 5-9.

Ward, C.D. (2000). The impacts of quality improvement training on fear-anxiety in organizations. Journal of Industrial Technology, 16(4), 1-6.

Weissman, A.N. & Beck, A.T. (1978). Development and validation of the dysfunctional attitude scale: a preliminary investigation. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Toronto Ontario.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515