İlkokul Öğrenci Velilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme

Feyyaz Öztop, Veli Toptaş

Abstract


Öz. Bu araştırma, ilkokul öğrenci velilerinin matematik kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından geliştirilen “Velilere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği”nin geçerli ve güvenir bir ölçme aracı olup olmadığı test edilmiş ve ilkokul öğrenci velilerinin matematik kaygı düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Nicel araştırma paradigmasının esas alındığı bu araştırma tarama modelinde dizayn edilmiştir. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alan bir ilin merkezindeki ilkokullarda çocuğu öğrenim gören random ve gönüllülük esasına göre seçilen velilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Velilere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiki tekniklere başvurulmuştur. Araştırma bulgularına göre "Velilere Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği"nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu; velilerin matematik kaygı düzeylerinin cinsiyete, mezuniyet durumuna, çocuk sayısına, toplam aylık gelire, bir işte çalışma durumuna ve öğrencilikteki matematik başarı durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

 


Keywords


Matematik kaygısı; veli, ilkokul

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ader, N.E. (2004). A self-regulation model to explain quantitative achievement in a high-stakes testing situation (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Al Mutawah, M. A. (2015). The influence of mathematics anxiety in middle and high school students math achievement. International Education Studies, 8(11), 239.

Andersen, P. (2015). The effects of math anxiety on consumer price perception and purchase decision (Yayımlanmamış Doktora Tezi).Texas Pan-American Üniversitesi.

Arem, C. A. (2010). Conquering math anxiety: a self-help workbook. Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.

Arı, K., Savaş, E. ve Konca, Ş. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 211-230.

Ashcraft, M. H. (2002). Math anxiety: personal, educational, and cognitive consequences. Current Directions in Psychological Science, 11 (5), 181-185.

Ashcraft, M. H., & Ridley, K. S. (2005). Math anxiety and its cognitive consequences: A tutorial review. In J. I. D. Campbell (Ed.), Handbook of Mayhematical Cognition (s. 315-327). New York: Psychology Press.

Ashcraft, M. H. ve Moore, A. M. (2009). Mathematics anxiety and the affective drop in performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(3), 197-205.

Aydın, E., Delice, A., Dilmaç, B. ve Ertekin, E. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adayların matematik kaygı düzeylerine cinsiyet, sınıf ve kurum değişkenlerinin etkileri. İlköğretim Online, 8(1), 231-242.

Bartley, S. R. (2016). ‘It’s maths! emotions don’t come into it’: parents’ modelling of mathematical affect. (Thesis, Master of Arts). Otago Üniversitesi.

Bekdemir, M., Işık, Ç. ve Çıkılı, Y. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları.Eurasian Journal of Educational Research, 16, 88-94.

Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology, 25(5), 441-448.

Baloğlu, M. (2001).Matematik korkusunu yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.

Baloğlu, M. ve Koçak, R. 2006. A multivariate investigation of the differences in mathematics anxiety. Personality & Individual Differences, 40(7), 1325−1335.

Batchelor, S.M., Gilmore, C ve Inglis, M. (2017) Parents’ and children’s mathematics anxiety. In U. Xolocotzin Eligio (Ed.) Understanding Emotions in Mathematical Thinking and Learning, Elsevier, 315-336.

Bieg, M., Goetz, T., Wolter, I. ve Hall, N. C. (2015). Gender stereotype endorsement differentially predicts girls’ and boys’ trait-state discrepancy in math anxiety. Frontiers in Psychology,6, 1–8.

Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H. ve Gürbüz, R. (2010). An investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade students in Turkey. Learning and Individual Differences, 20(6), 654-658.

Bursal, M. ve Paznokas, L. (2006). Mathematics anxiety and preservice elementary teachers' confidence to teach mathematics and science. School Science and Mathematics, 106(4), 173-180.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Byrd, P. (1982). A Descriptive Study of Mathematics Anxiety: Its Nature and Antecedents (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Indiana Üniversitesi, Bloomington.

Clute, P. S. (1984). Mathematics anxiety, instructional method, and achievement in a survey course in college mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 15(1), 50-58.

Comrey, A. L. ve Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem A.

Dahmer, S. L. (2001). What are the relationships between math anxiety and educational level in parents and math achievement in their children? (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tennessee State Üniversitesi, Nashville, TN.

Deliktaş, E., Usta, S., Bozkurt, S. ve Helvacı, Banu (2008). Türkiye’de kentlerde doğurganlık hızını etkileyen faktörler: path analizi yaklaşımı. Ege Akademik Bakış, 8(2), 877-895.

Devellis, R. F. (2003). Scale development theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA Sage Publications.

Dreger, R. M. ve Aiken, L. R. (1957). The İdentification of number anxiety in a college population. Journal of Educational Psychology, 48, 344-351.

Dunn-Rankin, P., Knezek, G. A., Wallace, S. ve Zhang, S. (2004). Scaling methods (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. C. Ü. Sosyal Bilimler enstitüsü dergisi, 35(1), 18-21.

Feng, S., Suri, R. ve Bell, M.(2014). Does classical music relieve math anxiety? Role of tempo on price computation avoidance. Psychology & Marketing, 31(7), 489-499.

Finlayson, M. (2014). Addressing math anxiety in the classroom. Improving Schools, 17(1), 99–115.

Foong, P.Y. (1987). Anxiety and mathematics performance in female secondary school students in singapore. Singapore Journal of Education, 8(2), 22-31.

Freud, S. (1926), Inhibitions, symptoms and anxiety. London: Hogarth Press.

Goetz, T., Bieg, M., Lüdtke, O., Pekrun, R. ve Hall, N. C. (2013). Do girls really experience more anxiety in mathematics?. Psychological Science, 24(10), 2079–2087.

Gresham, G. (2008). Mathematics anxiety and mathematics teacher efficacy in elementary pre-service teachers. Teaching Education, 19(3), 171-184.

Hembree, R. (1990). The nature, effects and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 33-46.

Ho, H. Z., Senturk, D., Lam, A. G., Zimmer, J. M., Hong, S., Okamoto, Y., Chiu, S., Nakazawa, Y. ve Wang C. (2000). The affective and cognitive dimensions of math anxiety: A cross-national study. Journal For Research In Mathematics Education, 31(3), 362-379.

İşleyen, T. (2015). The relationship between secondary school students' mathematics anxiety and self-regulation. Educational Research And Reviews, 10(5), 684-690.

Jaggernauth, J. S. (2010). Mathematics anxiety and the primary school teacher: An exploratory study of the relationship between mathematics anxiety, mathematics teacher efficacy, and mathematics avoidance. EDRS6900: Project Report. West Indies Üniversitesi.

Jameson, M. (2014). Contextual factors related to math anxiety in second-grade children. The Journal of Experimental Education,82(4), 518–536.

Jansen, B. R. J., Schmitz, E. A., ve van der Maas, H. L. J. (2016). Affective and motivational factors mediate the relation between math skills and use of math in everyday life. Frontiers in Psychology,7.

Jones, W. J., Childers, T. L. ve Jiang, Y. (2012). The shopping brain: Math anxiety modulates brain responses to buying decisions. Biological Psychology, 89(1), 201–213

Karakaş Geyik, S. (2015). The effects of parents’socio economic status on mathematics anxiety among social sciences students in turkey. International Journal of Education and Research, 3(1), 311-324.

Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayın dağıtım.

Kargar, M., Tarmizi, R. A. ve Bayat, S. (2010). Relationship between mathematical thinking, mathematics anxiety and mathematics attitudes among university students.Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 537- 542.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31–36.

Konca, Ş. (2008). 7. Sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Van.

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-540.

Ma, X. ve Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: a longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27(2), 165-179.

Mahigir, F., Venkatesh Kumar, G. ve Ayat, K. (2012). Parent’s socio economic background, mathematics anxiety and academic achievement. International Journal of Education Administration and Policy Studies, 4(8), 177-180.

Maloney, E. A., Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., ve Beilock, S. L. (2015). Intergenerational effects of parents’ math anxiety on children’s math achievement and anxiety. Psychological Science, 1-9.DOI: 10.1177/0956797615592630.

McMullan, M., Jones, R., ve Lea, S. (2012). Math anxiety, self‐efficacy, and ability in British undergraduate nursing students. Research in Nursing & Health, 35(2), 178-186.

Millî Eğitim Bakanlığı (2016a). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen ön raporu (4. ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Milli Eğitim Bakanlığı (2016b). PISA 2015 ulusal raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). 2016-2017 eğitim öğretim yılı II. dönem merkezi ortak sınavı test ve madde istatistikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Nolting, P. (2002). Winning at math: your guide to learning mathematics through successful study skills. Bradenton, FL: Academic. Success Press, Inc

Ölmez, İ. B. ve Özel, S. (2012). Mathematics anxiety among sixth and seventh grade Turkish elementary school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4933-4937.

ÖSYM (2017). 15.01.2018 tarihinde http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YGS/SAYISAL28032017.pdf

adresinden erişildi.

Ranstam, J. (2016). Multiple p-values and bonferroni correction, Osteoarthritis and Cartilage, 24, 763-764.

Richardson, F. R. ve Suinn, R. (1972). The mathematics anxiety rating scale: psychometric data. Journal of Counseling Psychology. 19(6), 551-554.

Rolison, J. J., Morsanyi, K. ve O'Connor, P. (2016). Can I count on getting better? Association between math anxiety and poorer understanding of medical risk reductions.Medical Decision Making, 36(7), 876-886.

Scarpello, G. (2007). Helping students get past math anxiety. Techniques: Connecting Education & Careers, 82(6), 34–35.

Soni, A. ve Kumari, S. (2015a). The role of parental math anxiety and math attitude in their children's math achievement. International Journal of Science and Mathematics Education,1-17.

Soni, A. ve Kumari, S. (2015b). A comparative study of math anxiety between parents and their children and its impact on the children’s achievement in mathematics. International Journal of Scientific & Engineering Research 6(2), 854-866.

Suri, R., Monroe, K. B., ve Koc, U. (2013). Math anxiety and its effects on consumers' preference for price promotion formats. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(3), 271-282.

Swars, S. L., Daane, C. J., & Giesen, J. (2006). Mathematics anxiety and mathematics teacher efficacy: What is the relationship in elementary preservice teachers?.School Science and Mathematics, 106(7), 306-315.

Şad, S.N., Kış, A., Demir, M. ve Özer, N. (2016). Meta-analysis of the relationship between mathematics anxiety and mathematics achievement. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 371-392.

Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. ve Temel, H. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11 (2), 653-672.

Taşdemir, C. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-12.

Tobias, S. (1978). Overcoming math anxiety. Newyork: W.W. Norton and Company.

Tobias, S. ve Weissbrod, C. (1980). Anxiety and mathematics: an update. Harvard Educational Review, 50 (1), 63-70.

Uysal, O. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik problem çözme becerileri kaygıları ve tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Van de Walle, J., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2013) İlkokul ve ortaokul matematiği. gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. Ed. S. Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Whyte, J. ve Anthony, G. (2012). Maths anxiety: the fear factor in the mathematics classroom. New Zealand Journal of Teachers' Work, 9(1), 6-15.

Yenilmez, K. ve Midilli, P. (2006). İlköğretim öğrencileri ve velilerinin matematik kaygı düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2) 97-112.

Yüksel-Şahin, F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 57-74.

Yüksel-Şahin F. (2008). Mathematics anxiety among 4th and 5th grade Turkish elementary school students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3), 179-192.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 ISSN: 1305-3515