Ebeveyn Bakış Açısıyla Oyun: Çukurca İlçesi Örneği

Esra Demir Öztürk

Abstract


Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin oyuna ilişkin bakış açılarının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Hakkâri–Çukurca ilçesinde ikamet eden toplamda 137 ebeveyn oluşturmaktadır. Nitel yöntemde yapılan bu araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ebeveynlerin oyunu eğlence olarak gördükleri ve çocuklar için de oyunun eğlence anlamına geldiğini düşündükleri, oyunun en çok çocuklar tarafından oynandığı, oyun araçları olarak çocukların oyuncakları tercih ettikleri, çocukların oyun ile eğlenerek öğrendikleri ve oyun paylaşımlarının en çok kardeşlerle yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ebeveynlerin gün içerisinde çocuklarla geçirdikleri sürenin yarım saat ile iki saat arasında olduğu, çocuklarıyla günlük zamanı oyun aktiviteleriyle geçirdikleri ve oyun faaliyetlerini etkileyen en önemli faktörün teknolojik araç-gereçlerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 


Keywords


Oyun, Gelişim, Oyuna Bakış, Kültür, Nitel Yöntem

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbulut, N. & Kartopu, E. (2004). Çocuk ve televizyon. Çoluk Çocuk Dergisi, 40, 22-24.

Aral, N. & Doğan Keskin, A. (2018). Ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş döneminde teknolojik alet kullanımının incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 5(2),317–348.

Arnas, A. Y. (2005). 3- 18 yaş grubu çocuk ve gençlerin interaktif iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET, 4(4), 59-66.

Budak, O. (2017). Dijital çocuk oyunlarına çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlerinin ve annelerin bakış açısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13),158-172.

Bundy, A. C. (1997). Play and playfulness: what to look for. St Louis: Mosby.

Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz (A. Aypay, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Cinel, N. Ö. (2006). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 3-6 yaş grubu çocuğu olan anne babaların oyuncak ve oyun materyalleri hakkındaki görüşlerinin ve bu yaş grubu çocukların sahip oldukları oyuncak ve oyun materyallerinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Clark, A. & Moss, P. (2001). Listening to young children: the mosaic approach. London: National Children’s Bureau for the Joseph Rowntree Foundation.

Clevenger, M. T.(2016). Preservice Teachers’ Beliefs About Play in Kindergarten, Unpublished Doctorate Thesis, University of South Carolina.

Demir Öztürk, E. ve Kuru G. (2018). Ebeveynlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi (Çukurca ilçesi örneği). Turkish Studies, 13(27), 547-558.

Demir, E. (2016). Views of grandfathers about games played by today’s children and their childhood games. International Journal of Innovative Research in Education, 3(4), 167-173.

Durmuşoğlu Saltalı, N. & Arslan, E. (2012). Ebeveyn Tutumlarının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal yetkinlik ve İçe Dönüklük Davranışını Yordaması. İlköğretim Online, 11(3), 729-737.

Durualp, E. & Aral, N. (2015). Oyunun gelişimi ve türleri. (A.B. Aksoy, Ed). Her yönüyle okul öncesi eğitim - 7 Okul öncesi eğitimde oyun. (ss.31-54). Ankara: Hedef CS.

Elkind, D. (1996). Çocuk ve toplum. Gelişim ve eğitim üzerine denemeler. (Demet Öngen, Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Erbay, F. & Durmuşoğlu Saltalı, N. (2012). Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve Annelerin Oyun Algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 249-264.

Göncü, A., Tuermer, U., Jain, J. & Johnson, D. (1999). Children’s play as cultural activity. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Guerney, L. & Ryan, V. (2013) Group Filial Therapy. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Güven, S. (2018). Çocukların oyun tercihleri üzerine bir çalışma. Turkish Studies, 13(27), 795-813.

Haight, W., Parke, R.D. & Black, J.E. (1997). Mothers' and fathers' beliefs about and spontaneous participation in their toddlers' pretend play. Merrill-Palmer Quarterly, 43(2),270-290.

Huizinga, J. (1995). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Jalongo, M. R. & Isenberg, J. P.(2013). Creative Thinking and Arts-Based Learning: Preschool Through Fourth Grade, Loose-Leaf Version. Upper Saddle River, NJ:Pearson.

Koçyiğit, S. & Başara Baydilek, N. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-26.

Küçükali, A. (2015). Çocukların oyun oynama hakkı ve değişen oyun kültürü. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8( I ), 1-14.

Martlew, J., Stephen, C. & Ellis, J. (2011). Play in the primary school classroom? the experience of teachers supporting children’s learning through a new pedagogy. Early Years, 31(1),71-83.

McGillicuddy-De Lisi, A.V. & Sigel, I.E. (2002). Parenting Beliefs are Cognitions: The Dynamic Belief Systems Model. (Edit:M.H. Bornstein). Handbook of Parenting. New Jersey: Lawarence Erlbaum Associates.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Miller, E. & Kuhaneck, H. (2008). Children's perceptions of play experiences and play preferences: a qualitative study. AJOT: American Journal Of Occupational Therapy, 62(4), 407-415.

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky ve sonrası. (Melike, T. Bağlı, Çev.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169.

Onur, B. & Güney, N. (2004). Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar. Ankara: Kök Yayıncılık.

Özdemir, A. & Ramazan, O (2012). Oyuncağa çocuk, anne ve öğretmen bakış açısı. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. Journal of Educational Sciences Research, 2(1), 1–16.

Özyürek, A. & Gürleyik, S. (2016). Anne babaların okul öncesi dönem çocukları ile etkileşimlerinde oyunun yeri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 1283-1289.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Pilten, P. & Pilten, G. (2013). Okul Çağı Çocuklarının Oyun Kavramına İlişkin Algılarının ve Oyun Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 15-31.

Serhatlıoğlu, B. (2006). Televizyon programlarının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocuklarının zihin ve dil gelişimini etkileme biçimlerine yönelik öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi (Elazığ ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Shapiro, L. (1992). Oyuncak tabancalar ve oyuncak bebekler (Demet Öngen, Çev.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 655-667.

Sheridan, M. (2002). Play in early childhood. London: Routledge.

Singer, E., Nederend, M., Penninx, L., Tajik, M. & Boom, J. (2014). The teacher's role in supporting young children's level of play engagement. Early Child Development and Care, 184(8), 233-1249.

Tok, E. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının oyuna ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Kastamonu Education Journal, 26(2), 599-611.

Tuğrul, B. (2015). Oyunun Gücü. (A.B. Aksoy, Ed). Her yönüyle okul öncesi eğitim - 7 Okul öncesi eğitimde oyun. (ss.10-29). Ankara: Hedef CS.

Tuğrul, B., Metin Aslan, Ö., Ertürk, H. G. & Özen Altınkaynak, Ş. (2014). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Malatya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1),97-116.

Ulusoy, A. & Bostancı, M. (2014). Çocuklarda Sosyal Medya Kullanımı ve Ebeveyn Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 28(2), 559-572.

Ünal, F. Kök, E. E. & Yunus, P. (2017). Öğretmenlerin penceresinden oyun ve eğitim programlarında oyuna yer verme durumları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), 4(12), 731-746.

Whitehead, M. (1980). The book of the child. Edinburgh: Scottish Healt Education Unit.

Wood, E. & Attfield, J. (1996). Play, learning and the early childhood curriculum. London: Paul Chapman Publishing.

Yeung, W. J., Sandberg, J. F., Davis-Kean, P. E. & Hoffferth, S. L.(2001). Children’s time with fathers in intact families. Journal of Marriage and Family, 63, 136-154.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515