Sınıf Öğretmenlerinin İngilizce Öğretim Becerileri Bağlamında İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan

Abstract


Bu çalışma İngilizce öğretmeni bulunmayan ilkokullardaki sınıf öğretmenlerinin İngilizce öğretim becerilerini geliştirmek üzere ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, Ankara ilinde ilkokullarda görev yapan ve okullarında İngilizce öğretmeni bulunmayan 148 sınıf öğretmeninden veri toplanmıştır. Veriler katılımcıların İngilizce yeterlik düzeylerini kendi algıları doğrultusunda tespit edebilmek amacıyla İngilizce Dil Yeterliği Öz Değerlendirme Formu (Avrupa Konseyi, 2018) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan bir form ile toplanmıştır. Toplanan verilerle İngilizce öğretim sürecinde yaşanabilecek zorluklar ile ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin İngilizce yeterliliklerinin düşük olması yaşanan en büyük sorun olarak belirtilirken, en çok ihtiyaç duyulan destek ise yeterli ve işlevsel materyal gereksinimi olarak tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ihtiyaçlarına dayalı olarak verilecek yeterli destekle, İngilizce öğretmeni açığının azalmasına ve etkili İngilizce derslerinin verilmesine katkı sağlanacaktır.

Keywords


Çocuklara yabancı dil öğretimi, ihtiyaç analizi, sınıf öğretmenlerinin İngilizce öğretim becerileri

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Avrupa Konseyi (2018). İngilizce dil yeterliği öz değerlendirme formu. 05 April 2018 retrieved from

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/european-language-levels-self-assessment-grid

Bayyurt, Y. (2013). 4+4+4 Eğitim sisteminde erken yaşta yabancı dil eğitimi (Foreign Language Learning for Young Learners in 4+4+4 Education System). Sarıçoban, A. & Öz, H. (Eds.), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri (Proceedings of the 1st National Workshop on Foreign Language Education) (s. 115- 125). Ankara: Hacettepe University Publishing House. Berry ve Mindes (1993).

Brinton, D. M. (2001). A theme-based literature course: Focus on the city of angels. In J. Murphy & P. Byrd (Eds.), Understanding the courses we teach: Local perspectives on English language teaching (s. 281–308). Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Brinton, D., M. Snow, & M. Wesche (2003). Content-based second language instruction. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

British Council (2013). Türkiye’deki devlet okullarında İngilizce dilinin öğretimine ilişkin ihtiyaç analizi. Ankara: Mattek Matbaacılık.

Butler, Y. G. (2004). What level of English proficiency do elementary school teacher need to attain to teach EFL? Case studies from Korea, Taiwan, and Japan. TESOL Quarterly, 38(2), 245-278.

Caine, R. N., & Caine G. (1991). Making connections (Teaching and The Human Brain). USA: Banta Company.

Education First (2017). EF English proficiency index. 04 July 2018 retrived from https://www.ef.com.tr/epi/regions/europe/turkey/

Ergin, İ., Akseki, B. & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet için eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.

European Commission/EACEA/Eurydice (2017). Key data on Teaching Languages at School in Europe- 2017 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı: mevcut durum ve öneriler. Ankara.

Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Karcı, C. & Akar Vural, R. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda zorunlu İngilizce dersinin yürütülmesine ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 593-607.

Kawanami, S. & Kawanami, K. (2012). A needs analysis: How teachers perceive teacher training for english education at elementary schools. Let Kyushu- Okinawa Bulletin, 12, 29-43.

MEB (2013). İlköğretim kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce dersi (2-8 sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2016). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. 22 June 2018 retrived from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160616-1.htm

MEB (2018). İngilizce dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 2-8. Sınıflar). Ankara.

MEB İstatistik (2018). Mevcut İngilizce öğretmeni sayıları ve ihtiyarcı. MEB İstatistik Genel Müdürülüğü.

Mebpersonel (2018). 2018 Şubat öğretmen atamaları öncesinde branş branş açık sayıları belli oldu. 04 July 2018 retrived from http://www.mebpersonel.com/ogretmen-atamalari/2018-subat- ogretmen- atamalari- oncesinde-brans-brans-acik-sayilari-belli-oldu-h220266.html

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nikolov, M. & Mihaljevic Djigunovic, J. (2011). All shades of every color: An overview of early teaching and learning of foreign languages. Annual Review of Applied Linguistics, 31, 95-119.

Nunan, D. (2003). The impact of English as a global language on educational policies and practices in the Aisa-Pacific region. TESOL Quarterly, 37(4), 589-613.

Resmi Gazete (2012). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 18 July 2018 retrived from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120721-9.htm

Seedhouse, P. (1995). Needs analysis and the General English classroom. ELT Journal, 49(1), 59-65.

Şad, S. N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki yeterlilik algılarının ve isteklilik düzeylerinin incelenmesi. 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ, 1023-1028.

Şevik, M. (2009). İlköğretim birinci kademede yabancı dil öğretimi ve sınıf öğretmenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 377-401.

West, R. (1994). Needs analysis in language teaching. Language Teaching, 27 (1), 1-19.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YÖK (2018). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı. 18 July 2018 retrived from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515