Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Bitkilere Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Murat Özarslan

Abstract


Öz. Bu çalışma, üstün zekâlı ve yetenekli (ÜZY) öğrenciler ile normal gelişim gösteren (NGG) öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumlarının karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışma, 2015-2016 akademik yılı güz döneminde Marmara bölgesinde bir Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) toplam 140 ÜZY öğrenci (Kız, 55; Erkek, 85) ve aynı bölgeden bir ortaokulun 5.-8. sınıflarına devam eden toplam 140 NGG (Kız, 77; Erkek, 63) öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenmiştir. Öğrencilerin bitkilere yönelik tutumlarını belirlemek için Bitki Tutum Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarında, ÜZY öğrencilerinin bitkilere yönelik genel tutumlarının iyi düzeyde ve NGG öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. ÜZY öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumlarının NGG öğrencilerden istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarında, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri bakımından ÜZY öğrencilerinin bitkilere yönelik genel tutumlarının, bitkilere yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından bitkilerin önemi, şehir ağaçları ve bitkilerin günlük yaşamda kullanımına yönelik tutumlarının NGG öğrencilerinin tutumlarından istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak cinsiyet ve sınıf düzeyleri açısından 5. sınıf düzeyi hariç ÜZY öğrencileri ile NGG öğrencilerinin bitkilere yönelik ilgi düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.


Keywords


Anahtar kelimeler: Üstün zekalı ve yetenekli, normal gelişim gösteren öğrenci, cinsiyet, sınıf düzeyi, bitkilere yönelik tutum, BİLSEM

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akarsu, F. (2004). Üstün yetenekliler/Enderun: Üstün yetenekliler için saray okulu[Gifted/Enderun: Palace school for gifted]. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı (Gifted Congress Proceedings), İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 127–154.

Ataman, A. (2009). Special needs children and introduction of special education. Gifted and talented children. Ankara: Gündüz Education and Publishing.

Aydin, F., Coskun, M., Kaya, H., & Erdonmez, I. (2011). Gifted students attitudes towards environment: A case study from Turkey. African journal of agricultural research, 6(7), 1876-1883.

Bahar, M. Erdoğan, M. Fancoficova, J. Prokop, P., & Uşak, M. (2011). ‘Slovakian and Turkish students’ fear, disgust and perceived danger of invertebrates, H. U. Journal of Education, 40, 344-352.

Barman, C. R., Stein, M., Barman, N. S., & McNair, S. (2003). Students ideas about plants: Results from a national study. Science and Children, 41, 46-51.

Barman, C. R., Stein, M., McNair, S., & Barman, N. S. (2006). Students' ideas about plants & plant growth. The American Biology Teacher, 68(2), 73-79.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz , Ş.,& Demirel, F. (2011) Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Ankara: Pegem Academic Publishing

Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların eğitim ve öğretimi. (Eds: M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve A. E. Bilgili). 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 265–274.

Çil, E. (2016). Instructional integration of disciplines for promoting children’s positive attitudes towards plants. Journal of Biological Education, 50:4, 366-383.

Clark, B. (2015). Üstün zekalı olarak büyümek evde ve okulda çocukların potansiyellerini geliştirmek (Çev. F. Kaya ve Ü. Ogurlu). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Deniz, K. Z., & Saranlı, A. G. (2017). Sınıf etkinliklerim ölçeği’nin (SEÖ) Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(2), 169-182.

Erten, S. (2015). Üniversite öğrencilerindeki çevreyi korumaya yönelik ilgilerde kimin ve neyin etkisi olmaktadır? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 157-167.

Esen, T. (2011). Üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Fančovičová, J., & Prokop, P. (2010). Development and initial psychometric assessment of the plant attitude questionnaire. Journal of Science Education and Technology, 19(5), 415-421

Fančovičová, J., & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter students' knowledge and attitudes towards plants. Environmental Education Research, 17(4), 537-551.

Gatt, S., Tunnicliffe, S. D., Borg, K., & Lautier, K. (2007). Young Maltese children's ideas about plants. Journal of Biological Education, 41(3), 117-122.

Genç, M. (2013). Determining test anxiety of students in primary school according to class level and gender, Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences 1(11), 83-95.

Gentry, M., Gable, R. K., & Rizza M. K. (2002). Students’ perceptions of classrooms activities: Are there grade level and gender differences? Journal of Educational Psychology, 94, 539-544.

Herzog, H, & Burghardt, G.M. (1988). Attitudes toward animals: origins and diversity. Anthrozoo¨s, 1(4), 214–222.

Kaplan, K., & Topsakal, U. U. (2013). Primary school students’ attitudes toward plants. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 598-606.

Kök, B. (2012). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde farklılaştırılmış geometri öğretiminin yaratıcılığa, uzamsal yeteneğe ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi. İstanbul University, Istanbul.

Köse, S., & Uşak, M. (2006). Determination of prospective science teachers’ misconceptions: Photosynthesis and respiration in plants. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 25-52.

Köse, S., Uşak, M., & Bahar, M. (2009). A cross-age study of students’ understanding and their misconceptions about plant nutrition. Didactica Slovenica-Pedagoska Obzorja, 24(1), 109-122.

Lin, S. W. (2004). Development and application of a two-tier diagnostic test for high school students’ understanding of flowering plant growth and development. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(2), 175-199.

Lin, S., H., Hong, R. Z., & Chen, C. Y. (2013). Exploring the development of college students’ situational interest in learning science. International Journal of Science Education, 35, 2152-2173

Lindemann-Matthies, P. (2002). The influence of an educational program on children's perception of biodiversity. The Journal of Environmental Education, 33(2), 22-31.

Lohr, V. I., & Pearson-Mims, C. H. (2005). Children's active and passive interactions with plants influence their attitudes and actions toward trees and gardening as adults. Hort Technology, 15(3), 472-476.

Martens, T. & Rost, J. (1998): “Der zusammenhang von wahrgenommener bedrohung durch umweltgefahren und der ausbildung von handlungsinten-tionen“. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie, 45, 4, 345-364.

Mazer, J., P. (2013). Associations among teacher communication behaviors, student interest, and engagement: A validity test. Communication Education, 62, 86-96.

MEB BİLSEM Yönergesi, (2017). Milli eğitim bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi, http://kadikoybilsem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/12/760960/dosyalar/2017_04/11162519_07031350_bilsem_yonergesi.pdf., Erişim tarihi: 25.06.2018.

National Research Council. (2013). The Next Generation Science Standards. Washington, DC: The National Academies Press.

Ozarslan, M., & Cetin, G. (2018). Gifted and talented students' views about Biology activities in a science and art center. Science Education International, 29(1), 49-59.

Özarslan, M., Çetin, G., & Yıldırım, O. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ailelerinin bilsem biyoloji proje çalışmaları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1411-1436.

Özel, M., Sürücü, A. ve Bilen, K. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bitkilere yönelik tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 119-132.

Patrick, P., & Tunnicliffe, S. D. (2011). What plants and animals do early childhood and primary students’ name? Where do they see them?. Journal of Science Education and Technology, 20(5), 630-642.

Piechowski, M. M. (1997). Emotional giftedness: The measure of intrapersonal intelligence, (Eds. N. Colangelo & G. A. Davis), Handbook of gifted education (2nd ed.), Boston: Allyn & Bacon.

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36-39.

Prokop, P., Tuncer, G., & Chuda´, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 287–295.

Prokop, P., Özel, M., & Uşak, M. (2009). Cross-cultural comparison of student attitudes toward snakes. Society and Animals, 17 (3), 224–240.

Prokop, P., & Randler, C. (2018). Biological predispositions and individual differences in human attitudes toward animals. In Ethnozoology , 447-466.

Roczen, N., Kaiser, F.G., Bogner, F.X., Wilson, M., 2014. A competence model for environmental education. Environment and Behavior, 46, 972–992.

Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar: Özellikleri tanılanmaları eğitimleri (Gifted: Features identified their training). 2. Baskı, Ankara: Vize Publishing.

Sarıcam, H., & Sahin, S. H. (2015). The relationship between the environmental awareness, environmental attitude, curiosity and exploration in highly gifted students: Structural equation modelling. Educational Process: International Journal, 4 (1-2), 7-17.

Schussler, E. E., & Olzak, L. A. (2008). It's not easy being green: student recall of plant and animal images. Journal of Biological Education, 42(3), 112-119.

Selvi, M. (2012). Adaptation into Turkish of the plant attitude questionnaire. Journal of Baltic Science Education, 11(2), 175–183.

Serpell, J.A. (2004). Factors influencing human attitudes to animals and their welfare. Animal Welfare, 13(7),145–151.

Signal, T. D. ve Taylor, N. (2006). Attitudes to animals: Demographics within a community sample. Society & Animals, 14, 147-157.

Stuart, T., & Beste, A. (2011). Farklı olduğumu biliyordum: “Üstün yeteneklileri anlayabilmek”. (Çev. A. Gönenli), Kök yayıncılık, Ankara.

Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerle akranlarının çevresel davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 4(2), 90.

Şahin, F. (2015). Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi. (Ed. F. Şahin), Ankara: Pegem Akademi.

Şahin, F., & Levent, F. (2015). Examining the methods and strategies which classroom teachers use in the education of gifted students. The Online Journal of New Horizons in Education, 5(3), 73-82.

Tepekuyu, H. Z., & Topsakal, Ü. U. (2015). Turkish primary school students’ attitudes toward ‘Disgusting animals’:Insects. International Journal for Innovation Education and Research, 3(3), 15-26.

Tokur, F. (2011). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme-gelişme konusunu anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Tunnicliffe, S. D. (2001). Talking about plants–comments of primary school groups looking at plant exhibits in a botanical garden. Journal of Biological Education, 36 (1), 27–34.

Tunnicliffe, S. D., & Reiss, M. J. (2000). What sense do children make of three‐dimensional, life‐sized “Representations” of animals? School Science and Mathematics, 100(3), 128-138.

Uğulu, İ. (2013). A comparison of environmental attitudes between gifted and talented students and normaly devolepment students. 35,1-13.

Uğulu, I., Akkaya, Z., & Erkol, S. (2013). An investigation on environmental attitudes of gifted students and the assessments in terms of some demographic variables. Education Sciences, 8(4), 400-410.

Wandersee, J.H. (1986). Plant or animals–which do junior high school students prefer to study? The Journal of Research in Science Teaching, 23(5), 415–426.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness. Plant Science Bulletin, 47(1), 2-9.

Wandersee, J. H., Clary, R. M., & Guzman, S. M. (2006). A writing template for probing students' botanical sense of place. The American Biology Teacher, 68(7), 419-422.

Yuruk, N., Selvi, M., & Yakisan, M. (2011). The Effect of metaconceptual teaching activities on pre-service biology teachers' conceptual understanding about seed plants. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 459-464.

Zaimoğlu Öztürk, F., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons License
Elementary Education Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 1305-3515