‘Web of Science’ Veri Tabanında Fen Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisi Konulu Çalışmaların Değerlendirilmesi

Fatma Şaşmaz Ören, Kübranur Sarı

Abstract


Çalışmanın amacı, ‘Web of Science’ (WOS) veri tabanındaki fen eğitimi üzerine yapılan araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin ele alındığı çalışmaların bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesidir. Bu amaçla ele alınan çalışmalar; yıl, yöntem çeşidi, örneklem büyüklüğü, bağımlı/bağımsız değişkenler, ülkeler bazında katılımcı özellikleri, söz konusu strateji ile birlikte kullanılan yöntem ve teknikler ve ders/konu/ünite açısından durum değerlendirmeye yönelik içerik analizi ile incelenmiştir. Bu doğrultuda ‘Web of Science’ veri tabanında konuya ilişkin en fazla yayının çıktığı 10 dergi belirlenerek belirli ölçütler dâhilinde tarama yapılmış ve toplam 112 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilen makalelerden elde edilen veriler, frekansa dayalı olarak yorumlanmış, tablo ve grafikler ile görselleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında; son yıllarda konuya ilişkin yapılan çalışmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalarda genellikle nicel yöntemin kullanıldığı tespit edilmiştir ve bununla beraber nitel ve karma ağırlıklı çalışmaların da sayısının giderek arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, örneklem büyüklükleri açısından araştırmalarda büyük oranda 1-29 ve 30-59 kişi sayısı ile çalışıldığı görülmüştür. Bununla birlikte ilk ve orta öğretim öğrencileri üzerinde daha çok araştırma yapıldığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin çalışıldığı bu makalelerde, genellikle rehberli araştırma ve laboratuvara dayalı araştırmaların kullanılma oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları, ders/konu/ünite bazında bakıldığında ise en sık laboratuar uygulamaları ile çalışmaların gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin fen eğitiminde yaygın bir şekilde kullanıldığı ifade edilebilir. Bu sonuçlar doğrultusunda söz konusu çalışmanın konuyla ilgilenen araştırmacılara yarar sağlayacağı düşünülmektedir.


Keywords


Fen eğitimi, araştırmaya dayalı öğrenme stratejisi, web of science

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akpullukçu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi.(Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Akpullukçu, S. ve Günay, Y. (2013). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 67-89.

Aksoy, H.H. ve Elmacı, D., 2008, örneklem seçimi ve hesaplaması [Online], 80.251.40.59/Education.Ankara.Edu.Tr/Aksoy/Eay/Eay/B0506/Delmaci.Doc [Ziyaret Tarihi: 2 Mayıs 2018].

Alkan Dilbaz, G. (2013). Araştırma temelli öğrenmenin tutum, akademik başarı, problem çözme ve araştırma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin.

Aydede, M. N., ve Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.

Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E. ve Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Journal of Research in Education and Technology, 5(3), 12-23

Banilower ER, Boyd SE, Pasley JD, Weiss IR (2006). Lessons from a Decade of Mathematics and Science Reform. A Capstone Report on the Local Systemic Change through Teacher Enhancement Initiative, Chapel Hill, NC: Horizon Research. www.pdmathsci.net/reports/capstone.pdf (erişim tarihi 8 Haziran 2018).

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Çalışkan, H. (2008). Eğitimcilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 153-170.

Çalışkan, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 57-70.

Çalışkan, H., ve Turan, R. (2008). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 603-627.

Demirci, N. (2015). Fen bilimleri dersinde üst bilişsel araştırmaya dayalı öğrenmenin dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve üst bilişsel süreçlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Dinçer, S. (2018). Eğitim bilimleri araştırmalarında içerik analizi: Meta-analiz, Meta-sentez, betimsel İçerik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.

Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.

Duran, M. (2016). Araştırmaya dayalı öğrenme temelli geliştirilen rehber materyalin 6. sınıf öğrencilerinin fen öğrenme yeterliği üzerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(1), 85-110.

Duran, M., ve Dökme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills. Eurasia Journal Of Mathematics, Science & Technology Education, 12(12), 2887-2908.

Erdoğdu, F., ve Özbey, F. (2013). Information technology teachers' practices regarding mainstreaming students. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 60-85.

Gurbetoğlu, A. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Http://Agurbetoglu.Com/Files/3-%20ara%C5%9etırma%20s%C3%9crec%C4%B0.Pdf Erişim Tarihi: 3 Nisan 2018.

Güneş, M. H., Şener, N., Germi, N. T. ve Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde labo- ratuar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11.

Havuz, A. C., ve Karamustafaoğlu, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 233-247.

Humphrey, S. E. (2011). What Does A Great Meta-Analysis Look Like?. Organizational Psychology Review, 1(2), 99–103.

Karapınar, A. (2016). Sorgulamaya dayalı öğrenme ortamının öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri, sorgulama becerileri ve bilimsel düşünme yetenekleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Kaya, G., ve Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300-318.

Kelley, T. R. ve Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3(1), 11. DOI 10.1186/s40594-016-0046-z

Kirschner, P. A., Sweller, J., ve Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis Of The Failure Of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, And Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.

Korkmaz, H. (2013). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kim fen öğretmenlerinin eğitimcisi olmaktadır? Bir karşılaştırma çalışması. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 1, 256-270.

Lu, J., Bridges, S. ve Hmelo-Silver, C. (2014). Problem-Based Learning. In R. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 298-318). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139519526.019

Lumpe, A. T., Czerniak, C. M., ve Haney, J. (1999). Supporting the implementation of inquirybased elementary science programmes: Setting the stage for local reform. Electronic Journal of Science Education, 3(4). http://ejse.southwestern.edu/article/view/7616/5383. Erişim Tarihi: 8 Haziran 2018.

Mbanefo, M. C. ve Eboka, O. C. (2017). Acquisition of Innovative and Entrepreneurial Skills in Basic Science Education for Job Creation in Nigeria. Science Education International, 28(3), 207-213.

McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. Perfusion, 30(7), 537-542.

MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar Ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. [Çevrim-İçi: Https://Ridvansoydemir.Wordpress.Com/2013-Fen-Bilimleri-Ogretim-Programi/], Erişim Tarihi: 23 Şubat 2018.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). İlkokullar Ve Ortaokullar Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. 26.05.2018 Tarihinde Adresinden Edinilmiştir

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry‐based science instruction—what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 47(4), 474-496.

Otto, C. A., Everett, S. A., Moyer, R. H., ve Zitzewitz, P. W. (2011). Using A State Teacher Certification Test To Assess An Inquiry-Based Science Education Program. International Journal Of Science And Mathematics Education, 10(3), 531-552.

Özen, Y., ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştirmalarinda evren-örneklem sorunu/population-sampling issue on social and educational research studies. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.

Özfidan, B., Cavlazoğlu, B., Burlbaw, L., & Aydın, H. (2017). Reformed Teaching and Learning in Science Education: A Comparative Study of Turkish and US Teachers. Journal of Education and Learning, 6(3), 23-30.

Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., Petrović, V. M. ve Jovanović, K. (2016). Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. Computers & Education, 95, 309-327.

Rachmawati, E., Prodjosantoso, A. K. ve Wilujeng, I. (2019). Next Generation Science Standard in Science Learning to Improve Student’s Practice Skill. International Journal of Instruction, 12(1), 299-310. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12120a

Ramnarain, U., ve Schuster, D. (2014). The pedagogical orientations of south african physical sciences teachers towards inquiry or direct instructional approaches. Research İn Science Education, 44(4), 627-650.

Riffe, D., Lacy, S. ve Fico, F. (2014). Analyzing media messages: Using quantitative content analysis in research (3rd ed.). New York, NY: Routledge.

Riga, F., Winterbottom, M., Harris, E., ve Newby, L. (2016). Inquıry-based scıence educatıon. Science Education: An International Course Companion, 247-261.

Sadeh, I., ve Zion, M. (2012). Which type of inquiry project do high school biology students prefer: open or guided?. Research İn Science Education, 42(5), 831-848.

Schram, A. B. (2014). A mixed methods content analysis of the research literature in science education. International Journal of Science Education, 36(15), 2619-2638.

Şahin, F. ve Sağlamer Yazgan, B. (2013). Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sakarya University Journal Of Education, 3(3), 107-122.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.

Ucar, S., ve Trundle, K. C. (2011). Conducting Guided İnquiry İn Science Classes Using Authentic, Archived, Web-Based Data. Computers & Education, 57(2), 1571-1582.

Yıldırım, M. ve Türker Altan, S. (2017). Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (38), S. 71-89.

Yurt, Ö., ve Ömeroğlu, E. (2013). 60-72 Aylık çocuklar için bilim öğrenmeyi değerlendirme testi’nin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 3.

Zhai, J., Jocz, J. A., & Tan, A. L. (2014). ‘Am I Like a Scientist?’: Primary children's images of doing science in school. International Journal of Science Education, 36(4), 553-576.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515