Bilim Fuarları Sürecinin Yürütücü Öğretmenler Gözünden Değerlendirilmesi

Esat Avcı, Özgül SU ÖZENİR

Öz


Bu araştırma, Mersin’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları sürecine dahil olan okulların proje yürütücüleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı bilim fuarı sürecini proje yürütücüsü öğretmenlerin gözünden incelemektir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mersin’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları başvurusu yapmış proje yürütücüsü 301 öğretmenden 214’üdür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Bilim Fuarı Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. Verilen cevapların bir kısmı frekans ve yüzde kullanılarak, bir kısmı da içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yürütücü öğretmenler, bilim fuarlarının,  okullar için olumlu katkılar sağlayan bir organizasyon olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler


Bilim Fuarları; Proje; Yürütücü Öğretmen

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akpınar, E., Yıldız, E., Akpınar, D. ve Ergin, Ö., 2008. Fen eğitiminde proje çalışmaları ve bilim şenliklerine yansımaları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(351), 14-20.

Avcı, E., Su-Özenir, Ö., Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sürecindeki deneyimlerinin üniversite yaşamlarına yansıması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 1-21.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., Bıçak, B. (2014). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Pegem Akademi, Ankara.

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing House, 83, 39–43.

Bolat, A., Bacanak, A., Kaşıkçı, Y. ve Değirmenci, S. (2014). Bu benim eserim proje çalışması hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 100-110.

Bulunuz, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geçmiş öğretim kademelerindeki bilimsel araştırma projesi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 74-85.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PEGEM.

Çiçek, Ş. (2008). Lise 2 öğrencilerinin kimya dersinde başarıları ve tutumları üzerine bilim şenliklerinin etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Çolakoğlu, M. H. (2018). TUBİTAK 4006 bilim fuarları desteğinin eğitim ve öğretime katkısı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1), 48-63.

Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Doppelt, Y. (2003). Implementaton and assessment of project-based learning in a flexible environment. International Journal of Technology and Design Education, 13, 255-272.

Erdoğan, A. (2012). İnteraktif bir matematik sergisinin matematiğin popülerleştirilmesine olan katkısının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 116-14.

Grote, M. G. (1995). Teacher opinions concerning science projects and science fairs. Ohio Journal of Science, 95(4), 274-277.

Karaca, D., Erduran Avcı, D. (2016). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları hakkında öğretmen görüşleri Gaziantep ili örneği. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.

Karadeniz, O., Ata, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde proje fuarının kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(14), 375-410.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kaşarcı, İ. (2013). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kavacık, İ., Kılınç, H., Kavacık, L. (2015). Ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinin bu benim eserim proje yarışmasına proje hazırlama süreci ile ilgili görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.

Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., & Soloway, E. (1994). A collaborative model for helping middle grade science teachers learn project-based instruction. The Elementary School Journal, 94, 483-497.

Küfrevioğlu, R. M., Baydaş, Ö., Göktaş, Y. (2011). Proje ve beceri yarışmalarında elde edilen kazanımlar, karşılaşılan zorluklar ve öneriler. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ.

Miles, B.M., Huberman, M.H. (1994). An expanded source book qualitative data analysis, Second Edition. California: Sage Publications.

Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Özel, M. ve Akyol, C., 2016. Bu benim eserim projeleri hazırlamada karşılaşılan sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 141-173.

Railsback, J. (2002). Project-based instruction: Creating excitement for learning. Portland: Northwest Regional Educational Lab.

Schneider, R. M., Krajcik, J., Marx, R. W. and Soloway, E. (2002).Performance of students in project-based science classroom on a national measure of science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 39(5), 410-422.

Solomon, G. (2003). Project based learning: A primer. Technology and Learning, 23 (6).

Sontay, G., Anar, F. (2016). TÜBİTAK 4006 bilim fuarına katılan ortaokul öğrencilerinin bilim fuarı hakkındaki görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.

Soyuçok, H. (2018). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları kapsamında hazırlanan fen projeleri hakkında çalışmalara katılan farklı kesimlerin görüşleri “Ağrı ili örneği”. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağrı.

Sülün, Y., Ekiz, S. O., Sülün, A. (2009). Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 75-94.

Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N. (2014). Bir ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen bilim sergisinin sergide görev alan öğrenciler üzerindeki etkileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 71-97.

Şahin, Ş. (2012). Bilim şenliklerinin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarına olan etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 89-103.

Tezcan, S., Gülperçin, N. (2008). İzmir’de bilim fuarı ve eğitim bilim şenliği katılımcılarının böceklere bakışı. Türk Entomol. Dergisi, 32(2), 103-113.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning executive summary. San Rafael, California. Retrieved on 12-July-2018, at URL: http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29.

Tortop, H. S. (2013). Bu benim eserim bilim şenliğinin yönetici, öğretmen, öğrenci görüşleri ve fen projelerinin kalitesi odağından görünümü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 255-308.

Yavuz, S., Büyükekşi, C. ve Işık-Büyükekşi, S. (2014). Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2(2014), 168-174.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515