Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımının Matematiksel Düşünme Becerisi ve Kavram Yanılgıları Üzerindeki Rolü

Muhammet Faysal Akın, Aziz İlhan, Halil Coşkun Çelik

Abstract


Çalışmanın amacı matematik öğretiminde materyal kullanımının matematik öğretmen adaylarının matematiksel düşünme ve kavram yanılgılarına etkisini apartman sudokusu materyali yardımıyla incelemektir. Araştırma sözel veriler barındıran nitel türde bir çalışmadır. Araştırma Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde, ikinci ve dördüncü sınıflarında okuyan 52 matematik öğretmen adayıyla yürütülmüştür. İkinci sınıflarda 4 haftalık matematiksel düşünme becerilerini içeren uygulamalar yapıldıktan sonra Matematiksel Düşünme Becerilerini İnceleme Formu (MDBİF), dördüncü sınıflara 4 haftalık kavram yanılgısı eğitimi verildikten sonra Kavram Yanılgısı Formu (KYF) uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde matematik öğretmen adaylarının apartman sudokusu materyalinde bulunan işlem özelliklerinin farkına varabildiği, bu özellikleri problem çözme ve akıl yürütme süreçleriyle ilişkilendirdiği, genel anlamda kavram yanılgısının tanımını ve özelliklerini ifade edebildiği ve apartman sudokusu materyalindeki kavram yanılgılarını doğru bir şekilde tespit edebildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara birtakım önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Matematiksel düşünme, kavram yanılgısı, işlem becerisi, matematik eğitimi.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akıl Akademi, (2018). Apartman sudoku zeka oyunu. [https://www.akilakademi.com/urun/apartman-sudoku-zeka-oyunu/190] adresinden 12.05.2018 tarihinde erişilmiştir.

Alkan, H. ve Bukova Güzel, E. (2005). Öğretmen adaylarında matematiksel düşünmenin gelişimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 221-236.

Altıparmak, K. ve Özüdoğru, M. (2015). Hata ve kavram yanılgısı: Kesir ve parça bütün ilişkisi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1465-1483.

Ayyıldız, N., ve Altun, S. (2013). Matematik Dersine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Günlüklerinin Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 71-86.

Bakırcıoğlu, R. (2016). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü (2. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık

Baştürk, S. ve Dönmez, G. (2011). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik konusuyla ilgili kavram yanılgıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 225-249.

Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: An exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(5), 719–737.

Dane, A., ve Başkurt, H. (2012). İlköğretim 8.Sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 397-413.

Duran, N. (2005). Matematiksel düşünme becerilerine ilişkin bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dündar, H., ve Aksoy, N. (2010). Kavram analizi stratejisinin öğrencilerin kavram öğrenme başarısı ve hayat bilgisi dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 21, 1-27.

Hacısalihoğlu, H., Mirasyedioğlu, Ş. ve Akpınar, A. (2003). Matematik Öğretimi: Matematikte Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Henderson, P. B., Marion, B. Fritz, S. J., Riedesel, C., Hamer, J., Scharf, C., et al. (2002). Materials development in support of mathematical thinking. https://cs.geneseo.edu/~baldwin/math-thinking/iticse2002-paper.pdf adresinden 06.05.2018 tarihinde edinilmiştir.

Kılıç, H., Pekkan, Z. T., ve Karatoprak, R. (2013). Materyal kullanımının matematiksel düşünme becerisine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544-556.

Kutluca, T., ve Akın, F. (2013). Somut materyallerle matematik öğretimi: Dört kefeli cebir terazisi kullanımı üzerine nitel bir çalışma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 48-65.

Liu P. H (1996). Do teachers need to incorporate the history of mathematics in their teaching? The Mathematics Teacher, 96(6), 416-421.

Mason, J., Burton, L., ve Stacey, K. (2010). Thinking Mathematically (Second Edition). London: Prentice Hall, Pearson Education Limited.

Moralı, S., Köroğlu, H., ve Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 161-175.

Okur, M., ve Gürel, Z.Ç. (2016). Ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 922-952.

Özdemir, B. K., Bayraktar, R., ve Yılmaz, M. (2017). Sınıf ve ortaokul matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarına ilişkin açıklamaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 284-305.

Sarwadi, H.R.H, & Shahrill, M. (2014). Understanding students' mathematical errors and misconceptions: The case of year 11 repeating students. Mathematics Education Trends and Research, 2004(1), 1-10.

Sevgen, B. (2002), Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, 16-18-Eylül-2002, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Tall, D.(1995). Cognitive Growth in Elementary and Advenced Mathematical Thinking. Proceedings of the International Conference for the Psychology of Mathematics Education, Recife, Brazil: I, 161-175.

Taşdan, B. T. (2014). Matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerini matematiksel düşünmeyi destekleme bağlamında geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim tasarımı. (Yayımlanmamış doktora tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tuncay, H. A. (2015). Matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Yenilmez, K., & Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (2), 461-483.

Yıldırım, D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin geometri problemlerindeki matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yılmaz, Z., ve Yenilmez, K. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram yanılgıları (Uşak ili örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 269-290.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515