Uyarlama Çalışmaları ile Kaynaştırma için Hazırlanmak

Zeynep Temiz, Asiye Parlak-Rakap

Öz


Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim programı 2013 yılında yenilenmiştir. Yeni program uyarınca öğretmen adaylarının ders planlarını hazırlarken etkinliklerini özel gereksinimi olan çocuklara göre uyarlamaları gerekmektedir.  Bu yüzden ders planlarına uyarlama başlığı ile yeni bir bölüm eklenmiştir.  Bu çalışmanın amacı Okul Öncesi Eğitim Programının son sınıfında eğitim gören öğretmen adayları tarafından ‘Öğretmenlik Uygulaması Dersi’ kapsamında hazırladıkları ders planlarında uyarlamayı nasıl ele aldıklarını incelemektir. Bu çalışma için okul deneyimi dersini alan 65 öğretmen adayının hazırladığı 205 plan seçilmiştir. Verilerin analizi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Bunun nedeni, içerik analizinin yazılı dokümanlar ve deşifre edilen görüşmeler üzerine odaklanmasıdır. Etkinlik planlarındaki uyarlama süreci üç kategori kullanılarak incelenmiştir: Aktivitenin uyarlanması, fiziksel ortamın uyarlanması ve strateji ya da tekniğin uyarlanması. Bulgular, öğretmen adaylarının en çok işitme kaybı olan çocuklar için uyarlama yaptıklarını ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının en az uyarlama yaptığı özel gereksinim grupları ise öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal ve davranış bozukluklar ile otizmdir.  Öğretmen adayları özel gereksinimi olan çocuklar için fiziksel ortamı uyarlarken eğitim ortamına mobilya ekleyip çıkarmış ya da belirli bir oturma düzeni oluşturmuşlardır.

Anahtar Kelimeler


Okul öncesi eğitim, Kaynaştırma; Uyarlama; Okul öncesi eğitim programı; Öğretmen adayları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdağ, Z., & Haser, Ç. (2017). Beginning early childhood education teachers’ struggle with inclusion in Turkey. Asia Pacific Journal of Education, 37(2), 219-231

Armstrong, A. C., Armstrong, D., & Spandagou, I. (2010). Inclusive education: International policyand practice. London: Sage

Artan, İ., & Uyanıklı-Balat, G. (2003). Okulöncesi öğretmenlerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 65-80.

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.

Batu, (2010). Factors for the success of early childhood inclusion and related studies in Turkey. International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (1), 57-71.

Berg, B. L., (2007). Qualitative research methods for the social sciences (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Bozarslan, B. ve Batu, E. S. (2014). Özel anaokullarında çalışan eğiticilerin okulöncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 86-108.

Bricker, D. (2000). Inclusion: How the scene has changed. Topics in Early Childhood Special Education, 20(1), 14-19.

Brown, W. H., Odom, S. L., Li, S., & Zercher, C. (1999). Ecobehavioral assessment in early childhood programs: A portrait of preschool inclusion. Journal of Special Education, 33, 138-153.

Buysse, V., Goldman, B. D., & Skinner, M. L. (2002). Setting effects on friendship formation among young children with and without disabilities. Exceptional Children, 68(4), 503-517.

Cross, A., F., Traub E. K., Hutter-Pishgahi, L., & Shelton, G. (2004). Elements of successful inclusion for children with significant disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 24(3), 169–183.

Daniel, L. G., & King, D. A. (1997). Impact of inclusion education on academic achievement, student behavior and self-esteem, and parental attitudes. The Journal of Educational Research, 91(2), 67-80.

Diken, İ. H. (2011) (Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Essa, E. L. (2003). Introduction to early childhood education (4th ed.). Canada: Delmar Learning.

Fleming, J., & Love, M. (2003). A systemic change model for leadership, inclusion, and mentoring (SLIM). Early Childhood Education Journal, 31(1), 53-57.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2003). How to design and evaluate research in education (Vol. 10). New York: McGraw-Hill.

Gök, G., & Erbaş, D. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri [Opinions and suggestions of preschool teachers about inclusion]. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.

Gözün, Ö. & Yıkmış, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 65-77.

Jordan, R. (2008). The Gulliford lecture: Autistic spectrum disorders: A challenge and a model for inclusion in education. British Journal of Special Education, 35(1), 11-15.

Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A., & Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils withspecial educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers. Educational Research, 49(4), 365–382. doi:10.1080/00131880701717222

Kaya, İ. (2005). Anasınıfı öğretmenlerinin kaynaştırma (entegrasyon) eğitimi uygulamalarında yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kayılı, G., Koçyiğit, S., Doğru, S. S. Y. ve Çiftçi, S. (2010). Kaynaştırma eğitimi dersinin okul öncesi öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Dergisi, 10(20), 48-65.

Lindsay, G. (2007). Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/main-streaming. British Journal of Educational Psychology, 77,1–24. doi:10.1348/000709906X156881

Metin, Ş. (2013). Türkiye’de okul öncesinde kaynaştırmaya ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 146-172.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği (25883 Kanun Hükmünde Kararname). Erişim tarihi: 28 Aralık 2010, http://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat/ozelegitimhizyonetmeligi.htm

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı etkinlik kitabı. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2015, http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/okuloncesietkinlikkitabi.pdf

Ntinas, K. M., Nikolaidou, N.A., Papadimitriou, E., Papadopoulou, S., Fasoulas, I.,

Hatzikonstantinidis, A., & Glinos, C. D. (2006). Inclusion and challenging behaviors: Greek general educators’ perspectives. The Behavior Analyst Today, 7(1), 84-95.

Odom, S. L. (2000). Preschool inclusion: What we know and where we go from here. Topics in Early Childhood Special Education, 20, 20–27.

Odom, S. L., Vitztum, J., Wolery, R., Lieber, J., Sandall, S., Hanson, M. J., et al. (2004). Preschool inclusion in the United States: A review of research from an ecological systems perspective. Journal of Research in Special Educational Needs, 4, 17-49.

Özdemir, H. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Parlak-Rakap, A. (2016). Özel Gereksinimli Çocuklarla Drama. S. Erdoğan (Ed.) Çocuk ve Drama (s. 144-160). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Proctor, R., & Niemeyer, J. A. (2001). Pre-service teacher beliefs about inclusion: Implications for early intervention educators. Journal of Early Intervention, 24, 55–66.

Sharma, U., & Nuttal, A. (2016). The impact of training on pre-service teacher attitudes, concerns, and efficacy towards inclusion. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 44(2), 142-155.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen-Karasu, F., Demir, Ş. & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 5(2), 107-128.

Şahbaz, Ü. & Kolay, G. (2010). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (19), 116-135.

Temiz, Z. (2017). An evaluation of architectural structural diagram of independent kindergartens buildings. Journal of Early Childhood Studies, 1(2), 175-185.

Vlachou, A., Karadimou, S., & Koutsogeorgou, E. (2016). Exploring the views and beliefs of parents of typically developing children about inclusion and inclusive education. Educational Research, 58(4), 384-399.

Yüksek Öğretim Kurumu (2013). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkında açıklama. Erişim tarihi: 20 Kasım 2015, http://www.memurlar.net/haber/62021/.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515