İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Performansının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Derya Can

Abstract


Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sayı duyusu performansını, soruların bağlam içerip içermemesi durumu, sayı duyusu bileşenleri, cinsiyet ve Türkçe ve matematik dersleri akademik başarısı değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde 199 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen bağlam içeren ve içermeyen problem durumlarından oluşan sayı duyusu ölçme araçları kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman sıra farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sayı duyusu performansının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin sayı duyusu performansı cinsiyet ve Türkçe başarısı değişkenlerine göre herhangi bir farklılaşma göstermezken, sadece bir sorunun bağlam içeren örneğinde sayı duyusu kullanımının anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür.

Keywords


Sayı duyusu; sayı duyusu bileşenleri; ilkokul dördüncü sınıf; bağlam içeren ve içermeyen problemler; akademik başarı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aunio, P., Ee, J., Lim, S. E. A., Hautamaki, J., & Van Luit, J. E. H. (2004). Young children’s number sense in Finland, Hong Kong and Singapore. International Journal of Early Years Education, 12(3), 195–216.

Aunio, P., Niemivirta, M., Hautamaki, J., Van Luit, J. E. H., Shi, J., & Zhang, M. (2006). Young children’s number sense in China and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 483–502.

Baroody, A. J., Eiland, M., & Thompson, B. (2009). Fostering at-risk preschoolers' number sense. Early Education and Development, 20, 80-120.

Cooper, B. (1992). Testing National Curriculum Mathematics: Some critical comments on the treatment of "real" contexts for mathematics. The Curriculum Journal, 3, 231-243.

Çekirdekci, S., Şengül, S., & Doğan, M. C. (2016). 4. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Qualitative Studies (NWSAQS), 11(4), 48-66.

Dehaene, S. (1997). The number sense. New York: Oxford University Press.

Ghazali, M. & Zanzali, N. (1999). Assessment of School Children‘s Number Sense. Proceedings of The International Conference on Mathematics Education into the 21st Century: Societal Challenges: Issues and Approaches. Cairo, Egypt.

Greeno, J. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain source. Journal for Research in Mathematics Education, 22(3), 170–218.

Halberda, J., & Feigenson, L. (2008). Developmental change in the acuity of the “number sense”: The approximate number system in 3-, 4-, 5-, and 6-year-olds and adults. Developmental Psychology, 44(5), 1457-1465.

Hyde, D. C., Khanum, S., & Spelke, E. S. (2014). Brief non-symbolic, approximate number practice enhances subsequent exact symbolic arithmetic in children. Cognition, 131, 92-107.

Irwin, K. C. (2001). Using everyday knowledge of decimals to enhance understanding. Journal for Research in Mathematics Education, 32(4), 399-420.

Jordan, N. C., Glutting, J., Ramineni, C., & Watkins, M. W. (2010). Validating a number sense screening tool for use in kindergarten and first grade: Prediction of mathematics proficiency in third grade. School Psychology Review, 39, 181–185.

Kaminski, E. (2002). Promoting mathematical understanding: number sense in action. Mathematics Education Research Journal, 14(2), 133-149.

Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-9.

Torbeyns, J. & Verschaffel, L. (2016). Mental computation or standart algorithm? Children’s strategy choices on multi-digit subtractions. European Journal of Psychology of Education, 31(2), 99-116.

Van De Walle, J. A., Karen, S. K., & Bay-Williams, J. B. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Edit. Soner Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2005). The role of contexts in assessment problems in mathematics. For the Learning of Mathematics, 25(2), 2-23. .

Wu, M., & Adams, R. (2006). Modelling mathametics problem solving item responses using a multidimensional IRT model. Mathematics Education Research Journal, 18(2), 93-113.

Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Missouri, Columbia.

Yang, D. C., & Huang, F. Y. (2004). Relationships among computational performance, pictorial representation, symbolic representation and number sense of sixth-grade students in Taiwan. Educational Studies, 30(4), 373-389.

Yang, D. C., & Li, M. F. (2008). An investigation of 3rd‐grade Taiwanese students’ performance in number sense. Educational Studies, 34(5), 443-455.

Yang, D. C., & Liu, Y. F. (2013). Examining the differences on comparing fraction size for 5th graders between contextual and numerical problems. Asian Journal of Education and e-Learning, 1(2), 112-117.

Yang, D. C., & Wu, S. S. (2012). Examining the differences of 8th graders’ estimation performance between contextual and numerical problems. US-China Educational Review, 12, 1061-1067.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515