Sosyal Değişmenin Değerler Üzerindeki Etkisinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Ayşegül Çelik

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal değişme ve değerler arasındaki ilişki konusunda görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada öğretmenlerin sosyal değişmenin değerler üzerindeki etkisine yönelik görüşleri incelendiği için nitel model kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal değişmenin değerler üzerindeki etkisine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla hazırlanan görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemi içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilmiş farklı devlet okullarında çalışan ve lisans eğitimlerinde Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme dersi almış olan kadın ve erkeklerden oluşan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmenleri sosyal değişimin değerler üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu vurgulamışlardır.

 

 


Keywords


Anahtar Sözcükler: Değerler, Sosyal Değişme, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Abay, A. R. & Demir Atilla, S. (2014). Belli parametrelere göre kuşaklararası sosyal değişme. (Aile değerleri üzerine bir karşılaştırma). Akademik İncelemeler Dergisi. 9 (1). 125-151.

Ata, B. (2017). Bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Bahri Ata (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Avcı, A. A., İbret, B. Ü. & Karasu Avcı, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik görüşleri. İlköğretim Online. 16 (4), 1558-1574.

Balcı. A. F. & Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 14 (1), 195-213.

Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemler nvivo ile nitel veri analizi, örnekleme, analiz, yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Büyüköztürk. Ş., Kılıç Çakmak. E., Akgün. Ö. vd.(2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can Aran, Ö.& Demirel, Ö. (2013). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences. 12 (46), 151-168.

Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 9 (2), 27-50.

Erkal, M. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der yayınları .

Fichter, J. (2002). Sosyoloji nedir?, Nilgün Çelebi (Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Güleç, V. (2018). Aile ilişkilerinin sosyal medyayla birlikte çöküşü. Yeni Medya elektronik Dergisi. 2(2), 105-120.

Horton, P. B. & Hunt, C. L. (1976). Sociology . Tosho Printing Co

İbret, B. Ü., Karasu Avcı, E. Karabıyık, Ş. vd. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlerin öğretiminde edebi ürünlerin kullanımı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9, 104-124.

Kurtoğlu, F. S. (2017). Aşık Veysel’in şiirlerini değerler eğitimi açısından okumak. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi. 83, 101-123.

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) .1 Şubat 2018 tarihinde erişildi. (http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20BİLGİLER%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI%20.pdf

Merrıam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Nisbet, R. (1972). "Introduction: The problem of social change", social change. (Ed. R. Nisbet). New York: Harper And Row Press.

Özdemir, M. S. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (1), 85-110.

Özdemir, Ç. M. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5 (2), 185-198.

Özkalp, E. (2009). Sosyolojiye giriş. Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.

Tay, B. Durmaz, F. Z. & Şanal, M. (2013). Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin değer ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. GEFAD. 33(1), 67-93.

Yaylacı, A. F. & Beldağ, A. (2017). Değerler eğitimi ve güncel tartışmalar: Gazete haberlerine ilişkin bir eleştirel söylem analizi. Sakarya University Journal of Education. 8 (1), 139-155.

Yıldırım, A.&Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, Ö. E., Çengelci, T. & Karaduman, H. (2013). Teknolojinin değerlere yansıması konusunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 4 (1), 73-96.

Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. 8 (19), 207-223.

Yiğittir, S. & Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13 (2), 49-73.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515