Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanterinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Neslihan Yaman, Müge Yukay Yüksel

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Bavolek, S. J. & Keene, R. G. tarafından 1999 yılında istismar edici çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmeye yönelik geliştirilen (Bavolek & Keene, 2001) Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanteri’nin (Adult-Adolescent Parenting Envantory- AAPI-2) Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Araştırmanın katılımcıları, 18 yaş üstü 453 (348 kadın, 105 erkek) kişiden oluşmaktadır. Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanteri (YEEE), 40 maddeli, beşli Likert tipi bir ölçme aracıdır. Çalışmada, envanterin geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesinde doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağımlı geçerlik, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, madde analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analizler SPSS 21 paket programı ve Mplus 6.12 ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatiksel analizler neticesinde, araştırma bulgularının envanterin geçerlik ve güvenirliğini desteklediği ve istismar edici ebeveyn tutumlarının belirlenmesinde Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanterinin uygun bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir.


Keywords


İstismar; Ebeveyn tutumu; Çocuk yetiştirme; Geçerlik ve Güvenirlik

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Allen, J. N. (2011). Development of an evidence-based parent-training program aimed at preventing child abuse and neglect. Spalding University/The School of Professional Psychology, Louisville/Kentucky.

Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi.

Bavolek, S. J. & Keene, R. G. (2001). Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI-2): Administration and development handbook. Park City, UT: Family Development Resources.

Bavolek, S. J. & Keene, R. G. (2005). AAPI online development hand- book: The Adult-Adolescent Parenting Inventory (AAPI-2): Assessing high-risk parenting attitudes and behaviors. Park City, UT: Family Development Resources.

Belsky, J. (1993). Etiology of child maltreatment: A developmental-ecological analysis. Psychological Bulletin, 114, 413-434.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research series. New York: The Guilford Press.

Butchart, A. & Kahane, T. (2006). “Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence.” World Health Organization and International Society for prevention of child abuse and neglect. [Online] Retrieved on 11 March-2018, at URL: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Cicchetti, D. & Toth, S. L. (2000). Developmental processes in maltreated children. In D. J. Hansen (Ed.), Motivation and child maltreatment: Volume 46 of the Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

Cowen, P.S. (2001). Effectiveness of parent education intervention for at-risk families. Journal for the Society of Pediatric Nurses, 6(2), 73-82.

Duke, M. E., Elzeftawy, E. & Spies, M. D. (2015). “Program Evaluation of Clark County Department of Family Services, Parenting Project. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. [Online] Retrieved on 25 August-2018, at URL: http://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/2842

Hecht, D. B. & Hansen, D. J. (2001). The environment of child maltreatment: Contextual factors and the development of psychopathology. Aggression and Violent Behavior, 6, 433-457.

Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods. 6(1), 53-60.

Hurley, K. D., Huscroft-D’Angelo, J., Trout, A., Griffith, A. & Epstein, M. (2014). Assessing parenting skills and attitudes: A review of the psychometrics of parenting measures. Journal of Child and Family Studies, 23, 812-823.

Kaplan, S., Pelcovitz, D. & Labruna V. (1999). Child and adolescent abuse and neglect research: A review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(10), 1214-1222.

Kırca, C. (2006). İlköğretim ilk kademedeki öğrencilerin anne babalarının cinsel istismarı önleme programlarına yönelik tutumları. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Munro, B. H. (2005). Statistical methods for health care research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

O’Conner, T. G. (2002). Annotation: The ‘‘effects’’ of parenting reconsidered: Findings, challenges, and applications. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(5), 555–572.

Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt.

Pekdoğan, S. (2017). İstismar farkındalık ölçeği ebeveyn formu: Ölçek geliştirme çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 62, 173-185.

Polat, O. (2001). Çocuk ve şiddet. İstanbul: Der Yayınları.

Polat, O. (2007). Tüm boyutlarıyla çocuk istismarı 1- Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Reed-Perricone, K. (2003). Parent-focused sexual abuse prevention program: A look at familial risk factors. Pace University, Department of Psychology, New York.

Robbers, M. L. (2008). The Caring Equation: An intervention program for teenage mothers and their male partners. Children & Schools, 30, 37-47.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lisrel uygulamaları, Ankara: Ekinoks.

Tabachnick, B. G. & Fidell L. S. (2001) Using multivariate statistics. Needham Heights: Allyn & Bacon.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Ünal, F. (2008). Ailede çocuk istismarı ve ihmali. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 9-18.

Xie, Q., W. Qiao, D. P. & Wang, X. L. (2015). Parent-involved prevention of child sexual abuse: A qualitative exploration of parents’ perceptions and practices in Beijing. Journal of Child and Family Studies. 25, 999–1010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515