Okul Yöneticilerine Göre Eleştirel Düşünme Becerisinin Okul Kültürüne Katkısı

Abdullah Balıkçı

Abstract


Okullarda eleştirel düşünmeye dayalı bir kültür oluşturma, önemli bir noktadır. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin belirtilen bağlantıyı kurma noktasındaki düşünceleri, uygulamaları onların deneyimlerinden hareketle anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ve fenomenolojik desen çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, dokuz okul müdürüdür. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ve kartopu örnekleme kullanılmıştır.  Verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Güvenirlik geçerlik aşamasında ise üçgenleme, katılımcı doğrulaması, araştırmaya uygun ve yeterli katılım, uzman değerlendirmesi ve zengin tanımlama stratejilerinden yararlanılmıştır. Araştırmaya göre, eleştirel düşünme; hem bireysel hem de mesleki anlamda gelişme için önemli bir etkendir. Mevcut sistemde eleştirel düşünme becerisine yönelik kültür oluşturmada teori le uygulama arasında uyumsuzluk vardır.  Çeşitli faaliyetlerle öğrencilere eleştirel düşünme kazandırılmaya çalışılmaktadır. Eleştirel düşünme çerçevesinde okul kültürü oluşturmada okul yöneticisinin rol model olması beklenmektedir. Bu beceri süreç içinde kazandırılmalıdır. Mevzuatta eleştirel düşünmeyi bir okul kültürü meselesi ele alacak şekilde düzenlemeler yapılması önerilebilir.

 


Keywords


Eleştirel düşünme, okul, okul yöneticisi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Arslan, M. (2001). Yönetim ve organizasyonun bazı temel kavramlar. Yönetim ve organizasyon (S. Güney, Çev. Ed.) (s. 177-188). Ankara: Nobel.

Balıkçı, A. (2016). Bürokrasi ve gündelik hayat bağlamında okul müdürlüğünün incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bolay, S. H. (2009). Felsefe doktrinleri ve terimleri sözlüğü. Ankara: Nobel.

Cevizci, A. (2010). Eğitim sözlüğü. Ankara: Say Yayınları.

Christensen, L.B., Johnson, R.B. ve Turner, L.A. (2015). Nitel ve karma yöntem araştırmaları (M. Sever, Çev.), (A. Aypay, Çev. Ed.) Araştırma yöntemleri desen ve analiz (s. 400-433). Ankara: Anı.

Çevik, A. Köse, A. (2017). Öğretmenlerin okul kültürü algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelemesi. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 996-1014 .

Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 76(8), 597–604.

Deal, T. E., Peterson, K. D. (1990). The principal's role in shaping school culture. U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement, ERIC Number: ED325914.

Facione, P. A. (2000). The disposition toward critical thinking: its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. lnformal Logic, 20(1), 61-84.

Facione, P. A. (2015). Thinking: what it is and why it counts. Insight assessment. Measured Reasons LLC, 1-30. ISBN 13: 978-1-891557-07-1.

Fourie, E. (2018). The impact of school principals on implementing effective teaching and learning practices, International Journal of Educational Management, 32(6), 1056-1069. https:// doi.org/10.1108/IJEM-08-2017-0197

Godfrey, D. (2016). Leadership of schools as research-led organisations in the English educational environment: cultivating a research-engaged school culture. Educational Management Administration & Leadership, 44(2), 301–321, DOI: 10.1177/1741143213508294

Gomez, M. O., Marcoulides, G. A., Heck, R. H. (2012) "Examining culture and performance at different middle school level structures", International Journal of Educational Management, 2(2), 205-222. https://doi.org/10.1108/09513541211202004

Halpern, D. F. (1993). Assessıng the effectıveness of critical-thinking instruction. The Journal of General Education, 42(4), 238-254.

Hindle, T. (2014). Yönetimde çığır açan gurular (Ü. Şensoy, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Okullarda kültür ve iklim. (M. Şişman, Ş. Uysal, Çev.), S.Turan (Çev. Ed.), Eğitim yönetimi: teori, araştırma ve uygulama (s. 163-201). Ankara: Nobel.

Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Lennon N. K. (2014). How professors ınfuse critical thinking into college courses. (Doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. UMI Number: 3645747

McEwan, E. K. (2018). Etkili okul yöneticilerinin on özelliği (N. Cemaloğlu, Çev. Ed.). Ankara: PegemA.

Marin, L. M., Halpern, D. F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: explicit instruction produces greatest gains. Thinking Skills and Creativity, 6, 1-13.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.), (S.Turan, Çev. Ed.). Nitel araştırma yöntemleri (s. 85-111). Ankara: Nobel.

Miles, M. B. ve Huberman A. M. (2015). Veri toplamaya odaklanmak ve veri toplamayı sınırlamak: anlamlı bir başlangıç (D. Örücü, Çev.), (S. Akbaba Altun, A. Ersoy, Çev. Ed.) Nitel veri analizi (s. 16-39). Ankara: PegemA.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.php?ara=2 adresinden 31.08.2018 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Mitchell, J. T., Willower, D. J. (1992). Organizational culture in a good high school. Journal of Educational Administration, 30(1), 6-16. https://doi.org/10.1108/09578239210008781

Neuman, L.W. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri, (S. Özge, Çev.). İstanbul:Yayın Odası.

Nutov, L., Hazzan, O. (2014). "An organizational engagement model as a management tool for high school principals", Journal of Educational Administration, 52(4), 469-486. https:// doi.org/10.1108/JEA-12-2012-0132.

Osiname, A. T. (2018). Utilizing the critical inclusive praxis: the voyage of five selected school principals in building inclusive school cultures. Improving Schools, 21(1), 63–83. DOI: 10.1177/1365480217717529

Owens, M. A. (2010). Creating a successful professional culture: reorganizing to rebuild a challenging school. Journal of Cases in Educational Leadership , 13(4), 1 –10. DOI: 10.1177/1555458910377785

Pan, H. L. W., Nyeu, F. Y., Cheng, S. H. (2017). Leading school for learning: principal practices in Taiwan, Journal of Educational Administration, 55(2), 168-185. https:// doi.org/10.1108/JEA-06-2016-0069

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma tasarımı. B. Tarman ve M.F. Yiğit, (Çev.), M. Bütün, S. B. Demir (Çev. Ed.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (209-258). Ankara: PegemA.

Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

Raymond, L. Y. K. (2016). Teachers’ beliefs, confidence and practice and students’ achievement in cultivating critical thinking in primary music education in Hong Kong. (Doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses. ProQuest Number:10267915.

Renchler, R. (1992). Student motivation, school culture, and academic achievement. ERIC Clearınghouse On Educatıonal Management University of Oregon, Book Number 0-86552-116-6.

Rimiene, V. (2002). Assessing and developing students’ critical thinking. Psychology Learning and Teaching, 2(1), 17-22.

Sabancı, A., Şahin, A. Sönmez, M. A. Yılmaz, O. (2017). Views of school managers and teachers about school culture. E-International Journal of Educational Research, 8(1), 28-45. DOI: 10.19160/5000186332

Sağlam, A.Ç. ve Büyükuysal, E. (2013). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve buna yönelik engellere ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 258-278. ISSN: 1303-5134.

Sezen-Yüksel, N. Sarı-Uzun, M., ve Dost, Ş. (2013). Matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) (1), 393-403.

Wagner, A. T., Harrison, C. Vogel, L. C. (2016). Cultures of learning in effective high schools. Educational Administration Quarterly , 52(4), 602 –642. DOI: 10.1177/0013161X16644957

Walter, C. Walter, P. (2018). Is critical thinking a mediator variable of student performance in school? Educational Research Quarterly, 41(3), 3-24.

Westhuizen, P. C., Oosthuizen, I. Wolhuter, C.C. (2008). The relationship between an effective organizational culture and student discipline in a boarding school. Education and Urban Society, 40(2), 205-225. Corwin Press, Inc.10.1177/0013124507303992.

Westhuizen, P. C. V., Mosoge, M. J., Swanepoel, L. H. Coetsee, L. D. (2005). Organizational culture and academic achievement in secondary schools. Education And Urban Society, 38(1), 89-109. DOI: 10.1177/0013124505279959.

Yeşilpınar, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin öğretimine yönelik yeterliklerine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, B. (2017). Sınıf öğretmen adaylarının eleştirel düşünme ve Yanal düşünme eğilimleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515